11.11.2022 Tarihli 32010 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 6399

25 Şubat 2022 tarihinde Sofya’da imzalanan ekli Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

10 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TÜRK-BULGAR KARA ULAŞTIRMASI KARMA KOMİSYON TOPLANTISI
PROTOKOLÜ
(Sofya, 24-25 Şubat 2022)

Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı, 1977 yılında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Karayolu ile Milletlerarası Yolcu Ve Mal Nakliyatına Mütedair Anlaşma” uyarınca ve 17 Şubat 2022 tarihinde Svilengrad’da iki Tarafın Ulaştırma Bakanlarının imzaladığı Ortak Bildirgede varılan anlaşma doğrultusunda Bulgaristan Cumhuriyeti Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanlığının davetiyle 24- 25 Şubat 2022 tarihlerinde Sofya’da gerçekleştirilmiştir.

Katılımcıların listesi EK-1’de yer almaktadır.

Heyetler aşağıdaki gündem üzerinde anlaşmışlardır:

1- İkili ticaret ve ekonomik ilişkilere dair istatistik! veri değişimi;
2- Eşya taşımacılığı;
3- Yolcu taşımacılığı;
4- Diğer konular.

Madde 1 – İkili ticaret ve ekonomik ilişkilere dair istatistiki veri değişimi

Heyetler, iki ülke arasındaki ticaret ve karayolu taşımacılığının mevcut durumu hakkında bilgi ve istatistiki veri teatisinde bulunmuşlardır. Heyetler Covid-19 salgını nedeniyle dünya çapında gerçekleşen olumsuz gidişata ve 2019 yılma kıyasla 2020 yılında ticarette gözlenen düşüşe rağmen 2021 yılındaki mal ticaretinde 2020 yılma kıyasla görülen önemli artıştan duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

Madde 2 – Eşya taşımacılığı

Heyetler iki ülke taşımacıları tarafından kullanılan geçiş belgesi sayıları hakkında istatistiki bilgi teatisinde bulunmuşlardır.
Bulgar Heyeti mevcut “boş giriş – dolu dönüş” ve “üçüncü ülke” geçiş belgesi kotalarının yetersiz olduğunu ve Bulgar taşımacıların ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtmiştir.

17 Şubat 2022 tarihinde Svilengrad’da iki Tarafın Ulaştırma Bakanlarının imzaladığı Ortak Bildirgede varılan anlaşmalar doğrultusunda, taşımaların kolaylaştırılmasına ve geçiş belgesi rejiminin libere edilmesine yönelik bir adım olarak Bulgar Heyeti “dolu giriş – dolu dönüş” ve “boş giriş – dolu dönüş” geçiş belgelerinin, söz konusu taşıma türlerinin her iki ülke taşımacılarının ihtiyacı doğrultusunda karşılayacak şekilde tektip ikili geçiş belgesi olarak birleştirilmesini önermiştir. Türk Heyeti buna karşılık olarak ikili (dolu giriş) ve transit taşımaların libere edilmesini teklif etmiştir.

Görüşmeler sonrasında heyetler 2022 kesin ve 2023 geçici kotasının aşağıdaki şekilde belirlenmesi hususunda anlaşmışlardır:

– 40.000 “dolu giriş – dolu dönüş” ikili geçiş belgesi + 10.000 ilave “dolu giriş – dolu dönüş” ikili geçiş belgesi.

– 25.000 “boş giriş – dolu dönüş” ikili geçiş belgesi + 5.000 ilave “boş giriş – dolu dönüş” ikili geçiş belgesi

– 325.000 transit geçiş belgesi + 50.000 ilave transit geçiş belgesi

– 2.200 adet üçüncü ülke geçiş belgesi.

İlave geçiş belgeleri 1 Ekim’e kadar teati edilecektir.

Geçiş belgeleri, bir sonraki takvim yılının 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacaktır. Transit geçiş belgeleri her iki yönde geçerli olacaktır. Her takvim yılı için kotadaki bütün geçiş belgeleri bir önceki takvim yılının Aralık ayının ilk yarısında teati edilecektir.

Heyetler 2022 yılının son çeyreğinde bir Türk-Bulgar KUKK Toplantısı yapılması hususunda anlaşmışlardır.

Heyetleri taraflardan birinin ilave geçiş belgesi talebinin diğer tarafça iyi niyet çerçevesinde ve vakitlice değerlendirileceği hususunda mutabakata varmışlardır.

Madde 3- Yolcu taşımacılığı

Heyetler ülkeleri arasında ve ülkeleri üzerinden transit olarak gerçekleştirilen yolcu taşımacılığı hakkında bilgi teatisinde bulunmuşlardır. İzin belgesi başvurularına cevap verme sürelerinin kısaltılması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda anlaşmışlardır.

Yukarıdaki konuyla ilgili olarak Heyetler, Ek-II’de yer alan temas bilgilerini güncellemişlerdir.
Bulgar Heyeti, kendi hesabına yolcu taşımacılığına ilişkin koşullar, prosedürler ve kontrol belgelerinin düzenlenmesi konusunu gündeme getirmiş ve bir kontrol belgesi taslağını Türk Heyetine sunmuştur.

Türk Heyeti, yolcu taşımacılığına ilişkin hususları ve kendi hesabına yolcu taşımacılığım görüşmek üzere Edirne’de bir toplantı yapılmasını önermiştir. Toplantının yeri ve tarihi diplomatik kanallar üzerinden belirlenecektir.

