T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-180.05-00062174117                                                      10/03/2021
Konu : EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe
Şahadetnamesi îbrazı Hakkında

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi: 09.12.2020 tarihli ve 059663441 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazmız incelenmiştir.

13.02.2021 tarihli ve 31394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, 20.10.2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16 nci maddesinin 3 üncü fıkrası, “(3) Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilindiği üzere, 24 Mayıs 2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği’nin 38 nci maddesinin 1 inci fıkrası değiştirilerek, menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edileceği hükme bağlanmış; 13.02.2021 tarihli Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 16/3 üncü fıkrası ile de fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce tescil edilen beyannamelere ilişkin 30/06/2021 tarihine kadar uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı sunma imkanı getirilerek yükümlülere kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu fıkra hükümlerinden faydalanılabilmesi için yükümlülerce ilgili mevzuatı çerçevesinde uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının sunulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.  

Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikKullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya Tebliği 2021/9 Ek
Sonraki İçerikDüzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği Mülga