Search
Close this search box.

Sonradan Kontrol Firma İncelemesi

Kaydet
Kapat

     Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi     

ÖZET

Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi, Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Gümrük Mevzuatı, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği, Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılacak sonradan kontrol, eşyanın gümrük işlemlerine veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin kontrolünün yapılmasını teminen gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler ile söz konusu işlemlere ilişkin bilgi, belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişileri kapsar. Sonradan kontrolün birinci fıkrada belirtilen kişilere ait yerlerde yapılması esastır. Ancak, bunun mümkün olmaması hâlinde sonradan kontrole tabi kişinin yerleşik olduğu yerde varsa gümrük idaresi yoksa başka bir resmî dairede yapılabilir. Birden çok yerde şubesi olan şirketlere ilişkin sonradan kontrol şirket merkezinde yapılabilir.

Anahtar kelimeler: Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi, Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS), Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS), …

GİRİŞ

Hakkını vererek yapılan Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi; İnceleme yapılan firmaya sayısız avantajlar sağlar. Örneğin: Firmanın gümrük mevzuatı ve dış ticaret mevzuatı ile kısmen mali mevzuat karşısındaki fiili durumunu ortaya çıkarır. Firmanın ithalat ve ihracat başta olmak üzere dış ticaret işlemlerinde, ithalat ve ihracat eşyasının kıymet, miktar, tarife, menşe, rejim beyanı, vb. işlemlerinde, eşyanın gümrük kıymeti veya ithalatta KDV matrah unsurlarında, gümrük mevzuatı, dış ticaret mevzuatı, ilgili diğer mevzuatlar ile kısmen mali mevzuatın uygulanmasında bilerek veya bilmeyerek yaptığı hata ve eksiklikler tespit edilerek, bunların çözüm yolları ortaya konulur, yapılan hatalar ve eksiklikler tespit edilerek çözüm yolları gösterilir, eksiklikler tamamlattırılır, hatalar düzelttirilir. Firmada var olan problemler daha fazla büyümeden, başka problemlere yol açmadan, kontrolden çıkmadan çözüme kavuşturulur, süreç iyi idare edildiğinde maddeten ve manen en az zararla atlatılır.

İnceleme sırasında; Serbest dolaşıma giriş rejimi, İhracat rejimi, Transit rejimi, Gümrük antrepo rejimi, Dahilde işleme rejimi, Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, Geçici ithalat rejimini, Hariçte işleme rejimini başta olmak üzere 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve İlgili Gümrük mevzuatı, Dış ticaret mevzuatı, Özel Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun bazı hükümleri (Örneğin; Zamanaşımı, Royalty, Lisans, Know How, vb. Gayri maddi haklar, Gayri Maddi Hakların Brütleştirilmesi, Serbest Meslek Kazançları, Hizmet ithalatı, KDV Kanunu’nun 24.maddesi gereği Hizmet ithalatında kur farkı vb.) ile bazı Mali konular ve ilgili Mali Mevzuata bakılır. Özellikle; İlgili firmanın yararlandığı teşvikler (Yatırım teşvik tedbirleri, Dahilde işleme rejimi, Finansal Kiralama ve Geçici İthalat, Hariçte işleme vb.) kapsamında yapılan ithalat işlemleri, İhracat teşvik tedbirleri ve Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ihracat, İhracatta Telafi Edici Vergi Kesintisi, Hariçte işleme, Geçici çıkış, Geri gelen eşya, Mahrece iade, DİİB ve Dİİ kapatma işlemleri vb. işlem ve uygulamalar incelenir, bu işlemlerin mevzuat kontrol ve karşılaştırması yapılır. Firmanın Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) varsa, bu statülerin hala geçerli olup olmadığı, hala ilgili şartları taşıyıp taşımadığı, ilgili firmanın sahip olduğu OKS veya YYS Statüsü kapsamında yapılan ithalat, ihracat, transit, vb. gümrük işlemlerinin başta Gümrük Mevzuatı olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı, vb. hususları incelenir, araştırılır, gerekli tedbirler ve çözüm yolları önerilir.

I- TANIMLAR

Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi: Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Gümrük Mevzuatı, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği, Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile İlgili Diğer Mevzuatlar dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin (27037/27.10.2008 sayı ve tarihli RG’de yayınlanan söz konusu yönetmeliğin) Amacı: Riskli işlemlerin, gümrüğe yapılan beyanların ve gümrük işlemlerinin doğruluğu ile işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığının ilgili kişilere ait yerlerde sonradan kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin Dayanağı: Bu Yönetmelik, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10’uncu ve 73.maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 447 ve 458 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Müfettiş: Ticaret Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcısını,

Sonradan Kontrol: Beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı da dâhil eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrolünü,

Plan Dışı Sonradan Kontrol: Riskli kişi veya işlemlerin sonradan kontrol planı dışında yapılan kontrolünü,

Beyan Sahibi: Kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan kişiyi,

Kişi: Gerçek veya tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukukî tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını,

Genel Müdürlük: Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünü,

Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonu: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdüründen oluşan komisyonu,

Riskli Kişi Veya İşlem: Risk kriterlerine göre gümrük işlemleri açısından yüksek risk ifade eden kişi veya işlemleri,

Sonradan Kontrol Planı: Sonradan kontrol programının belirlenmesinde kullanılan verilere ilişkin planı,

Sonradan Kontrol Programı: Yıllık kontrol planı çerçevesinde hazırlanan yıllık veya sınırlı sonradan kontrol programını,

Sonradan Kontrol Raporu: 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenen ve işlem gören raporu,

İfade eder.

II- SONRADAN KONTROLE İLİŞKİN GENEL KURALLAR

Sonradan Kontrole İlişkin Genel Usul ve Esaslar:

1) Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi, Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince yapılır.

2) Gümrük idarelerinde belge kontrolü veya ertelenmiş kontrol kapsamında işlem gören gümrük beyannamelerinin kontrol işlemleri gümrük muayene memurları tarafından Gümrük Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

3) Sekretarya görevi, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünü tarafından yerine getirilir (Sonradan Kontrol Ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin 5.maddesi).

Sonradan Kontrole Tabi Kişiler ve İşlemler:

1) Sonradan Kontrol Ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılacak sonradan kontrol, eşyanın gümrük işlemlerine veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin kontrolünün yapılmasını teminen gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler ile söz konusu işlemlere ilişkin bilgi, belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişileri kapsar.

2) Sonradan kontrolün birinci fıkrada belirtilen kişilere ait yerlerde yapılması esastır. Ancak, bunun mümkün olmaması hâlinde sonradan kontrole tabi kişinin yerleşik olduğu yerde varsa gümrük idaresi yoksa başka bir resmî dairede yapılabilir. Birden çok yerde şubesi olan şirketlere ilişkin sonradan kontrol şirket merkezinde yapılabilir (Sonradan Kontrol Ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin 6.maddesi).

Sonradan Kontrolün Amaç Ve Kapsamı:

1) Sonradan kontrol, kişilerin gümrük vergileri karşısındaki durumu ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini belirlemek için yapılır.

2) Sonradan kontrol, belirli bir konu (sektör, rejim, tarife, vergi türü vb.) veya dönem ile sınırlı olabilir (Sonradan Kontrol Ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin 7.maddesi).

Sonradan Kontrole Tabi Kişilerin Belirlenmesi Ve Kontrol Şekli:

1) Genel Müdürlük, risk analizi kriterlerine dayanarak sonradan kontrole tabi tutulacak riskli kişi veya işlemleri tespit eder.

