Search
Close this search box.

Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallar

Kaydet
Kapat

TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

NOMANKLATÜRDE YER ALAN EŞYANIN SINIFLANDIRILMASINDA AŞAĞIDAKİ KURALLARA UYULACAKTIR:

KURAL 1

BÖLÜM, FASIL VE TALİ FASIL BAŞLIKLARI SADECE GÖSTERİCİ NİTELİKTEDİR; YASAL AMAÇLAR İÇİN EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİNİN SAPTANMASI, POZİSYON METİNLERİNE, BÖLÜM VEYA FASIL NOTLARINA GÖRE VE BU POZİSYONLARIN VEYA NOTLARIN ANLAMINA AYKIRI DÜŞMEDİKÇE AŞAĞIDAKİ KURALLARA GÖRE YAPILIR.

AÇIKLAMA NOTU

(I) Tarife, uluslararası ticarete konu olan eşyayı, Bölüm, Fasıl ve Tali Fasıllara ayırarak sistematik bir şekilde göstermektedir. Bölüm, Fasıl ve tali Fasıllar içerdikleri eşyayı mümkün olduğunca kısa ve öz başlıklarla tanımlarlar. Bununla birlikte, birçok hallerde kapsadıkları eşyanın çok sayıda ve çeşitli oluşu nedeniyle Bölüm ve Fasıl başlıkları bunların tamamını göstermeye ve belirtmeye yeterli olmamaktadır.

(II) Bu itibarla, (1) No.lu Kural, Bölüm, Fasıl ve Tali Fasıl başlıklarının” sadece  gösterici nitelikte” olduğunu hüküm altına almakta ve dolayısıyla bu başlıklar eşyanın Tarifedeki yerinin saptanmasında yasal bir dayanak oluşturmamaktadır.

(III) Bu kuralın ikinci kısmı, sınıflandırmanın:

(a) Pozisyon metinleriyle, Bölüm veya Fasıl Notlarına ve

(b) Lüzumu halinde, pozisyon ve notlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça, aşağıda yazılı 2, 3, 4 ve 5 numaralı Kurallara göre yapılacağını belirtmektedir.

(IV) (III) (a) hükmü açık olup birçok esas, Tarifenin Yorumu İle İlgili kuralların uygulanmasına gerek kalmaksızın Tarifede sınıflandırılabilir. (Örneğin, canlı atlar (01.01 pozisyonu), 30. Faslın 4 nolu Not hükmüne göre eczacılık müstahzarları (30.06 pozisyonu)).

(V) (III) (b)  hükmünde yer alan:

(a) “Pozisyon ve notlarda aksine bir hüküm  bulunmadıkça” tabiri, eşyanın Tarifedeki yerinin tespitinde pozisyon metinleri ile ilgili Bölüm veya Fasıl notlarının göz önünde bulundurulacağını açıkça belirtmek amacıyla konulmuş bulunmaktadır. Örneğin, 31 inci Faslın Not hükümleri, bu Faslın bazı pozisyonlarının belli bazı eşyayı kapsadığını hükme bağlamakta ve bunun sonucu olarak, 2(b) Kuralının uygulanmasıyla bu pozisyonlara girebilecek eşyayı kapsamasını önlemektedir.

(b) “2, 3, 4 ve 5 numaralı Kurallara göre” ifadesindeki 2 nolu kurala yapılan atıf:

(1) Eksik yada tamamlanmamış (örneğin sele yada tekerlekleri olmayan bir bisiklet) şekilde sunulan eşyaların, ve

(2) parçaları kendi başlarına (lastikler, iç lastikler) yada o eşyanın parçaları olarak sınıflandırılabilecek, birleştirilmemiş veya sökülmüş olarak sunulan eşyaların (örneğin birleştirilmemiş veya sökülmüş, tüm parçaları bir arada sunulan bir bisiklet)

Genel yorum kuralı 2(a)’ nın koşullarının sağlanması şartıyla ve pozisyon metinleri ya da notlar aksini gerektirmediği müddetçe, imalatı bitirilmiş, bütün bir eşya olarak sınıflandırılacağı anlamına gelir.

