11.11.2022 Tarihli 32010 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 6400

21 Nisan 2022 tarihinde Tiflis’te imzalanan ekli Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

10 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı
PROTOKOLÜ

Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı, 20-21 Nisan 2022 tarihlerinde Tiflis’te gerçekleştirilmiştir.

Her iki heyetin listesi ekte yer almaktadır.

Heyetler, aşağıdaki gündem maddelerine göre karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı konularını müzakere etmişlerdir:

  1. İstatistiki Bilgi Teatisi
  2. Eşya Taşımacılığı
  3. Yolcu Taşımacılığı
  4. Diğer Konular

1. İstatistiki Bilgi Teatisi

Heyetler, sürdürülebilir iktisadi kalkınmanın desteklenmesinde taşımaların kolaylaştırılması ve geliştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak iki ülke arasındaki uluslararası karayolu taşımacılığı işlemleri önündeki engellerin ele alınmasına ilişkin kararlılıklarını bir kez daha teyit etmişlerdir.

Bu nedenle Heyetler, iki ülke arasındaki dış ticaret ve uluslararası karayolu taşımacılığına ilişkin yıllık istatistikleri geçmiş yıllarla karşılaştırarak teati etmişler, Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan arasında karayolu taşımacılığı sektörünün daha da gelişmesini desteklemek için daha uygun koşullar yaratma gerekliliğini vurgulamışlardır. Heyetler ayrıca iki ülke arasındaki ticaretin ve karayolu taşımacılığının artırılması için destek vermeye yönelik niyetlerini de ifade etmişlerdir.

2. Karayolu ile Eşya Taşımacılığı

Heyetler, karayolu taşımacılığı sektörünün sürdürülebilir şekilde geliştirilebilmesi için taşımacıların karşılaştıkları zorlukların ele alınmasının önemini vurgulamışlardır.

a. Gürcü tarafı, Gürcü taşımacıların Türk topraklarında karşılaştıkları sorunların çözülmesine yönelik etkili, hızlı ve sürekli müdahalelerinden dolayı Türk tarafına minnettarlığını ifade etmiştir. Gürcü tarafı ayrıca, Gürcü taşımacıların karayolu ile eşya taşımaları sırasında Türk topraklarında karşılaştıkları bazı sorunlar hakkında Türk tarafını bilgilendirmiştir.

Taşımacıların Türk sınır kapılarında sundukları geçiş belgelerinin zaten kullanılmış olduğu veya sistemde bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği vakalar, yukarıda bahsi geçen sorunlar arasında yer almaktadır.

Heyetler, bir geçiş belgesinin verilmiş olduğu firmanın tek bir taşıtı tarafından kullanılabileceği hususunda anlaşmışlardır. Türk tarafı bir hafta içinde otomasyon sisteminde bu doğrultuda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

b. Gürcü tarafı, Gürcü taşımacıların 2021 yılı içinde TRACECA çok taraflı izin belgesine ilişkin olarak karşılaştıkları zorluklar hususunda Türk tarafına bilgi vermiştir. Türk gümrük yetkilileri, çok sayıda belgeyi, sistemde daha önce kullanılmış gözüktükleri için kabul etmemiştir. Vakalar, Türk tarafıyla kurulan temas sayesinde etkili bir şekilde çözülmüştür. Gürcü tarafı bu vesile ile

Türk Heyetinden söz konusu endişelerini yetkili makamlara iletmelerini, bahse konu işlemlerin geri almalarını ve geri bildirimde bulunmalarını talep etmiştir.

Türk Heyeti bu sorundan haberdar olduklarını ve gelecek yıllarda bu tür sorunlarla karşılaşılmaması amacıyla çözüm için halihazırda önemli adımlar atıldığını kaydetmiştir.

c. Gürcü Heyeti, geçmişe yönelik olarak alman yüksek yol kullanım ücretleri ve cezalar nedeniyle Türk sınır kapılarında gerçekleşen yoğunluğu gündeme getirmiş ve ödemelerdeki faizin silinmesini talep etmiştir.