Madde 4 – Diğer konular

Heyetler, şimdiye kadar her iki Bakanlık tarafından alınan önlemler sonucunda, iki ülke toprakları arasında ve üzerinden transit olarak taşıma gerçekleştirirken karşılaşılan sorunların önemli ölçüde azaldığını ifade etmiştir.

Türk heyeti, Türk taşımacılardan alınan 43 Avroluk transit geçiş ücretinin Avrupa Adalet Divanının (2. Daire) 19 Ekim 2017 tarihli kararı uyarınca kaldırılması gerektiğini ifade etmiştir.

Bulgar Heyeti, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan’da alman karayolu ücretlerinin Macaristan’da alınan ücretle aynı olmadığına ilişkin bir Avrupa Komisyonu kararından bahsetmiştir.

Bulgar Heyeti iyi niyet çerçevesinde, söz konusu ücretten sorumlu kuramlarla görüştükten sonra ücretin tekrar değerlendirileceği hususunda teminat vermiştir.
Bulgar Heyeti ayrıca Türk taşımacıları tarafından sınır kapılarında ödenen dezenfeksiyon ücretinin gelecekte kaldırılması için çalıştıkları hususunda bilgi vermiştir.

Heyetler, dezenfeksiyon ücretlerinin karşılıklı olarak kaldırılması için gerekli inisiyatiflerin başlatılması hususunda anlaşmışlardır.

Bulgar Heyeti, 8-9 Mayıs 2014 tarihli Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısında çok taraflı ve iki taraflı geçiş belgelerinden muaf kılman taşımaların kapsamını genişletmeyi teklif etmiştir.

Heyetler aşağıdaki taşıma türlerinin 15 Mart 2022 tarihinden itibaren geçiş belgesinden muaf kılınmasında mutabık kalmışlardır:

İş makineleri, özel amaçlı taşıtlar, ticari taşıma yapmamak ve mal taşımamak kaydıyla balcım, onarım veya modifikasyon için gelen taşıtlar.

Bulgar Heyeti aşağıdaki çözülmemiş sorunları gündeme getirmiştir:

– UBAK belgesiyle gerçekleştiren ve iki sürücüsü olan taşıtlara uygulanan süre kısıtlaması sorunu;

– Türk tarafının talebi üzerine Bulgar tarafı verilen belgelere ilişkin günlük olarak bilgi iletmekte, ancak buna rağmen Türk gümrük yetkilileri ikili geçiş belgelerinin ve UBAK çok taraflı belgelerinin seri numaralarını Türk otomasyon sistemine girerken hata yapmaktadırlar. Verilen geçerli kısa dönemli ve yıllık UBAK belgelerine ilişkin bilgi,

Uluslararası Taşımacılık Forumunun internet sitesinde mevcuttur;

Türk gümrük yetkilileri, Bulgaristan’dan Türkiye’ye ve aksi yönde demiryolu taşımacılığı da dahil olmak üzere çekicisiz römork ve yarı-römorklar ile intermodal taşımacılık yapan Bulgar taşımacılarından römorklar için ikili geçiş belgesi veya UBAK belgesi istemektedir;

– “Yeşil mühürler” Türkiye Cumhuriyeti’nden çıkışlarda, Türkiye’deki onaylı iktisadi işletmecilerin hizmetlerini kullanan “yeşil mühürlü” taşıtların denetlenmesi, işlemlerinin yapılması ve sınır geçişlerinin sağlanmasında Türk gümrük yetkililerinin öncelik vermesi nedeniyle sınır kapılarında işlem bekleyen Bulgar taşıtları uzun kuyruklar oluşturmaktadır.

Türk Heyeti, bu uygulamanın bütün ülkelerin “yeşil mühürlü” taşıtlarına ayrımcılık yapılmaksızın sağlandığını ifade etmiştir. Türkiye’nin de üye olduğu Dünya Gümrük Örgütü tarafından yayınlanan SAFE Standartları çerçevesinde bu uygulama düzenlenmektedir.
İki ülke limanları arasında Ro-Ro hatlarının kurulmasıyla ilgili olarak Bulgar Heyeti, gemi hatları için bir fizibilite çalışması yapılmasını gündeme getirmiştir. Taraflar, konuya ilgi gösteren firmaların teknik toplantılar yapmaları ve elde ettikleri sonuçları ilgili makamlara rapor etmeleri hususunda anlaşmışlardır. Bulgar Heyeti, Türk tarafında konuya ilgi gösteren tüm kuruluşları Burgaz Limanını ziyaret etmeye davet etmiştir.

17 Şubat 2022 tarihinde Svilengrad’da iki Tarafın Ulaştırma Bakanlarının imzaladığı Ortak Bildirgede varılan, gerekli altyapının oluşturulması ve iki ülke arasındaki sınır kapılarının kapasitelerinin artırılmasına ilişkin anlaşma doğrultusunda Bulgar Heyeti, Rezovo’da turistler için yeni bir sınır kapısı açılması ve Malko Tarnovo – Dereköy sınır kapısının, izin verilen toplam yüklü ağırlığı 5 tona kadar olan yük taşıtlarına açılması olanaklarının araştırılması hususlarını gündeme getirmiştir. Türk Heyeti, ilgili makamlara bilgi vereceklerini dile getirmiştir.

Toplantı dostane ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşmiştir.

25 Şubat 2022 tarihinde Sofya’da İngilizce iki orijinal nüsha halinde imzalanmıştır.

Türk Heyeti Adına                        Romen Heyeti Adına

Selim DURSUN                             Stoyan NOVAKOV

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.