 KURAL 2

(a)  TARİFENİN BELİRLİ BİR POZİSYONUNDAHERHANGİ BİR EŞYAYA YAPILAN ATIF, BU EŞYANIN İMALİ BİTİRİLMEMİŞ VEYA AKSAMI TAMAMLANMAMIŞ OLANLARINI DAKAPSAR. ŞU KADAR Kİ, BU GİBİ İMALİ BİTİRİLMEMİŞ VEYA AKSAMITAMAMLANMAMIŞ EŞYANIN, GÜMRÜĞE SUNULDUĞUNDA, İMALİ BİTİRİLMİŞ VEYA AKSAMI TAMAMLANMIŞ EŞYANIN AYIRTEDİCİ NİTELİĞİNİ İÇERMESİ GEREKİR. BÖYLECE, BİR ATIF, İMALİ BİTİRİLMİŞ VEYA AKSAMI TAMAMLANMIŞ EŞYAİLE, YUKARIDAKİ HÜKME GÖRE BÖYLE SAYILAN EŞYANIN SÖKÜLEREK VEYAMONTE EDİLMEDEN GETİRİLMİŞ OLANLARINI DA İÇİNE ALIR.

 (b)  TARİFENİNBELİRLİ BİR POZİSYONUNDA HERHANGİ BİR MADDEYE YAPILAN ATIF, BU MADDENİN, GEREK BİLEŞİK GEREKSE BAŞKA MADDELERLE BİRLEŞTİRİLMİŞVEYA KARIŞTIRILMIŞ HALLERİNİ DE İÇİNE ALIR. AYNI ŞEKİLDE BELİRLİBİR MADDEDEN MAMUL HERHANGİ BİR EŞYAYA YAPILAN BİR ATIF, TAMAMENVEYA KISMEN BU MADDEDEN MAMUL EŞYAYI İÇİNE ALIR. BİRDEN FAZLA MADDENİN BİLEŞİMİNDEN VEYA BİRLEŞTİRİLMESİNDEN OLUŞAN EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİ, AŞAĞIDAKİ 3 NUMARALI KURALDA BELİRTİLEN PRENSİPLERE GÖRE SAPTANIR.

AÇIKLAMA NOTU

KURAL 2(a)
(Tamamlanmamış veya bitirilmemiş eşya)

(I) 2 (a) Kuralının ilk kısmı, belirli bir eşya ile ilgili herhangi bir pozisyonun kapsamını, yalnızca imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyayı değil, gümrüğe sunulduğunda bu eşyanın asıl özelliğine sahip olmak şartıyla imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış olanını da içine alacak şekilde genişletmektedir.

(II) Özel bir pozisyonda belirtilmedikçe, bu kuralın şartları, son şeklini almamış eşya için de geçerlidir. “Son şeklini almamış eşya” tabiri, doğrudan kullanıma hazır olmayan, bitirilmiş eşya veya aksamın yaklaşık şekil veya taslağına sahip ve istisnai haller dışında sadece bitirilmiş eşya veya aksamının tamamlanması için kullanılabilecek eşya anlamındadır (örneğin, tüp şeklinde, vidalı kapakla kapatılmak üzere vida ağzı açılmış biçimde bir ucu açık bir ucu kapalı, vida ağzı açılmış olan ucun altında kalan kısmı istenilen şekil ve boyutlarda genişletilebilecek biçimde tasarlanmış olan plastik şişe taslakları).

Bitirilmiş eşyanın, esas şeklini henüz almamış yarı mamuller (çubuklar, diskler, borular vb. gibi) “son şeklini almamış eşya” olarak mütalaa edilmezler.

(III) I ila VI ncı Bölümlere ait pozisyonların kapsamı açısından kuralların bu kısmı, normal olarak bu Bölümlere giren eşyaya uygulanmaz.

(IV) Kural tarafından kapsanan muhtelif hususlar, Bölüm veya Fasılların Genel Açıklama Notlarında yer almaktadır (örneğin, Bölüm XVI ve Fasıl 61, 62, 86, 87 ve 90).