2) Sonradan kontrol planlı ve sistematiktir. Bir takvim yılı içinde sonradan kontrole tabi tutulacak kişiler bir kontrol planı çerçevesinde önceden belirlenir.

3) Gerekli görülmesi hâlinde, yıllık planla belirlenen kontrollerin dışında da sonradan kontrol yapılabilir (Sonradan Kontrol Ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin 8.maddesi).

Sonradan Kontrol Programı: Genel Müdürlük, yıllık kontrol planı çerçevesinde hazırladığı sonradan kontrol programını Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunun görüşüne sunar. Program, Komisyonun olumlu görüşü ve Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Yıllık kontrol planı dışında gerek duyulması hâlinde hazırlanan sonradan kontrol programlarında da aynı usul izlenir. Bu programlarda; Sonradan kontrolün hukukî dayanağı, kontrole tabi tutulacak kişi ve kişiler ya da işlemler ile sonradan kontrolün dönemi, kapsamı ve başlama tarihi belirtilir (Sonradan Kontrol Ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin 9.maddesi).

Sonradan Kontrole İlişkin Tebligat:

1) Sonradan kontrolü yapacak Müfettiş, sonradan kontrole başlama tarihinden en az on (10) gün önce, sonradan kontrole başlanacağını ilgilisine/ilgili firmaya bildirir.

2) Sonradan kontrole tabi kişilerce/firmalarca, tebligat tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürülmesi hâlinde, sonradan kontrolün başlama tarihi istisnai olarak ertelenebilir.

3) Sonradan kontrolün amacını tehlikeye düşürecek olması durumunda önceden tebligatta bulunulmaz. Bu durumda, sonradan kontrol mahalline gidildiğinde, sonradan kontrolü yapacak müfettiş veya müfettişler tarafından sonradan kontrole tabi tutulacak kişilere bilgi verilir.

4) Sonradan kontrolü yapan müfettişin önerisi, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan Onayı ile sonradan kontrole ilişkin programda ekleme yapılabilir veya kapsamı genişletilebilir (Sonradan Kontrol Ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin 10.maddesi).

Sonradan Kontrolün Esasları:

1) Sonradan kontrol yapan müfettişler tarafından sonradan kontrolün başlangıç tarihi ve saati tutanakla tespit edilir.

2) Müfettişler tarafından, gümrük vergileri ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklere ilişkin kişinin lehine ve aleyhine olan tüm hususlar incelenir.

3) İlgili müfettiş tarafından, sonradan kontrolün amacı ve süreci olumsuz yönde etkilenmemek şartıyla, sonradan kontrole tabi kişiye sonradan kontrol sırasında tespit edilen konular ve hukukî sonuçları hakkında bilgi verilir (Sonradan Kontrol Ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin 11 ve 12.maddesi).

Soruşturma Önlemleri:

1) Yapılan kontrol sırasında soruşturmayı gerektirir bir fiilin tespit edilmesi hâlinde, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilir.

2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca eşya, bilgi, belge ve veriler için el koyma dâhil gerekli tedbirler alınır (Sonradan Kontrol Ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin 13.maddesi). 

Sonradan Kontrolün Tamamlanması ve Değerlendirilmesi:

1) İlgili Müfettiş, sonradan kontrol sonucuyla ilgili olarak sonradan kontrole tabi kişilerle nihai bir görüşme yapar. Kontrol sonucunda gümrük vergileri tutarı ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülükler açısından bir değişikliğin olmaması veya kontrole tabi kişinin talepte bulunmaması durumunda bu görüşme yapılmayabilir. Bu görüşmede, özellikle ihtilaf konusu hususlar, hukukî değerlendirme ve tespit edilen hususların gümrük vergileri ve sonuçları açısından etkileri ifade edilir.

2) Nihai görüşmenin sonucu bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta düzenlenme yeri, tarihi, görüşme konusu, görüşmede bulunanların isim, unvan ve imzaları yer alır. Bu tutanağın bir sureti ilgiliye/firma yetkilisine verilir (Sonradan Kontrol Yönetmeliği 15.madesi). 

Sonradan Kontrole İlişkin Raporlar:

1) Sonradan kontrol sonucunda varsa, vergilendirme için önemli olan tespitler, muhtemel vergi tutarı değişiklikleri ve yol gösterici nitelikteki tespitler yazılı olarak sonradan kontrole tabi tutulan kişiye bildirilir. Ancak, bu konularda önemli bir tespit söz konusu olmazsa bu yazılı bildirim yapılmayabilir. Kişiler, on gün içerisinde görüşlerini müfettişe bildirirler. Yazılı olarak talep edilmesi halinde on güne kadar ek süre verilebilir.

2) Sonradan kontrol sırasında, zamanaşımı yönünden Hazine menfaatini koruyucu acele bir tedbir alınmasının gerekmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen süre hükümlerine tabi olmaksızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümlerine istinaden cevaplı rapor düzenlenir.

3) Sonradan kontrol sonucunda müfettiş tarafından, sonradan kontrolde yapılan genel tespitleri, ilave değerlendirmeleri ve vergi tahakkukları dâhil idarece yapılması gereken tüm iş ve işlemleri içeren Sonradan Kontrol Raporu tanzim edilir. Rapora, yükümlüye bildirim yazısı, başlangıç tutanağı, sonradan kontrol kapsamında incelenen işlemler, tespit edilen matrah listeleri, varsa ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, nihai görüşme tutanağı ile görüş isteme yazısı ve cevabi yazı eklenir. İkinci fıkra kapsamında yapılan bir işlem bulunması halinde, sonradan kontrol raporunda buna da yer verilir (Sonradan Kontrol Yönetmeliği 16.madesi). 

III- SONRADAN KONTROLE TABİ KİŞİLERİN (FİRMALARIN) HAKLARI

Tebligat tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürülerek sonradan kontrolün başlama tarihinin ertelenmesini talep etmek (Sonradan Kontrol Yönetmeliği 10/2.madesi).     

Sonradan kontrolün amacı ve süreci olumsuz yönde etkilenmemek şartıyla, sonradan kontrol sırasında tespit edilen konular ve hukuki sonuçları hakkında bilgi talep etmek (Sonradan Kontrol Yönetmeliği 12/2.madesi).

Sonradan kontrol kapsamındaki inceleme ve incelemelerin, firmanın çalışma saatleri içinde gerçekleştirilmesini talep etmek (Sonradan Kontrol Yönetmeliği 14/4.madesi). 

Sonradan Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde kontrole tabi kişilere/firmalara ait işyerlerinde yapılan incelemelerde, bizzat bulunmak veya vekil bulundurmak (Sonradan Kontrol Yönetmeliği 14/5.madesi).  

Sonradan kontrol sonucunda nihai görüşme yapılmasını veya yapılmamasını talep etmek (Sonradan Kontrol Yönetmeliği 15/1.madesi). 

Sonradan kontrol sonucunda varsa, vergilendirme için önemli olan tespitler, muhtemel vergi tutarı değişiklikleri ve yol gösterici nitelikteki tespitler yazılı olarak sonradan kontrole tabi tutulan kişiye bildirilir. Hükmü gereği Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesinin hukuki sonuçları hakkında bilgi talep etmek (Sonradan Kontrol Yönetmeliği 16/1.madesi). 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 242.maddesine göre itirazda bulunmak.