Türk Heyeti yeni uygulama hakkında Gürcü Heyetine bilgi vermiş ve söz konusu talebi yetkili Türk makamlarına ileteceklerini bildirmiştir.

d. Heyetler ikili ve transit taşımalar için kotalara herhangi bir nicel kısıtlama getirilmemesi hususunda anlaşmışlardır. Bu amaçla ikili ve transit taşımalar libere edilecek ve kotasız olarak gerçekleştirilecektir.

Heyetler ayrıca elektronik geçiş belgesi sisteminin makul bir sürede etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekli tedbirleri alacakları hususunda anlaşmışlardır.

Elektronik geçiş belgesi sisteminin hayata geçirilmesine kadar Taraflar basılı geçiş belgesi kullanacaktır. Bu geçiş belgelerinin sayısı yazışma yoluyla belirlenecek ve diğer Tarafın talebinden sonraki bir ay içerisinde teslim edilecektir.

Boş giriş (dönüş yükü) ve üçüncü ülke taşımaları için Heyetler aşağıdaki kotalar üzerinde anlaşmışlardır:

Türk tarafı için:

Boş giriş (dönüş yükü): 18.000

Üçüncü ülke : 10.000

Gürcü tarafı için:

Boş giriş (dönüş yükü): 24.000

Üçüncü ülke : 6.000

Liman geçiş belgeleri : Boş girerek limanlardan yük almayı kapsayan 300 geçiş belgesi

İlave geçiş belgesi teatisi yazışma yoluyla veya ikili toplantı protokolüyle kararlaştırılacaktır.

Taraflar her iki yılda bir Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı formatmda bir araya gelecek ve Pazar koşullarını göz önünde bulundurarak nicel kısıtlamalar ve kotalara ilişkin yukarıda alman kararları yeniden değerlendireceklerdir.

Heytler bütün geçiş belgelerinin bir sonraki yılın 31 Ocak gününe kadar geçerli olduğu hususunda anlaşmışlardır.

3. Karayolu ile Yolcu Taşımacılığı

Mevcut ikili anlaşma uyarınca düzenli yolcu taşımacılığı için izin belgeleri bir yıl için verilmekte olup bu durum her yıl bürokratik işlemler gerektirmektedir. 2022 yılı Mart ayında Türk tarafı îstanbul-Mahaçkala-îstanbul hattında karayolu ile yolcu taşımacılığı için bir taşımacıya 2025 yılma kadar geçerli 7 transit izin belgesi verilmesi talebinde bulunmuştur. Gürcü tarafı da bu konunun ele alınmasına yönelik arzusunu dile getirmiştir.

Gürcü Heyeti düzenli yolcu taşımacılığı için izin belgelerinin bir yıllık yerine beş yıllık olarak verilmesini teklif etmiştir.

Heyetler düzenli yolcu taşımacılığı için verilen izin belgelerinin bir yıllık olarak kalması konusunda anlaşmışlar, ancak taşımacılara taraflar arasındaki ikili anlaşmanın gerektirdiği belgelerin teminine gerek olmaksızın mevcut geçiş belgesinin geçerlilik süresini iki kez ilave bir yıl vererek üç yıla kadar uzatma imkânı verilmesini kararlaştırmışlardır. Diğer yandan, taşımacılar geçerlilik süresinin uzatılması başvurularında, orijinal belgelerde sunulan bilgilerin değişmediğini yetkili makama açıkça beyan etmek zorundadır. Ayrıca taşımacıların, başlangıçta sunulan bilgilerin değişmesi durumunda yetkili makamı bilgilendirmesi ve destekleyici belgeleri sunması zorunludur.

Bunların yanı sıra Gürcü Heyeti, Türk gümrük yetkililerinin kapalı kapı taşıması gerçekleştiren Gürcü arızi yolcu taşımacılarından bu taşımaların izin belgesinden muaf tutulmuş olmasına rağmen izin belgesi istediklerini belirtmiştir.

Türk Heyeti arızi yolcu taşımacılığının İzin belgesi gerekmeksizin yolcu listesiyle yapılmasının kolaylaştırılması için gerekli çalışmaları yürüttükleri hususunda açıklama yapmıştır.