KURAL 2(a)
(Birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan eşya)

(V) 2(a) Kuralının ikinci kısmı, birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan tamamlanmış veya bitirilmiş eşyanın, monte edilmiş eşya ile aynı pozisyonda tasnife tabi tutulacağını ifade eder. Eşyanın bu şekilde sunulması, genellikle paketleme, satış veya nakliye gereksinimleri veya uygunluğu gibi nedenlere dayanmaktadır.

(VI) Bu kural, demonte veya birleştirilmemiş halde sunulan eşyaya ve bu kuralın birinci bölümüne istinaden tamamlanmış veya bitirilmiş eşya gibi işlem görmesi şartıyla tamamlanmamış veya bitirilmemiş eşyaya da uygulanır.

(VII) Bu kuralın gereği olarak, “birleştirilmemiş veya demonte eşya”  tabiri, parçaları sadece birleştirme işlemini gerektiren, örneğin, bağlantı elemanları (vidalar, somunlar, cıvatalar, vb.) veya perçinleme ya da kaynak yoluyla birleştirilebilen eşyayı ifade eder.

Montaj yönteminin karmaşıklığı dikkate alınmaz. Bununla birlikte, nihai şeklini vermek için, eşyanın parçalarının daha ileri bir işçilik görmemesi gerekir.

Bir eşyanın montajı için gerekli parçalarının sayısı fazla ise, bu eşyanın montajının tamamlanmasından arta kalan parçalar ayrı olarak sınıflandırılır.

(VIII) Bu kural tarafından kapsanan hususlar, Bölüm veya Fasılların Genel Açıklama Notlarına aktarılmıştır (örneğin, Bölüm XVI ve Fasıl 44, 86, 87 ve 89).

(IX) I ila VI ncı Bölümlere ait pozisyonların kapsamı açısından, Kuralın bu kısmı normal olarak bu Bölümlere giren eşyaya uygulanmaz.

KURAL 2(b)
(Maddelerin karışım ve bileşimleri)

(X) 2(b) Kuralı, karışım veya bileşik halde bulunan maddeler ve iki veya daha fazla maddeden oluşan eşya ile ilgilidir. Bu Kural, ya belirli bir maddeye(örneğin; 05.11 pozisyonu – at kılı) veya belirli bir maddeden mamul eşyaya (örneğin, 45.03 pozisyonu – tabii mantardan mamul eşya) atıf yapılan pozisyonlara uygulanır. Bu Kural, yalnızca, pozisyonlarda, Bölüm veya Fasıl notlarında aksine bir hüküm bulunmadığı hallerde uygulanır (örneğin, 15.03 pozisyonu – domuz yağı karıştırılmamış).

Bir Bölüm veya Fasıl Notunda veya bir pozisyon metninde belirtilen hazır karışımlar, I No.lu Kuralda yer alan esaslara göre sınıflandırılırlar.

(XI) Bu kurala göre, Tarifenin herhangi bir pozisyonunda belirli bir maddeye yapılan atıf,bu maddenin başka maddelerle birleştirilmiş hallerini de içine alır. Aynı şekilde bu kural, belirli bir maddeyi belirten pozisyonun kapsamını kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine alacak şekilde genişletmektedir.

(XII)  Bununla beraber, bu kural, pozisyon metnindeki tanıma uymayan (kural 1 de belirtildiği gibi) eşyayı kapsayacak şekilde genişletilemez. Diğer bir ifade ile eşyaya katılan yeni maddenin pozisyon metninde belirtilen eşyanın asli karakterini değiştirmemesi gerekir.

(XIII) Bu kuralın gereği olarak maddelerin karışım veya bileşimleri ve birden çok maddeyi içeren eşya, eğer ilk bakışta 2 veya daha çok pozisyonda sınıflandırılabiliyorsa, 3 No.lu Kuraldaki prensiplere göre sınıflandırılmalıdır.