– Müfettişleri, geçerliliği kabul edilebilir bir neden ileri sürülerek (Husumet, akrabalık ve ticari ilişki gibi nedenlerle) Sonradan kontrol yapılamayacağı yönünde reddetmek.

IV- SONRADAN KONTROLE TABİ KİŞİLERİN (FİRMALARIN) YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sonradan kontrol amacıyla görevlendirilen Müfettişin/Müfettişlerin, kişilere (firmalara) ait işyerlerinin her yerine girme ve inceleme yapmasına müsaade etmek (Sonradan Kontrol Yönetmeliği 14/5.madesi).  

Sonradan kontrol için esas oluşturacak gerekli her türlü bilgi, veri, kayıt, defter, belge ve diğer evrakı vermek ve her türlü yardımı sağlamak, denetçi tarafından istenilen bilgi, belge ve verileri en kısa süre içerisinde sunmak (Sonradan Kontrol Yönetmeliği 14/1.madesi). 

Yabancı dilde düzenlenmiş belgeleri ücretsiz olarak tercüme etmek/ettirmek, elektronik verileri ücretsiz olarak okunabilir hale getirmek (Sonradan Kontrol Yönetmeliği 14/1.madesi). 

Denetimle ilgili olarak, bilgi sahibi olan bir firma yetkilisini görevlendirmek (Sonradan Kontrol Yönetmeliği 14/2.madesi).  

Müfettişe gerekli belgeler ile bilgi işlem sistemi vasıtasıyla tanzim edilmiş bilgi, belge ve verilere doğrudan veya dolaylı erişimde yardımcı olmak (Sonradan Kontrol Yönetmeliği 14/1.madesi). 

Sonradan Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde, kontrole tabi kişilere ait işyerlerinde yapılan incelemelerde bizzat bulunmak veya temsilci bulundurmak (Sonradan Kontrol Yönetmeliği 14/5.madesi). 

Sonradan kontrolün yapılabilmesi için uygun bir çalışma ortamını, gerekli yardımcı meteryalleri ve maddeleri bedelsiz olarak sağlamak (Sonradan Kontrol Yönetmeliği 14/3.madesi). 

Türk Ticaret Kanunu’nun 82.maddesi, Gümrük Kanunu’nun 13.maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 253.maddesi uyarınca ticari bilgi, belge ve verileri yasal süresi içinde saklamak ve denetime ibraz etmek.

– Kişilerin veya belirlediği kişilerin bilgi veremeyecek durumda olmaları veya verilen bilgilerin açıklayıcı veya yeterli olmaması hâlinde sonradan kontrolü yapan müfettişler, gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bütün kişilerden de bilgi talep edebilirler. İlgili kişiler (İlgili Gümrük Müşaviri, Gümrük Müşavirlik Firması, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, Muhasebeci, Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir, ilgili Gümrük Müdürlüğü, Vergi Dairesi, vb.) söz konusu işlemlerle ilgili bütün bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdürler (Sonradan Kontrol Yönetmeliği 14/2.madesi). 

V- SONRADAN KONTROL (FİRMA) İNCELEMESİNİN YAPILIŞI

Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesini Yapacak Müfettişin, İncelenecek Firmaya Yönelik Tebligat Yazısı: Söz konusu tebligat yazısıyla;

1) Son üç yıl itibarıyla ilgili firmanın ayrıntılı mizanları, 102 Bankalar, 120 Alıcılar (Yurtdışı Alıcılar), 150 İlk Madde ve Malzeme, 151 Yarı Mamuller, 152 Mamuller, 153 Ticari Mallar, 159 Verilen Sipariş Avansları, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar, 320 Satıcılar (Yurtdışı Satıcılar), 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar, 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları, 601 Yurt Dışı Satışlar, 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri, 770 Genel Yönetim Giderleri ile İthalat ve İhracat işlemlerini ilgilendiren diğer hesapların muavin dökümlerinin Müfettişliklerine gönderilmesi,

2- a) 213 sayılı Vergi Usül Kanunu’nun 114.maddesinde belirtilen zamanaşımı süresi dikkate alınarak Firmaca ilgili Vergi Dairesine aylık olarak verilen 2 No’lu Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile Muhtasar/Stopaj Beyannamelerinin PDF ortamında veya Excel Tablosu şeklinde hazırlanarak ayrı bir klasör içerisinde hazır bulundurulması, ayrıca PDF ortamında flaş belleğe kaydedilerek Müfettişliklerine gönderilmesi, 

b) 213 sayılı Vergi Usül Kanunu’nun 114.maddesinde belirtilen zamanaşımı süresi dikkate alınarak Firma tarafından ilgili Vergi Dairesine verilen 2 No’lu Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile Muhtasar (Stopaj) Beyannamelerine -bu beyannamelerde belirtilen matrahlara dayanak teşkil eden- ilgili faturalar ve gider belgelerinden, Yabancı (Yurtdışı) firma ve şahıslarca tanzim edilen, bunlardan temin edilen fatura ve gider belgelerine ilişkin bilgilerin tamamının tek bir tablo halinde Excel Tablosu şeklinde hazırlanması,

3) Son üç yıl itibarıyla ilgili firmanın her ne saikle, her ne sebeple olursa olsun Yurtdışına yaptığı tüm döviz transferlerinin gerekçeleri de belirtilerek Excel ortamında, tek bir tablo halinde hazırlanması,

4) Son üç yıl itibayırla ilgili firmanın gerçekleştirdiği ithalatlara ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannameleri ile tüm ithalat dosyaları ve eklerinin (Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri ve tüm ekleri, eşya faturası, navlun faturası, orijinal sigorta poliçeleri, banka transfer yazısı, banka dekontu, swift mesaj dökümü, kıymet bildirim formu, konşimentolar, ordino, taşıma belgeleri, boşaltma, tahmil giderlerine ilişkin belgeler, ardiye, ambar ve depolama vb. giderlerine ilişkin faturalar, demoraj faturaları, serbest bölge giriş-çıkış fon ödemelerine ilişkin dekontlar, serbest bölgede yapılan boşaltma, tahliye, depolama, ardiye, hamaliye, konteyner nezaret ücreti vb. masraflara ilişkin belgeler, gümrükte ödenen fazla mesai ve yolluk giderlerine ilişkin makbuz ve belgeler, tahlil ve ekspertiz hizmeti faturaları, Gümrük vezne alındıları, vergilerin ödenmesine ilişkin makbuz ve belgeler, vs.… ithalatlara ilişkin tüm belgeler ile varsa ilgili Transit beyannameleri ve Antrepo beyannamelerinin) asıllarının, asılları olmayanların fotokopilerinin her bir ithalat dosyası yani, her bir Serbest dolaşıma giriş beyannamesi bazında ayrı ayrı düzenlenerek, (İlgili Serbest dolaşıma giriş beyannamesi, eşya faturası, navlun faturası, orijinal sigorta poliçesi, banka transfer yazısı, banka dekontu, swift mesaj dökümü, kıymet bildirim formu, konşimento, ordino, navlun faturası, liman masraflarına ilişkin boşaltma tahmil faturası, konteyner nezaret ücretine ilişkin fatura, ardiye faturası, varsa ilgili demoraj faturası, fazla mesai faturası/makbuzu, serbest bölge giriş çıkış fonlarının yatırıldığına ilişkin dekontlar, serbest bölgelerde yapılan masraflara ilişkin belgeler, vergilerin yatırılmasına ilişkin Gümrük vezne alındısı, … vb. belgelerin ilgili ithalat dosyasında toplanarak), oluşturulacak İthalat dosyaları ve eklerinin asıllarının/asılları bulunamayan belgelerin fotokopilerinin, Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazırlanması, hazır bulundurulması,

