Search
Close this search box.

Sanayi Ürünlerinin Tarife Kontenjanı Hakkında Karar 60

Kaydet
Kapat

05.09.2018 Tarihli 30526 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 60

Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

4 Eylül 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) 14/04/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 15/2/2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır.

Uygulama

MADDE 2- (1) 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta tabloda gösterilen gümrük vergileri, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO

No

G.T.P

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi %

1

2914.19.90

* Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton:

  • Maksimum % 0,1 asetik asit içeren
  • Maksimum % 0,1 su içeren,
  • Maksimum 15 APHA renk değerinde
  • Kırınma indisi 1,450 ± 0,002
  • yoğunluğu :0,970 – 0,975 g/cm3 (20°C)

Ton

550

0

2

3804.00.00

*Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodium lügnosülfonat içeren sodium lügnosülfonat sulu çözeltisi

Ton

900

0


* : Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top