KURAL 3

2(b)KURALININ UYGULANMASI NEDENİYLE VEYA BAŞKA HERHANGİ BİRNEDENLE EŞYA, İKİ VEYA DAHA FAZLA POZİSYONA GİREBİLDİĞİ TAKDİRDE, O EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİNİN SAPTANMASI AŞAĞIDA GÖSTERİLDİĞİ ÜZERE YAPILIR:

(a) EŞYAYI EN ÖZELŞEKİLDE NİTELEYEN POZİSYON, DAHA GENEL ŞEKİLDE NİTELEYEN POZİSYONAGÖRE ÖNCELİK ALIR. ANCAK, İKİ VEYA DAHA FAZLA POZİSYONDAN HER BİRİ, KARIŞIM HALİNDE VEYA BİLEŞİK EŞYAYI MEYDANA GETİREN MADDELERİNSADECE BİR KISMINA VEYA PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞTAKIM HALİNDE BULUNAN EŞYANIN SADECE BİR KALEMİNE ATIFTA BULUNUYORSA, İÇLERİNDEN BİRİSİ EŞYA HAKKINDA DAHA KAPSAMLI VEYA KESİN TANIM VERSE DE BU POZİSYONLAR, BU EŞYA İLE İLGİLİ EŞİT DERECEDE ÖZEL(SPESİFİK) SAYILIRLAR.

(b)  3(a) KURALININ UYGULANMASIYLA, TARİFEDEKİYERİ TAYİN EDİLEMEYEN KARIŞIK ÜRÜNLERİNVE ÇEŞİTLİ MADDELERDEN OLUŞAN VEYA ÇEŞİTLİ EŞYANIN BİRLEŞMESİYLEMEYDANA GELEN MAMULLER İLE PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞTAKIM HALİNDE BULUNAN EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİ, BUNLARA ESAS NİTELİĞİNİ VEREN MADDE VEYA EŞYA SAPTANABİLDİĞİTAKDİRDE BUNA GÖRE BULUNUR.

(c) 3(a) VEYA 3(b) KURALLARI UYARINCA, TARİFEDEKİYERİ SAPTANAMAYAN EŞYA HER BİRİ GEÇERLİOLABİLECEK POZİSYONLARIN NUMARA SIRASINA GÖRE SONUNCUSUNDA MÜTALAA EDİLECEKTİR.

 AÇIKLAMA NOTU

(I) Bu kural, 2(b) Kuralının uygulanmasıyla veya başka bir nedenle ilk bakışta iki veya daha çok pozisyona girebilecek şekilde olan eşyanın sınıflandırılmasında üç yöntem sağlamaktadır Bu yöntemler, kuralda belirtilen sıraya göre uygulanır. Buna göre, sınıflandırmada3(b) Kuralı sadece 3(a) Kuralının yetersiz kalması halinde uygulanır, 3(a) ve (b) Kurallarının yetersiz kalması halinde3(c) Kuralı uygulanır. Bu nedenle öncelik sırası: (a) özel tanımlamalar,(b) asli karakter, (c) geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusudur.

(II) Bu Kural,  Bölüm,  Fasıl Notlarında veya pozisyon metinlerinde aksine bir hüküm bulunmadığı hallerde uygulanabilir. Örneğin, Fasıl 97 ye ait4(b) No.lu not hükmü, aynı zamanda hem 97.06 pozisyonunda hem de 97.01 ila 97.05 pozisyonlarında yer alabilecek eşya, 97.01 ila 97.05 pozisyonlarında sınıflandırılır. Bu gibi eşya bu kurala göre değil, Fasıl 97 ye ait 4(b) not hükmüne göre sınıflandırılacaktır.

KURAL 3(a)

(III) 3(a) Kuralına göre eşyayı en özel şekilde niteleyen pozisyon daha genel şekilde niteleyen pozisyona göre öncelik alır.

(IV) Herhangi bir pozisyonun bir eşyayı diğerinden daha özel şekilde niteleyip nitelemediğinin tespit edilmesi hususunda kesin kurallar konulması mümkün değildir. Fakat genel olarak denilebilir ki:

(a) İsmen yapılmış bir tanım, sınıf şeklinde yapılan bir tanımdan daha öncelik alır (Örneğin, kendinden motorlu saç ve sakal traş makinaları 85.10 pozisyonunda sınıflandırılırlar, bunlar, elle kullanılan elektro-mekanik aletler olarak 84.67 pozisyonunda veya kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik ev aletleri olarak 85.09 pozisyonunda sınıflandırılmazlar.

(b) Eğer eşya, kendisini daha açık bir şekilde tarif eden bir tanıma uyuyorsa, bu tanım daha eksik yapılmış bir tanımlamadan öncelik alır. Bu sınıflandırmaya giren eşya örnekleri aşağıda gösterilmiştir.