5) Son üç yıl itibayırla ilgili firmanın Dâhilde İşleme Belgelerine İlişkin Dosya Asıllarının Tamamı (İhracat listeleri, ithalat listeleri, Telafi Edici Vergi Tabloları, İhraç Ürünleri İle İlgili Hammadde Sarfiyat Tabloları) ile firmalarınca gerçekleştirilen ihracatlara (Kati ihracat, Geçici ihracat, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ihracat, vb. dahil tüm ihracatlara ilişkin) gümrük çıkış beyannameleri ile varsa ilgili Transit beyannameleri ve Antrepo beyannamelerinin çakıştırarak/eşleştirerek, tüm çıkış beyannameleri ve eklerinin ve ilgili Dahilde İşleme İzin Belgeleri asıllarının hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

6) 213 sayılı Vergi Usül Kanunu’nun 114.maddesinde belirtilen zamanaşımı süresi dikkate alınarak, ilgili firmaca:

a) İlgili Vergi Dairesine verilen, mal ve hizmet alımlarına ilişkin aylık bildirim (BA) Formlarının hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

b) İlgili Firmaca Vergi Dairesine verilen, mal ve hizmet satımlarına ilişkin aylık bildirim (BS) Formlarının hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

7) 213 sayılı Vergi Usül Kanunu’nun 114.maddesinde belirtilen zamanaşımı süresi dikkate alınarak:

a) ilgili firmanın Dönem Sonu Yıllık Ayrıntılı Bilançoları ile Gelir Gider Tabloları,

b) Transfer Fiyatlandırma Raporları ile

c) Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan Tam Tasdik Raporlarının,

Hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

8) İlgili firmanın dış ticaret işlemlerine veya gümrük işlemlerine ilişkin olarak her hangi bir iç denetim sistemi veya benzeri bir kontrol veya raporlama sistemi varsa, yada danışmanlık veya denetim hizmeti aldığı şahıs veya firma var ise, bunlar tarafından yapılan denetimlere ilişkin son üç yılın rapor örneklerinin hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

9) İlgili Firmanın Kuruluş, İştigal Alanı, son üç yıl itibarıyle Ortaklık Paylarını ve Yönetim Kurulu Üyelerini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri ile bu kişilere ait Nüfus Cüzdanı vb. belgelerin okunaklı ve firmanızca tasdikli birer fotokopilerinin hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

10) İlgili Firmanın sahip olduğu İzin, Belge ve Sertifikaların Neler Olduğu belirtilerek (Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi, Marka Tescil Belgesi, Standart Belgesi, Uygunluk Belgesi, Sanayi Sicil Belgesi, vb., …) bu belgelerin okunaklı birer fotokopilerinin hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

11) İlgili Firmanın sahip olduğu  herhangi bir Gümrüklü Antreponun olup olmadığı? Varsa, ilgili antrepo dosyasının hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

12- a) İlgili Firmanın ithalatını gerçekleştirdiği eşyaların ne tür eşyalar olduğunun, sipariş aşamasından, söz konusu eşyaların vergileri yatırılıp Türkiye’de ilgili Gümrük İdaresinden çekilinceye kadar geçen evrelerin/aşamalarının neler olduğunun ayrıntılı şekilde açıklanması,

b) İthalat yapılan (Mal ve hizmet satın alınan) şirketlerden, varsa Firmalarının ortaklık ve hukuki ilişki içinde bulunduğu şirketlerin (Grup Şirketlerinin) bir liste halinde isim, unvan ve adreslerinin belirtilmesi,

c) Firmalarının genel organizasyon yapısı, üretim ve faaliyet alanları hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi,

13- a) Firmalarının ithal eşyasının taşınmasına ilişkin herhangi bir nakliye firması ile ithal eşyasının sürekli taşınmasına yönelik bir anlaşmalarının olup olmadığı? Varsa taşıma ve ücret koşullarının detaylıca anlatılarak, ilgili belgelerin firmalarınca tasdikli bir fotokopisinin hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

b) İlgili Firmanın ithal edilen eşyaya ilişkin ödemelerinde uluslararası finans kuruluşlarının kaynaklardan yararlanıp yararlanmadığı? Yararlanılıyor ise bu kaynaklara ilişkin faiz ödemelerinin nasıl gerçekleştirdiği? Söz konusu gider ve ödemelerin ne olduğu ile bunların takip edildikleri hesaplar hakkında ayrıntılı bilgi verilerek, konuya ilişkin bilgi ve belgelerin hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

14- Varsa, her ne amaçla olursa olsun Firmalarınca yapılan Ar-Ge, Know How, Mühendislik, Organizasyon, vb. giderler hakkında ayrıntılı bilgi verilerek, konuya ilişkin bilgi ve belgelerin, sözleşmelerin hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

15- a) Varsa ilgili firmanın aldığı gözetim belgesi, kota, tarife kontenjanı, ithal lisansı vb. belgeler hakkında ve bu belgeler kapsamında yapılan ithalatlarla ilgili ayrıntılı bilgi verilerek, konuya ilişkin bilgi ve belgelerin hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

b) İlgili Firmanın daha önce aldığı Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya Bağlayıcı Menşe Bilgisinin olup olmadığı? Varsa, bu belgeler ve bu belgeler kapsamında yapılan ithalatlarla ilgili ayrıntılı bilgi verilerek, konuya ilişkin bilgi ve belgelerin hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

c) İlgili Firmanın Mahrece İade edilen veya İptal edilen beyannamelerinin olup olmadığının? Varsa, ayrıntılı şekilde belirtilerek, konuya ilişkin bilgi ve belgelerin hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

16- a) İlgili Firmanın ithalatlarında emsal kimyahane raporu kullanıp kullanmadığı, daha önce yaptırılan tahlil raporu bulunup bulunmadığı, vb. hususlarda? Ayrıntılı bilgi verilerek, ilgili kimyahane ve tahlil raporlarının, ilgili ithalat beyannamelerinin sayı ve tarihlerinin liste halinde hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

b) İlgili Firmanın antrepoda devrettiği veya antrepoda satın aldığı eşya olup olmadığı? Varsa, konu hakkında ayrıntılı bilgi verilerek, devredilen ve devralınan eşyaların ayrı ayrı listesinin hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

17) İlgili Firmaca ithal edilen eşyaların stok giriş, stok kayıt ve takibinin nasıl yapıldığının? Ürün kodu, barkod no,  vb. ne tür bir yöntem Kullanıldığının/uygulandığının? Ayrıntılı şekilde açıklanarak, konuya ilişkin bilgi ve belgelerin hazırlanarak Müfettişliklerinin incelenmesine sunulacak şekilde hazır bulundurulması,

İstenilir ( Ek: 1 ).

İlgili firmanın mizanları temin edildikten sonra incelenerek, ilave hesap dökümleri ve muhasebe kayıtları istenebilir.

