Search
Close this search box.

Tahlile Tabi Eşyanın Suriyeye İhracı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-21558579-166.99[GGM-08] 014/2 İhr
Konu : Tahlile Tabi Eşyanın Suriye’ye İhracı

22.06.2022 / 75374210
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 03.07.2020 tarihli ve E-21558579-166.99[GGM-08]-00055540897 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Suriye Arap Cumhuriyetinde güvenlik altına alınan bölgeler ile ticarette verilecek gümrük hizmetleri 2021/12 sayılı Genelge ile düzenlenmiş olup, gümrük hizmeti verilecek/verilmeyecek eşya listeleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda belirlenerek Bakanlığımızca yayımlanmaktadır.

Konu ile ilgili olarak ilgide kayıtlı yazımızda; söz konusu listelerden “Suriye’ye İhracında ve/veya Suriye’ye Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi’nde yer almayan ve Suriye’ye ihraç amacıyla sevk edilen eşya için laboratuvar tahliline ihtiyaç duyulması halinde, Bakanlığımızın 2013/29 sayılı Genelgesinde yer alan “…. analiz sonucu beklenmeden, (mülga) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2013/3 sayılı Genelgesinde belirtilen ‘ertelenmiş kapatma’ işlemine tabi tutulmak suretiyle eşyanın ihracına izin verilmesi” hükmünün uygulanmayarak eşyanın tahlil sonucuna kadar bekletilmesi ve tahlil sonucunda herhangi bir sakınca bulunmadığının anlaşılması halinde eşyanın sevkine müsaade edilmesi,

Tahlil sonucunda, eşyanın mülga 2019/16 (mer’i 2021/12) sayılı Genelge kapsamında “Suriye’ye İhracında ve/veya Suriye’ye Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi’nde yer aldığının tespit edilmesi halinde ise Gümrük Kanunu’nun 235/2 maddesi uyarınca cezai işlem tatbik edilmesi, gerektiği belirtilmiştir.

Bununla birlikte, son dönemde Bakanlığımıza intikal eden olaylarda, ilgide kayıtlı talimatımızda “Suriye’ye ihraç amacıyla sevk edilen eşya için laboratuvar tahliline ihtiyaç duyulması halinde tahlile gönderilmesi” denilmesine karşın, ihraç konusu eşyanın her beyanda tahlile gönderildiği ve tahlil sonucunun gelmesini müteakip ihracatın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği gibi, tahlile tabi tutulacak eşyaya ilişkin işlemler Gümrük Yönetmeliği’nin 196 ila 203 üncü maddelerinde belirlenmiş olup, eşyanın cinsi, vasfı ve ambalaj durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak her defasında tahlile gönderilebileceği gibi, aynı kriterler çerçevesinde, beyanın kontrolü türünün kırmızı hat tam muayene olarak belirlenmemiş olması ve beyannamenin 44 no.lu hanesine kaydedilmek şartıyla daha önce yapılan tahlile itibar edilerek yeniden laboratuvar tahliline gönderilmesine gerek bulunmadığı da belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 2021/12 sayılı Genelge‘nin “Suriye’ye İhracat ve Transit” başlıklı 4 üncü maddesinde;

“- Türkiye Gümrük Bölgesinden Suriye’ye ihracatın ve transitin serbest olduğu,

– Bakanlığımızca bazı eşyanın TGB’den Suriye’ye ihracı ve/veya transitinde gümrük hizmeti verilmesini izne bağlayabileceği veya bu hizmetlere kısıtlama getirebileceği,

– İkinci fıkra kapsamında gümrük idaresinin iznine tabi veya Bakanlığımızca kısıtlanan eşya listesinin Bakanlık internet sayfasında duyurulduğu,

 – Bu madde kapsamında gümrük idaresinin iznine tabi eşyanın Suriye’ye ihracı ve transitinde gümrük hizmeti verilebilmesi için 5 inci maddede belirtildiği şekilde başvuru yapılacağı,” hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, kurumların kontrol ve uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ülkemiz ile Suriye’de güvenlik altına alınan bölgeler arasındaki ticaretin canlandırılmasına yönelik Bakanlığımız faaliyetleri doğrultusunda, ülkemiz ekonomisi açısından ihracatın taşıdığı önem de dikkate alınarak, 2019/3 sayılı (Gizli) İç Genelge ve 2021/12 sayılı Genelge kapsamında eşyanın “Suriye’ye İhracında ve/veya Suriye’ye Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi”nde bulunmaması, Suriye’deki alıcı firmanın akredite firmalardan olması ve bahse konu Genelgelerde belirtilen diğer koşulların sağlanması halinde, Gümrük Yönetmeliği’nin 196 ila 203 üncü maddelerinde yer alan genel hükümler de göz önünde bulundurularak ihraç konusu eşyanın tahlile gönderilip gönderilmeyeceğine karar verilmesi ve işlemlerin buna göre tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım :
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top