(1) Motorlu vasıtalarda kullanılmak üzere tufte edilmiş halılar, motorlu vasıtaların aksesuarı olarak 87.08 pozisyonunda değil, halı olarak daha özel bir şekilde tanımlandıkları 57.03 pozisyonunda sınıflandırılacaklardır.

(2) Sertleştirilmiş veya lamine edilmiş camlardan çerçevesiz emniyet camları (havalı camlar) şekillendirilmiş ve uçaklarda kullanılmak üzere hazırlanmış olmaları halinde, 88.01 veya 88.02 pozisyonlarındaki eşyaların parçaları olarak 88.03 pozisyonunda sınıflandırılmayıp daha özel bir şekilde tanımlandıkları 70.07 pozisyonunda  sınıflandırılırlar.

(V) Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyondan her biri, karışım halinde veya bileşik eşyayı meydana getiren maddelerin sadece bir kısmına veya perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın sadece bir kalemine atıfta bulunuyorsa, içlerinden birisi eşya hakkında daha kapsamlı veya kesin tanım verse de bu pozisyonlar, bu eşya ile ilgili eşit derecede özel (spesifik) sayılırlar. Bu durumda, eşyanın sınıflandırılması 3(b) veya 3(c) Kuralına göre yapılır.

KURAL 3(b)

(VI)   İkinci kural sadece aşağıdakilerle ilgilidir:
(i)   Karışımlar.
(ii)  Çeşitli maddelerden oluşan bileşik eşya.
(iii) Çeşitli eşyanın birleşmesinden meydana gelen bileşik eşya.
(iv)  Perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşya.

Sadece 3(a) kuralı yetersiz kaldığı hallerde bu uygulanabilir.

(VII) Bütün bu durumlarda bir eşyanın Tarifedeki yeri, eşyaya mümeyyiz vasfını veren madde veya eşya hangisi ise, o madde veya eşyadan ibaretmiş gibi sınıflandırılır.

(VIII) Mümeyyiz vasfını veren madde eşyanın cinsine göre değişir. Bu nitelik örneğin, eşyayı teşkil eden çeşitli maddelerin veya onu meydana getiren çeşitli eşyanın içeriği, hacmi, ağırlığı veya miktarı, kıymeti veya eşyanın kullanımındaki önemine göre belirlenir.

(IX) Bu kurala göre çeşitli eşyadan yapılmış birleşik eşya tabirinden, sadece çeşitli eşyanın birleşmesinden oluşan ve parçaları birbirine ayrılmaz bir bütün teşkil edecek şekilde      birleştirilmiş olan eşya değil, aynı zamanda ayrılabilir parçaları olan eşyada anlaşılır. Ancak bu unsurlar birbirini tamamlayıcı olmalı ve ayrı parçalar halinde satışa arz edilmeyecek bir bütün oluşturmalıdır.

En son kategoriye şunlar örnek gösterilebilir:

(1) Ayrılabilen kül tabağı ve kaidesi bulunan kül tablaları.

(2) Evlerde kullanılan uygun şekil ve büyüklükte ve yeterli sayıda boş baharat kavanozları bulunan ve özel olarak düzenlenmiş çerçevesi(genellikle ağaçtan) olan baharat dolabı.

Genel bir kural olarak, bu birleşik eşya parçaları ortak bir ambalaj içine konulur.

(X) Bu kuralda “perakende olarak satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşya” tabirinden aşağıda belirtilenler anlaşılır:

(a) İlk bakışta farklı pozisyonlarda sınıflandırılabilen, en az iki farklı parçadan mamul eşya, örneğin, altı adet fondü çatalı, bu kuralın kapsamına göre birtakım (set) sayılamaz.

(b) Özel bir gereksinmeyi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş ürünler veya parçalardan mamul eşya ve

(c) Yeniden paketlemeye gerek kalmadan kullanıcılara doğrudan satış için uygun biçimde düzenlenmiş eşya (örneğin; kutular içinde, kılıfın içinde vb. gibi).