İstenilen muavin hesaplar ve muhasebe dökümleri ayrıntılı şekilde incelenir, Ticaret Bakanlığı dış ticaret verileri (ithalat, ihracat, transit ticaret, vb. verileri) ile ilgili Firmanın dış ticaret verileri ve muhasebe kayıtları karşılaştırılır. Çakışmayan, açıklanmasına ihtiyaç duyulan ve/veya şüpheli işlemler tespit edilerek tablolar halinde açıklanması, çözüme kavuşturulması için ilgili Firmaya bildirilir. İlgili firma tarafından gerekli hazırlık ve çalışmaların yapıldığının bildirilmesi üzerine, ilgili Müfettiş ve firmanın üzerinde mutabık kaldıkları bir tarihte ilgili firma merkezinde Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesine fiili olarak başlanır. Firma incelemesine başlanılması, “Başlama Tutanağı” tanzim edilerek belgelendirilir ve ilgili firma yetkilisi ile birlikte imzalanarak bir nüshası firma yetkilisine teslim edilir ( Ek: 2 ).

İnceleme sırasında; Serbest dolaşıma giriş rejimi, İhracat rejimi, Transit rejimi, Gümrük antrepo rejimi, Dahilde işleme rejimi, Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, Geçici ithalat rejimini, Hariçte işleme rejimini başta olmak üzere 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve İlgili Gümrük mevzuatı, Dış ticaret mavzuatı, Özel Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun bazı hükümleri (Örneğin; Zamanaşımı, Royalty, Lisans, Know How, vb. Gayri Maddi Haklar, Gayri Maddi Hakların Brütleştirilmesi, Serbest Meslek Kazançları, Hizmet İthalatı, Hizmet İthalatında Kur Farkı, Transfer Fiyatlandırması, vb.) ile bazı Mali konular ve ilgili Mali Mevzuata bakılır. Özellikle; İlgili firmanın yararlandığı teşvikler (Yatırım teşvik tedbirleri, Dahilde işleme rejimi, Finansal Kiralama ve Geçici İthalat, Hariçte işleme vb.) kapsamında yapılan ithalat işlemleri, İhracat teşvik tedbirleri ve Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ihracat, İhracatta Telafi Edici Vergi Kesintisi, Hariçte işleme, Geçici çıkış, Geri gelen eşya, Mahrece iade, DİİB ve Dİİ kapatma işlemleri vb. işlem ve uygulamalar incelenir, mevzuat kontrol ve karşılaştırması yapılır. Firmanın Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) varsa, bu statülerin hala geçerli olup olmadığı, hala ilgili şartları taşıyıp taşımadığı, vb. hususları incelenir, araştırılır, yapılan hatalar ve eksiklikler tespit edilir. Yapılması gereken düzeltmeler, çözüm yolları, iyileştirmeler ve tavsiyeler ortaya konulur.

Yine inceleme sırasında; Yapılan ithalatlar sırasında ilgili eşyanın Gümrük Kıymet Unsuru ve İthalatta KDV Matrah Unsurlarının tam (eksiksiz) olarak beyan edilip edilmediği, ilgili matrah unsurlarıyla ilgili tamamlayıcı beyanda bulunulup bulunulmadığı, ithal eşyalarının kıymet, tarife, menşe, rejim, vb. yönleriyle doğru olarak beyan edilip edilmediği incelenir. Firmanın ilgili vergi dairesine verdiği 2 Nolu KDV Beyannamaleri ve ekleri ile Muhtasar Beyannameler ve ekleri, BA formları, BS formları, ilgili faturalar ve belgeler incelenerek, beyan harici bırakılan ithalatta Gümrük kıymet unsuru veya ithalatta KDV matrah unsurları olup olmadığı, 2 Nolu KDV Beyannamaleri veya BA formları ile (hizmet ithalatı olarak) beyan edilen unsurlar arasında gümrük idaresine beyan edilmesi gereken her hangi bir matrah – eşya (mal) olup olmadığı, Muhtasar beyannameler ile beyan edilen ve ithalatta Gümrük kıymetine girdiği halde ilgili Gümrük idaresine beyan edilmeyen royalty, lisans, Know how, vb. gayri maddi hak ödemeleri vb., olup olmadığı, beyan edilen gayri maddi hak ödemelerinin brüt tutar üzerinden beyan edilip edilmediği {{5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/7 ve 30/11.maddelerine göre; Yapılacak vergi kesintisinde kazanç ve iratların gayrisafi tutarlarının dikkate alınması, kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde ise vergi kesintisinin, fiilen ödenen tutar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanması gerekir.}}, Firmanın hizmet ithaline ilişkin olarak KDV Kanunu’nun 24.maddesine göre kur farkından kaynaklanan matrah farlarının tamamlayıcı beyanla ilgili vergi dairesine beyan edilerek tekabül eden KDV’nin ödenip ödenmediği, Firmanın stok kayıtlarından hareketle, ithal edilen ürünlerden Yüksek Gümrük Vergisine, İlave Gümrük Vergisine, Damping Vergisine, Ek Mali Yükümlülüğe, Gözetim ve Konuma Önlemlerine ve/veya TRT Bandlolüne tabi vb., eşyaların ithali sırasında tarife sapması (İlgili ithal eşyasını olması gereken Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonundan farklı bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “GTİP”de beyan edilerek ilgili gümrük vergilerinin eksik ödendiğinin veya hiç ödenmediğinin, vb.) yapılıp yapılmadığının, incelemesi ve karşılaştırması yapılır.

İnceleme ve araştırma sonucu ortaya çıkan eksiklikler ve hatalar, beyan edilmeyen matrah farkları vb. tablolar halinde tespit edilip, kanuni dayanakları (İlgili kanun, yönetmelik, tebliğ maddeleri, genelge ve tasarruflu yazı dayanakları) belirtilerek, tüm bu tespit ve kanuni dayanakları bir yazı ekinde, konularına göre bölümler ve maddeler halinde ilgili firmaya tebliğ edilerek 10 gün süre verilir ve Bitirme (Nihai Görüşme) Tutanağı tanzim edilerek ilgili firma yetkilisi ile birlikte imzalanarak bir nüshası firma yetkilisine teslim edilir. Firmanın cevabi yazısı için ilgili firmanın yazılı talebi üzerine 10 gün daha ilave süre verilebilir ( Ek: 3, 3-A, 4 ).

Firmanın cevabi (Savunma) yazısı üzerine inceleme sonucu yapılan tespitler ile firmanın verdiği cevaplar karşılaştırılıp gözden geçirilir. Firmanın varsa, haklı ve hukuki cevapları göz önüne alınarak matrah listelerine ve Müfettiş tespitlerine son hali verilir ve en kısa süre içince Cevaplı Rapor ve Sonradan Kontrol Raporu ya da doğrudan Sonradan Kontrol Raporu tanzim edilerek gereği için Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na gönderilir.

Söz Konusu Rapor Veya Raporlarla; Tespit edilen vergi kayıpları ve matrah farklarına tekabül eden gümrük vergilerinin tahsili ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 193/3.maddesi gereğince [Beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alınmadığı veya noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre tespit edilen gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Gümrük vergilerinin kesinleşmesinden önce ödenmek istenmesi durumunda faiz, ödeme tarihine kadar hesaplanarak vergiler ile birlikte tahsil edilir.] gecikme zammı “faiz” uygulanması ile duruma göre 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241.maddesinde belirtilen, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesine Hakkında Kanun’un 4.maddesinde belirtilen, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 51.maddesinde belirtilen, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 16.maddesinde belirtilen, Para Cezalarından uygun olanların tatbik edilmesi talep edilir ( Ek: 5, 6 ).

İlgili mükellef/firma, Gümük Kanunu’nun 244.maddesi ve Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğine göre; Söz konusu vergi ve para cezalarının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde Uzlaşma talebinde bulunabilir, uzlaşmaya konu edebilir/edilebilir (Gümrük vergileri ve cezalarına ilişkin fiilin, 5607 sayılı Kanunda yer alan kaçakçılık suçları ile ilişkili olması hâlinde bu madde hükmü uygulanmaz. Yani uzlaşma talebinde bulunulamaz. Uzlaşma yapılamaz).

