Search
Close this search box.

Rejim İhlaline Konu Taşıtların Gümrük Kıymeti

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-72093537-225.99
Konu : Rejim İhlaline Konu Taşıtların Gümrük Kıymeti

14.04.2022 / 72136406
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca özel kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin rejim ihlallerinde uygulanan gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranındaki idari para cezası tutarının hesaplanabilmesi için taşıtın kıymetinin nasıl belirleneceği ile taşıtın AB ülkelerinden gelmesi durumunda gümrük vergisi oranının sıfır uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

Bedelsiz ithalatta gümrük kıymeti konulu 2012/39 sayılı Genelgeye uygun olarak rejim ihlaline konu taşıtların kıymetinin ülkemizdeki distribütöründen sorulması, gümrük kıymetinin bu şekilde belirlenememesi durumunda ise ilgili gümrük müdürünün veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında gümrük muayene memurunun bulunduğu en az üç kişilik bir komisyon tarafından, eşyanın piyasa fiyatı ve daha önce ithali yapılan aynı veya benzer eşya için tespit edilen fiyatlar da dikkate alınmak suretiyle taşıtın kıymetinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, taşıtın AB üyesi ülkelerden gelmesi ve o ülke menşeli olması gümrük vergisinin sıfır olarak uygulanması sonucunu doğurmamakta olup 3350 sayılı İthalat Rejim Kararının 2 say ıh listesinin diğer ülkeler sütununda yer alan gümrük vergisi oranının uygulanması; özel tüketim vergisi yönünden ise Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top