Bu nedenle bu deyim, örneğin hazır yemeklerin hazırlanmasında birlikte kullanılması amaçlanan çeşitli gıda maddelerinden oluşan takımları kapsar.

3(b) kuralına göre sınıflandırılabilecek takımlara şunlar örnek gösterilebilir.

(1) (a) 20.04 pozisyonunda sınıflandırılan patates cipsleriyle (french fries) birlikte ambalajlanmış biçimde bulunan ve 16.02 pozisyonundaki çöreklerin içinde sığır etinden oluşan, peynir içeren veya içermeyen sandviçten meydana gelen takımlar 16.02 pozisyonunda sınıflandırılırlar.

(b) Bir karton kutuya konulmuş olarak spagetti yemeği hazırlanmasında kullanılması amaçlanan pişirilmemiş bir spagetti paketi (19.02 pozisyonu) küçük bir poşet rendelenmiş peynir (04.06 pozisyonu) ve küçük bir teneke domates sosu (21.03 pozisyonu) içeren takımlar

19.02 pozisyonunda sınıflandırılır.

Bu Kural anlamında aşağıda yazılı ürünlerin bir araya getirilmiş olanları takım oluşturmaz. Örneğin:

– Bir kutu karides konservesi (16.05 pozisyonu), bir kutu karaciğer ezmesi (pate defoie)   (16.02 pozisyonu), bir kutu peynir (04.06 pozisyonu),bir kutu dilimlenmiş domuz pastırması (16.02 pozisyonu) ve bir kutu sos kokteyli (16.01 pozisyonu);veya
– 22.08 pozisyonundaki bir şişe alkolü içki ve 22.04 pozisyonundaki bir şişe şarap.

Bu iki örnekte ve benzeri durumlarda, her bir ürün veya madde tek başına
uygun bir pozisyonda sınıflandırılır.

Bu duruma; bir adet cam kavanoz içindeki hazır kahve (21.01) ile birlikte karton kutu içinde perakende satışa sunulan seramik fincan (69.12) ve tabağı (69.12) da örnek verilebilir.

(2)  Deri bir mahfaza (42.02 pozisyonu) içine konulmuş bir elektrikli saç makası (85.10 pozisyonu), bir tarak (96.15 pozisyonu), bir çift makas (82.13 pozisyonu), bir fırça (96.03 pozisyonu)ve dokumaya elverişli maddelerden havludan (63.02 pozisyonu) oluşan saç tuvalet takımı (seti) 85.10 pozisyonunda sınıflandırılır.

(3) Plastik mahfaza içine konulmuş (42.02 pozisyonu), bir cetvel (90.17 pozisyonu), bir hesap diski (90.17 pozisyonu), bir çizim pergeli (90.17 pozisyonu), bir kurşun kalem (96.09 pozisyonu) ve bir kalem açacağı (82.14 pozisyonu) içeren çizim takımları 90.17 pozisyonunda sınıflandırılır.

Yukarıda sözü edilen takımların sınıflandırılması, takıma mümeyyiz vasfını veren eşya veya birlikte kabul edilen eşya gruplarına göre yapılır.

(XI)   Bu Kural, üretim sanayiinde (örneğin, içeceklerde olduğu gibi) belirli miktarlar halinde ayrı ayrı paketlenmiş eşyaya uygulanmaz (ortak ambalaj içinde olsun olmasın).

KURAL 3(c)

(XII)  Eşyanın Tarifedeki yeri 3(a) veya 3(b) Kurallarına göre tespit edilemiyorsa, eşyanın her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılacaktır.

KURAL 4

YUKARIDAKİ KURALLARA UYGUN OLARAK SINIFLANDIRILAMAYAN EŞYA, BU EŞYAYA EN ÇOK BENZEYEN EŞYANIN BULUNDUĞU POZİSYONDA SINIFLANDIRILIR.

AÇIKLAMA NOTU

(I) Bu kural, 1 ila 3 numaralı kurallar çerçevesinde sınıflandırılamayan eşya ile ilgilidir. Buna göre bu tür eşya, bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılacaktır.

(II) 4 No.lu Kurala göre yapılan sınıflandırmada eşyanın öncelikle benzeri diğer eşyaile mukayesesi yapılarak ona en çok benzerlik göstereni tespit edilir. Bu suretle bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın yer aldığı pozisyonda sınıflandırılır.