Heyetler arızi (kapalı kapı) yolcu taşımalarının Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansının “Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Yolcu Taşımacılığı” hakkında No: 95/2, 7-8 Haziran 1995 ECMT (95) FİNAL sayılı Kararında ifade edildiği şekilde kontrol belgesi (Yolcu Listesi) eşliğinde gerçekleştirilmesi hususunda anlaşmışlardır.

Türk Heyeti yukarıda belirtilen hususları not almış ve iki ay içinde çözüme kavuşturacağını ifade etmiştir.

Gürcü Heyeti, Gürcü taşımacıların Türk sınır kapılarına geldiklerinde izin belgesinin başka bir taşımacı tarafından kullanılmış gözükmesi nedeniyle sorun yaşadıklarını belirtmiştir. Gürcü tarafı bu konuyla ilgili olarak Türk tarafından daha fazla yardım talep etmiştir.

Heyetler yolcu taşımacılığında sorun yaşanması halinde başvurulacak temas kişilerinin bilgilerini teati etmişlerdir.

4. Diğer Konular

Gürcü Heyeti, Taraflar arasındaki mevcut İkili Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasında yer alan bazı tanım ve prosedürlerin Tarafların güncel ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde değiştirilmesi için yeniden görüşülmesi gerektiğini kaydetmiştir.

Gürcü Heyeti, KEİ, TRACECA ve UBAK izin belgeleri de dahil olmak üzere tüm karayoluyla eşya taşıma geçiş belgelerinin kullanımına ilişkin olarak halihazırda yapılan veri değişimine benzer şekilde düzenli olarak bilgi teatisi yapılmasını teklif etmiştir.

Türk Heyeti, Türk taşımacıların 20-25 güne kadar beklemelerine yol açan, sınır kapılarındaki X- ray kontrollerinde karşılaştıkları zorluklar hakkında Gürcü Heyetini bilgilendirmiştir.

Gürcü Heyeti, X-ray kontrollerine ilişkin hususların LEPL – Kara Taşımacılığı Ajansının görev kapsamı dışında yer aldığını kaydetmiştir. Bununla birlikte Ajans, Türk tarafının talebiyle ilgili olarak X.ray kontrollerinden sorumlu yetkili otoriteyi bilgilendirecektir.

Türk Heyeti Gürcü Heyetinden özellikle hava koşulları ve yoğunluk gerekçesiyle rota değişimi ve alternatif sınır kapılarının kullanımına izin vermelerini talep etmiştir.

Gürcü Heyeti konuyu ilgili makama (Polis Müdürlüğü) iletecektir.

Heyetler, uzun vadeli ortak teknik işbirliğinin ve sürdürülebilir kalkınma ve istikrarın sağlanması için altyapı ve lojistik projelerinin önemini vurgulamışlar ve sınır karayollarının iyileştirilmesi, lojistik merkezlerin geliştirilmesi, ulaştırma belgelerinin çevrimiçi teatisi, karayollarının bakımı ve işletilmesi, akıllı ulaşım sistemleri ve karayolu güvenliği alanlarında işbirliğine yönelik arzularını dile getirmişlerdir.

Gürcü Heyeti Kvesheti-Kobi otoyolu projesine ilişkin çevrimiçi sunumu Türk tarafıyla paylaşmış ve bu projenin ülkenin transit potansiyelini artıracağını vurgulamıştır.

Görüşmeler sıcak ve dostane bir atmosferde gerçekleşmiştir.

Türk Heyeti, bir sonraki KUKK toplantısı için Gürcü Heyetini Türkiye’ye davet etmiştir. Toplantının kesin yeri diplomatik kanallar üzerinden belirlenecektir.

Bu Protokol, yeni bir Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü yerini alana kadar geçerli olacaktır.

21 Nisan 2022 tarihinde Tiflis’te İngilizce dilinde iki orijinal nüsha halinde imzalanmıştır.

Türk Heyeti Adına                              Gürcü Heyeti Adına    

Murat BAŞTOR                               Levan GAMKRELIDZE

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.