Ayrıca, Firmanın Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) varsa, bu statülerin hala geçerli olup olmadığı, ilgili şartları taşıyıp taşımadığı, YYS kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerine ilişkin yıllık faaliyet raporları, bu raporlarda belirtilen ve belirtilmeyen hususlar, vb. incelenir, araştırılır, ilgili firmanın alması gereken tedbirler aldırılır. Yapılan Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi sonucunda; Firmanın sahip olduğu Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS)’nün Askıya alınması, Geri alınması veya İptalini gerektirir şartların tespiti durumunda, konu ilgili Müfettişçe gereği için yazı veya raporla Bakanlığa intikal ettirilir.

Öte yandan, ayrıntılı incelenmesi ve/veya soruşturulması gereken bir hususun tespit edilmesi durumunda ise ilgili Müfettişçe 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında gereği yapılmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kanalı ile Bakanlık Makamı’ndan Soruşturma Onayı alınır.

VI- FİRMALARIN KENDİ İSTEKLERİYLE SONRADAN KONTROL YAPTIRMALARININ AVANTAJLARI

Hakkını vererek/hakkıyla yapılan Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi; İnceleme yapılan firmaya sayısız faydalar ve avantajlar sağlar. Örneğin: Firmanın gümrük mevzuatı ve dış ticaret mevzuatı ile kısmen mali mevzuat karşısındaki fiili durumunu ortaya çıkarır. Firmanın ithalat ve ihracat başta olmak üzere dış ticaret işlemlerinde, ithalat ve ihracat eşyasının kıymet, miktar, tarife, menşe, rejim beyanı, vb. işlemlerinde, eşyanın gümrük kıymeti veya ithalatta KDV matrah unsurlarında, gümrük mevzuatı, dış ticaret mevzuatı, ilgili diğer mevzuatlar ile kısmen mali mevzuatın uygulanmasında ilgili Firmanın bilerek veye bilmeyerek yaptığı hata ve eksiklikler tespit edilerek, bunların çözüm yolları ortaya konulur, yapılan hatalar ve eksiklikler tespit edilen çözüm yolları gösterilir, eksiklikler tamamlattırılır, hatalar düzelttirilir. Firmada var olan problemler daha fazla büyümeden, başka problemlere yol açmadan, kontrolden çıkmadan çözüme kavuşturulur, süreç iyi idare edildiğinde maddeten ve manen en az zararla atlatılır.

İnceleme sırasında; Serbest dolaşıma giriş rejimi, İhracat rejimi, Transit rejimi, Gümrük antrepo rejimi, Dahilde işleme rejimi, Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, Geçici ithalat rejimini, Hariçte işleme rejimini başta olmak üzere 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve İlgili Gümrük mevzuatı, Dış ticaret mavzuatı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun bazı hükümleri (Örneğin; Zamanaşımı, Royalty, Lisans, Know How, vb. Gayri maddi haklar, Gayri Maddi Hakların Brütleştirilmesi, Serbest Meslek Kazançları, Transfer Fiyatlandırması, Hizmet ithalatı, KDV Kanunu’nun 24.maddesi gereği Hizmet ithalatında kur farkı vb.) ile bazı Mali konular ve ilgili Mali Mevzuata bakılır. Özellikle; İlgili firmanın yararlandığı teşvikler (Yatırım teşvik tedbirleri, Dahilde işleme rejimi, Finansal Kiralama ve Geçici İthalat, Hariçte işleme vb.) kapsamında yapılan ithalat işlemleri, İhracat teşvik tedbirleri ve Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ihracat, İhracatta Telafi Edici Vergi Kesintisi, Hariçte işleme, Geçici çıkış, Geri gelen eşya, Mahrece iade, DİİB ve Dİİ kapatma işlemleri vb. işlem ve uygulamalar incelenir, bu işlemlerin mevzuat kontrol ve karşılaştırması yapılır. Firmanın Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) varsa, bu statülerin hala geçerli olup olmadığı, hala ilgili şartları taşıyıp taşımadığı, ilgili firmanın sahip olduğu OKS veya YYS Statüsü kapsamında yapılan ithalat, ihracat, transit, vb. gümrük işlemleri, YYS kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerine ilişkin yıllık faaliyet raporları, bu raporlarda belirtilen ve belirtilmeyen hususlar, başta Gümrük Mevzuatı olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı, vb. hususlar incelenir, araştırılır, gerekli tedbirler ve çözüm yolları önerilir.

Yine yapılan incelemede; Gerçekleştirilen ithalatlar sırasında ilgili eşyanın Gümrük Kıymet Unsuru ve İthalatta KDV Matrah Unsurlarının tam (eksiksiz) olarak beyan edilip edilmediği, ilgili matrah unsurlarının tamamlayıcı beyanda bulunulup bulunulmadığı, ithal eşyalarının kıymet, tarife, menşe, rejim, vb. yönleriyle doğru olarak beyan edilip edilmediği incelenir, araştırılır. Firmanın ilgili vergi dairesine verdiği 2 Nolu KDV Beyannamaleri ve ekleri ile Muhtasar Beyannameler ve ekleri, BA formları, BS formları ve ilgili faturalar incelenerek beyan harici bırakılan ithalatta Gümrük kıymet unsuru veya ithalatta KDV matrah unsurları olup olmadığı, 2 Nolu KDV Beyannamaleri veya BA formları ile (hizmet ithalatı olarak) beyan edilen unsurlar arasında gümrük idaresine beyan edilmesi gereken her hangi bir eşya (mal) olup olmadığı, Muhtasar beyannameler ile beyan edilen ve ithalatta Gümrük kıymetine girdiği halde ilgili Gümrük idaresine beyan edilmeyen royalty, lisans, know how, vb. gayri maddi hak ödemeleri olup olmadığı, beyan edilen gayri maddi hak ödemelerinin brüt tutar üzerinden beyan edilip edilmediği {{5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/7 ve 30/11.maddelerine göre; Yapılacak vergi kesintisinde kazanç ve iratların gayrisafi tutarlarının dikkate alınması, kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde ise vergi kesintisinin, fiilen ödenen tutar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanması gerekir.}}, İlgili Firmanın dış ticaret işlemleri ve özellikle hizmet ithalarına ilişkin yaptığı ödemelere ilişkin masraf ve faturaları, ilgili Vergi Dairesine beyan ederek tekabül eden KDV ile varsa Stopajını ödeyip ödemediği, hizmet ithaline ilişkin olarak KDV Kanunu’nun 24.maddesine göre kur farkından kaynaklanan KDV matrah farkının tamamlayıcı beyanla ilgili vergi dairesine beyan edilerek tekabül eden KDV’nin ödenip ödenmediği, Firmanın stok kayıtlarından hareketle, ithal edilen ürünlerden Yüksek Gümrük Vergisine, İlave Gümrük Vergisine, Damping Vergisine, Ek Mali Yükümlülüğe, Gözetim ve Konuma Önlemlerine, TRT Bandlolüne tabi, vb. eşyaların ithali sırasında tarife sapması (İlgili ithal eşyasını olması gereken Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonundan farklı bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “GTİP”de beyan edilerek ilgili gümrük vergilerinin eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi) vb. hususların incelemesi ve karşılaştırması yapılır.