(III)  Benzerlik kuşkusuz, özellik, nitelik, kullanım amacı gibi birçok faktöre dayanmaktadır.

KURAL 5

YUKARIDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERE İLAVETEN, AŞAĞIDAKİ EŞYAKONUSUNDA ŞU
KURALLAR UYGULANIR:

(a) FOTOĞRAF MAKİNASIMAHFAZASI, MÜZİK ALETİ MAHFAZASI, SİLAH MAHFAZASI, ÇİZİMALETİ KUTULARI, KOLYE KUTULARI VE BENZERİ KUTULAR, ÖZELLİKLEBELLİ BİR EŞYA VEYA TAKIM HALİNDEKİ EŞYAYA GÖRE ŞEKİL VERİLMİŞVEYA BU EŞYAYA UYGUN OLARAK YAPILMIŞ OLUP UZUN SÜREKULLANILMAYA UYGUN VE AİT OLDUKLARI EŞYA İLE BİRLİKTE İTHAL EDİLENKUTULAR, NORMAL OLARAK BU EŞYA İLE BİRLİKTE SATILAN TÜRDE İSELERBERABER SATILDIKLARI EŞYA İLE BİRLİKTE   SINIFLANDIRILIRLAR. ANCAK BU KURAL, BİR BÜTÜN OLARAK ESAS NİTELİĞİMAHFAZA OLAN EŞYAYA UYGULANMAZ.

(b) YUKARIDAKİ 5(a) KURALINDAKİ HÜKÜMLERSAKLI KALMAK ŞARTIYLA, İÇİNDEKİ EŞYAİLE BİRLİKTE SUNULAN AMBALAJ MADDELERİ VE AMBALAJ MAHFAZALARI BU EŞYANINAMBALAJINDA NORMAL OLARAK KULLANILAN TÜRDEN AMBALAJMADDELERİ OLMALARI ŞARTIYLA BU EŞYA İLE BERABER SINIFLANDIRILIRLAR. BUNUNLA BERABER BU TÜR AMBALAJ MADDELERİ VEYA AMBALAJ MAHFAZALARININ SÜREKLİ KULLANIMA ELVERİŞLİ OLDUĞU AÇIKÇA BELLİ OLMASI HALİNDEBU HÜKÜM UYGULANMAZ.

AÇIKLAMA NOTLARI

KURAL 5(a)

(Mahfazalar, kutular ve benzeri kaplar)

(I)Bu kural, sadece aşağıda gösterilen kaplara uygulanır:

(1) Belli bir eşyaya veya eşya takımına göre şekil verilmiş veya uygun hale getirilmiş kaplar. Bunlar eşyaya uygun olarak yapılmışlardır ve bazı kaplar ise, içine konulacak eşyanın formuna göre şekillendirilmişlerdir;

(2) Uzun süreli kullanıma elverişli kaplar. Bunlar, ait oldukları eşyayı uzun süre muhafaza etmeye dayanacak şekilde yapılmışlardır. Bu kutular eşyanın kullanılmadığı zamanlarda da muhafaza hizmetini sürdürürler (örneğin, taşıma veya depolama sırasında).Bu kriterler, bunları basit ambalajlardan ayırmaya yararlar;

(3) Muhafaza ettikleri eşya ile birlikte sunulan ambalaj kapları (nakliye amacıyla eşya ayrı ayrı paketlenmiş olsun olmasın). Ayrı olarak sunulan kutular yer aldıkları pozisyonlarda sınıflandırılırlar;

(4) Normal olarak bu gibi eşya ile birlikte satılan türden kaplar; ve

(5) Bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olmayanlar.

(II) Bu Kural gereğince, beraber sınıflandırılacak olduğu eşya ile birlikte sunulan mahfaza ve kaplara örnekler aşağıda verilmiştir:
(1) Mücevherat kapları ve mahfazaları (71.13 pozisyonu).
(2) Elektrikli traş makinası mahfazası (85.10 pozisyonu).
(3) Dürbün mahfazaları, teleskop mahfazaları (90.05 pozisyonu).
(4) Müzik aletleri mahfazaları, kutuları ve çantaları (örneğin; 92.02 pozisyonu).
(5) Silah mahfazaları (örneğin, 93.03 pozisyonu).

(III)  Bu Kural kapsamında, çay konulan gümüş kupalar veya tatlı yiyecekler koymak için süslü seramik kaseler yer almazlar.

KURAL 5(b)

         (Ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazaları)

(IV) Bu Kural, normal olarak ait oldukları eşyanın ambalajlanmasında kullanılan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazalarının sınıflandırılmasını yapar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalaj mahfazaları tekrar kullanıma elverişli olmaları halinde bu kurala göre sınıflandırılmaz (örneğin, sıkıştırılmış veya likit gazlar için demir ve çelikten yapılmış bazı metal varil veya kaplar).

(V) Bu kural, 5(a)  Kuralına bağlıdır ve bu nedenle, 5(a)  Kuralında belirtilen türden mahfazalar, kutular ve benzeri kapların sınıflandırılması bu kuraldaki hükümlerin uygulanması suretiyle yapılacaktır.

KURAL 6

 YASAL AMAÇLAR İÇİN, EŞYANIN BİR POZİSYONUN ALT POZİSYONLARINDA SINIFLANDIRILMASI, SADECE AYNI SEVİDEKİ ALT POZİSYONLARIN MUKAYESE EDİLEBİLİRLİĞİ DİKKATE ALINARAK BU ALT POZİSYONLARDA VE İLGİLİ HERHANGİ BİR ALT POZİSYON NOTUNDAKİ METİNLERE VE GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞ OLARAK, YUKARIDAKİ KURALLARA GÖRE SAPTANACAKTIR. BU KURALIN TATBİKİNDE, METİNDE AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE İLGİLİ BÖLÜM VE FASIL NOTLARI DA UYGULANIR.

AÇIKLAMA NOTU

(I) Yukarıda 1 ila 5 numaralı kurallar, gerekli değişiklikler yapılmış olmak kaydıyla, aynı pozisyonda yer alan alt pozisyonlardaki sınıflandırmaları düzenler.

(II) Kural 6 açısından aşağıdaki terimler, açıklanan anlamları taşırlar:

(a) “Aynı seviyedeki alt pozisyonlar” başında tek tire (-) işareti olan alt pozisyonlar (seviye 1) veya  başında iki tire (–) işareti olan alt pozisyonlar (seviye 2).

Böylece, 3(a) Kuralının kapsamına giren tek bir pozisyonda yer alan tek tireli (-) iki veya daha çok sayıda alt pozisyonların nispi değeri söz konusu olduğunda, bunların muayyen bir eşya ile ilişkisi, sadece ilgili tek tireli (-) alt pozisyonların kapsamına dayanılarak değerlendirilirler. Eşyayı en özel niteleyen tek tireli alt pozisyon seçildiğinde ve bu alt pozisyon kendi içinde alt ayrımlara tabii tutulduğunda (ve sadece bu durumda) hangi iki tireli alt pozisyonun seçilmesi gerektiği hususunda iki tireli alt pozisyonların içeriği dikkate alınacaktır.

(b) “Aksine bir hüküm bulunmadıkça” :Bölüm veya Fasıl Notlarının alt pozisyon metinleri veya Alt pozisyon Notları ile çeliştiği haller hariç.

Bu durum, örneğin, Fasıl 71 de yer alan 4(b) No.lu Fasıl Notundaki “platin” teriminin 2 No.lu alt pozisyon Notundaki “platin “den farklı olması halinde ortaya çıkar. Bu nedenle, 7110.11 ve 7110.19 alt pozisyonlarının yorumlanması amacıyla 2 No.lu alt pozisyon Notu uygulanır ve 4(b) No.lu Fasıl Notu dikkate alınmaz.

(III) İki tireli alt pozisyon kapsamı, iki tireli alt pozisyonuna ait olduğu tek tireli alt pozisyon kapsamının dışına çıkmamalıdır; keza tek tireli alt pozisyon kapsamı da, tek tireli pozisyonun ait olduğu pozisyon kapsamı dışına çıkmamalıdır.

GTİP Sorgulama & GTİP Kodları Listesine Dönmek İçin Tıklayınız.


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top