Gümrük İdaresince/Gümrük Personelince, Müfettişlerce Tespit Edilen: Matrah farkları/ Vergi eksiklikleri için uygulanan ve Gümrük Kanunu’nun 234.maddesinin 1 ve 2.fıkrası ile aynı Kanun’un 235.maddesinin 1 ve 2.fıkrasının belirtilen (Örneğin üç kat) ceza  uygulamalarını gerektiren durumlarda;

Örnek 1:  Eksik beyan edildiği tespit edilen 1.000.000-USD tutarında Gümrük kıymet farkı için % 10 Gümrük Vergisi (GV) ve % 18 Katma Değer Vergisi (KDV)’ye tabi olduğunu, 100.000-USD GV, 198.000-USD  KDV ile Gecikme faizi (Bir yıllık Gecikme faizinin toplam 10.000-USD olduğunu) varsayalım. GV + KDV + Gecikme Faizi= 308.000-USD Vergi ve Gecikme Faizi tahsil edilmesi,

Ayrıca, Gümrük Kanunu’nun 234.maddesinin 1/b.fıkrası gereği vergiler toplamının (298.000-USD) üç katı = 894.000-USD para cezası uygulanması gerekir.

Ancak, söz konusu aykırılıkların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi (İlgili Firma) tarafından ilgili gümrük idaresine bildirilmesi durumunda bu fıkralara göre hesaplanan cezalar 894.000-USD yerine yüzde on oranında (89.400-USD olarak) uygulanır. Yani,

Örnek 2: Yukarıda (Örnek 1’de) yer alan Gümrük kıymet farkının, gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi (İlgili Firma) tarafından ilgili gümrük idaresine bildirildiğini/beyan edildiğini varsayalım. Ödenecek vergiler: 100.000-USD GV, 198.000-USD  KDV ile Gecikme faizi (Bir yıllık Gecikme faizinin toplam 10.000-USD olduğunu) varsayalım. GV + KDV + Gecikme Faizi= 308.000-USD Vergi ve Gecikme Faizi, Gümrük Kanunu’nun 234.maddesinin 3.fıkrası gereği vergiler toplamının (298.000-USD) üç katı = 894.000-USD para cezası değil, bu tutarın % 10’u  89.400-USD Ceza olarak uygulanır.

Örnek 3: Gümrük idaresince/gümrük personelince, müfettişlerce yapılan incelemede; Cif kıymeti 1.000.000-USD, Gümrük Kıymeti 1.500.000-USD tutarında olan bir ithal eşyasının ithalatının, Tarım Bakanlığı’nın iznine tabi olduğu halde Adı geçen Bakanlık izninin alınmadan söz konusu ithalatın gerçekleştirildiği, bahse konu eşyalar için % 10 Gümrük Vergisi (GV), % 15 İlave Gümrük Vergisi (İGV) ve % 18 Katma Değer Vergisi (KDV)’ye tabi olduğunun anlaşıldığını varsayalım. Gümrük Kanunu’nun 235.maddesinin 1/c fıkrası: “Eşyanın ithali, belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.” gereği; Eşyanın Gümrük Kıymeti (1.500.000-USD) üzerinden % 10 (150.000-USD GV, % 15 (225.000-USD) İGV, % 18 (337.500-USD) KDV olmak üzere Gümrük Vergileri Toplamı: 712.500-USD, (Tekabül eden Gecikme Faizinin 10.000-USD olduğunu varsayalım), Toplam 712.500-USD Gümrük Vergileri ve 10.000-USD Gecikme faizi ödenmesi gerektiği ile Eşyanın Cif Kıymeti= 1.000.000-USD, Eşyanın Gümrüklenmiş Değeri= Eşyanın Cif Kıymeti + Gümrük Vergileri Toplamı (1.000.000-USD + 712.500-USD= 1.712.500-USD) 1.712.500-USD, İki katı (1.712.500-USD X 2 = 3.425.000-USD) 3.425.000-USD Ceza/İdari Para Cezası verilmesi/ tadbik edilmesi gerektiği halde,

– İlgili Firnanın kendisinin (Kendisinden, İlgili Firmanın Gümrük İşlemlerini Gerçekleştiren Gümrük Müşaviri ve/veya Müşavirlik Firmasından, hizmet aldığı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ve/veya Müşavirlik Firmasından Bağımsız, işi bilen, daha önce Sonradan Kontrol “Firma” incelemesi yapan, yıllarını bu iş için harcayan Müfettiş kökenli birilerine/bu özellikleri taşıyan bir danışmanlık ve denetim firmasına) yaptırdığı Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi sonucunda;

Örnek 4: Yukarıda (Örnek 3’de) yer alan olayın, gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi (İlgili Firma) tarafından kendisince yaptırılan Sonradan Kontrol “Firma” incelemesi sonucunda tespit edildiğini, öğrenildiğini ve İlgili Firma tarafından ilgili gümrük idaresine bildirildiğini/beyan edildiğini varsayalım. Ödenecek vergiler: Eşyanın Gümrük Kıymeti (1.500.000-USD) üzerinden % 10 (150.000-USD GV, % 15 (225.000-USD) İGV, % 18 (337.500-USD) KDV olmak üzere Gümrük Vergileri Toplamı: 712.500-USD ve tekabül eden 10.000-USD Gecikme Faizi olup, Uygulanacak Ceza ise: 3.425.000-USD Cezanın % 10’u olarak= 342.500-USD İdari Para Cezası uygulanır.

Yine, Gümrük İdaresince/Gümrük Personelince, Müfettişlerce; İlgili Firmanın Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) varsa, bu statülerin hala geçerli olup olmadığı, ilgili şartları taşıyıp taşımadığı, vb. hususları incelenir, araştırılır, ilgili firmanın alması gereken tedbirler aldırılır. Yapılan Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi sonucunda; Tespit edilen Gümrük Vergi eksiklikleri ve Gecikme Cezası tahsil ettirilir, Kanun’un gerektirdiği en yüksek hadlerden (3 katı ceza, Gümrüklenmiş Değerinin 4 katı/3 katı/2 katı) ceza uygulanır. Firmanın Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) varsa, bu statülerin hala geçerli olup olmadığı, hala ilgili şartları taşıyıp taşımadığı, vb. hususları incelenir, araştırılır, gerekli tedbirler alınır/ aldırılır. Firmanın sahip olduğu Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS)’nün Askıya alınması, Geri alınması veya İptalini gerektirir şartların tespiti durumunda, konu ilgili Gümrük Personelince gereği için yazı veya raporla Banaklığa intikal ettirilir.

Halbuki, İlgili Firmanın kendi isteği ile kendisini Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesine tabi tutturması sonucunda; Tespit edilen Gümrük vergi eksiklikleri ve Gecikme zammı asılları ödenir ve firma kendisi bildirdiği için “Söz konusu aykırılıkların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi/İlgili Firma tarafından ilgili gümrük idaresine bildirilmesi durumunda bu fıkralara göre hesaplanan cezalar yüzde on oranında uygulanır.” Hukuki prensibinden hareketle, İlgili Ceza tutarının % 10’u İdari Para Cezası olarak alınır. Bu Şekilde İlgili Firmanın Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) varsa, bu statülerin geçerliliği, olması gereken şartları korunarak, tespit edilen hatalar düzeltilir, eksiklikler tamamlanır. Bu şekilde   Firmanın sahip olduğu Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS)’nün İlgili Gümrük İdaresince Askıya alınması, Geri alınması veya İptalinin önüne geçilmiş olur, bu olumsuzluklar önlenir.

Ayrıca, Firmanın kendi isteği ile kendisini Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesine tabi tutturması sonucunda; Tespit edilen Gümrük vergi eksikliklerinin aslı ve Gecikme zammı ile (Ödenmesi gereken Cezaların) % 10 İdari Para Cezası olarak ödenir. Hatalar düzeltilir, eksiklikler tamamlanır. İlgili Firmanın Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) yoksa bile, söz konusu aykırılıkların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi/İlgili Firma tarafından ilgili gümrük idaresine bildirildiği (Gümrük nezdinde cazalı duruma düşmediği), ayrıca Gümrük Kanunu’nun 244 maddesi ve Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre Uzlaşmaya gidildiği için Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) almak için 2 yıl, Yükümlü Statüsü (YYS) almak için üç yıl beklemek zorunda kalınmaz.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kanunu’nun 3.maddesinde tanımlanan suçlardan birine iştirak etmiş olan kişi, yine bu maddede belirtilen cezalarla cezalandırıldığı halde, yaptırılan Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi sonucunda; Tespit edilen kaçakçılık fiili ve/veya fiillerinin, resmî makamlar tarafından (Gümrük İdaresince/ Gümrük Personelince) haber alınmadan önce ilgili firma yetkililerinin/ fail veya faillerin, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri ilgili merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte iki oranında indirilir. Bu şekilde, ilgili Firma ve firma yetkilileri Kaçakçılıkla yargılanmaktan da kurtulmuş olurlar.

SONUÇ

Firmalarca kendi istekleriyle yaptırılan Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi sonucunda; Yapılan ithalatlar sırasında ilgili eşyanın Gümrük Kıymet Unsuru ve İthalatta KDV Matrah Unsurlarının tam (eksiksiz) olarak beyan edilip edilmediği, ilgili matrah unsurlarıyla ilgili tamamlayıcı beyanda bulunulup bulunulmadığı, ithal eşyalarının kıymet, tarife, menşe, rejim, vb. yönleriyle doğru olarak beyan edilip edilmediği incelenir. Firmanın ilgili Vergi Dairesine verdiği 2 Nolu KDV Beyannameleri ve ekleri ile Muhtasar Beyannameler ve ekleri, BA formları, BS formları ve ilgili belge ve faturalar incelenerek beyan harici bırakılan ithalatta Gümrük kıymet unsuru veya ithalatta KDV matrah unsurları olup olmadığı, 2 Nolu KDV Beyannameleri veya BA formları ile (hizmet ithalatı olarak) beyan edilen unsurlar arasında gümrük idaresine beyan edilmesi gereken her hangi bir Gümrük Kıymet Unsuru, her hangi bir eşya (mal) olup olmadığı, Muhtasar beyannameler ile beyan edilen ve ithalatta Gümrük kıymetine girdiği halde ilgili Gümrük idaresine beyan edilmeyen royalty, lisans, Know how, vb. gayri maddi hak ödemeleri olup olmadığı, beyan edilen gayri maddi hak ödemelerinin brüt tutar üzerinden beyan edilip edilmediği {{5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/7 ve 30/11.maddelerine göre; Yapılacak vergi kesintisinde kazanç ve iratların gayrisafi tutarlarının dikkate alınması, kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde ise vergi kesintisinin, fiilen ödenen tutar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanması gerekir.}}, İlgili Firmanın dış ticaret işlemleri ve özellikle hizmet ithalarına ilişkin yaptığı ödemelere ilişkin masraf ve faturaları İlgili Vergi Dairesine beyan ederek tekabül eden KDV ile varsa Stopajını ödeyip ödemediği, hizmet ithaline ilişkin olarak KDV Kanunu’nun 24.maddesine göre kur farkından kaynaklanan matrah farkının tamamlayıcı beyanla ilgili vergi dairesine beyan edilerek tekabül eden KDV’nin ödenip ödenmediği, Firmanın stok kayıtlarından hareketle, ithal edilen ürünlerden Yüksek Gümrük Vergisine, İlave Gümrük Vergisine, Damping Vergisine, Ek Mali Yükümlülüğe, Gözetim ve Konuma Önlemlerine veya TRT Bandlolüne tabi, vb. eşyaların ithali sırasında tarife sapması (İlgili ithal eşyasını olması gereken Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonundan farklı bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “GTİP”de beyan edilerek ilgili gümrük vergilerinin eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi, vb.) hususların incelemesi, araştırılması ve karşılaştırması yapılır, gerekli tedbirler ve çözüm yolları önerilir.

Örneğin; İlgili firmalarda; Gümrük İdaresince/Gümrük Personelince, Müfettişlerce tespit edilen Matrah farkı, Vergi eksiklikleri için uygulanan ve Gümrük Kanunu’nun 234.maddesinin 1 ve 2.fıkrası ile aynı Kanun’un 235.maddesinin 1 ve 2.fıkrasında belirtilen (Örneğin üç kat) ceza  uygulamalarını gerektiren durumlarda; İlgili Firmanın kendi isteği ile kendisini Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesine tabi tutturması sonucunda; Tespit edilen Gümrük vergi eksiklikleri ve Gecikme zammı asılları ödenir ve firma kendisi bildirdiği için “Söz konusu aykırılıkların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi/İlgili Firma tarafından ilgili gümrük idaresine bildirilmesi durumunda bu fıkralara göre hesaplanan cezalar yüzde on oranında uygulanır.” Hukuki prensibinden hareketle, İlgili Ceza tutarının % 10’u İdari Para Cezası olarak alınır. Ayrıca, ilgili Firma % 10 olarak uygulanan bu para cezası için de Gümrük Kanunu’nun 244 maddesi ve Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre Uzlaşmaya gidedek nihayetinde çok daha az para cezası öder.

Bu şekilde,  ilgili Firmanın Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) varsa, bu statülerin geçerliliği, olması gereken şartları korunarak, tespit edilen hatalar düzeltilir, eksiklikler tamamlanır. Sonuçta, Firmanın sahip olduğu Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS)’nün İlgili Gümrük İdaresince Askıya alınması, Geri alınması veya İptalinin önüne geçilmiş olur, bu olumsuzluklar önlenir.

– İlgili Firmanın Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) yoksa bile, söz konusu aykırılıkların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi/İlgili Firma tarafından ilgili gümrük idaresine bildirildiği (Gümrük nezdinde cazalı duruma düşmediği), ayrıca Gümrük Kanunu’nun 244 maddesi ve Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre Uzlaşmaya gidildiği için Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) almak için 2 yıl, Yükümlü Statüsü (YYS) almak için üç yıl beklenilmek zorunda kalınmaz.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kanunu’nun 3.maddesinde tanımlanan suçlardan birine iştirak etmiş olan kişi, yine bu maddede belirtilen cezalarla cezalandırıldığı halde, yaptırılan Sonradan Kontrol (Firma) İncelemesi sonucunda; Tespit edilen kaçakçılık fiili ve/veya fiillerinin, resmî makamlar tarafından (Gümrük İdaresince/ Gümrük Personelince) haber alınmadan önce ilgili firma yetkililerinin/ fail veya faillerin, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri ilgili merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte iki oranında indirilir. Bu şekilde, ilgili Firma ve firma yetkilileri Kaçakçılıkla yargılanmaktan da kurtulmuş olurlar.

Bu Yazı Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Sayın Kerim ÇOBAN Tarafından Kaleme Alınmıştır.

EKLER:

KAYNAKÇA:

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top