T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-52707093-140.04
Konu   : Yem İhracatı Ön İzin Belgesi

10.01.2023 / 81762502
DAĞITIM YERLERİNE

Tarım ve Orman Bakanlığı`ndan alınan 09.01.2023 tarihli ve 8465695 sayılı yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

EK: 1 Adet yazı.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-69792432-724.99-8465695
Konu : Yem İhracatında Ön İzin Belgesi
Düzenlenmemesi Oluru

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, dünyada ve ülkemizde yaşanan verim ve kalite sorunları nedeniyle yurt dışı hububat fiyatları yurt içi fiyatların oldukça üzerinde seyretmekte olup bu durum ülkemizden yapılan ihracatın cazip olmasına neden olmakta ve ülkemizdeki hammaddenin yurt dışına çıkışını kolaylaştırmaktadır. Düşük fiyatla yerli ürünün ihraç edilip yurt içi arz açığının daha yüksek fiyatla ithalat yapılarak karşılanması ham maddenin iç piyasa fiyatlarını ve gıda enflasyonunu artırarak ülkemiz ekonomisine ilave yük getirmektedir.

Bu çerçevede, münhasıran ihracat için üretilmiş mısır, arpa ve buğday tohumlukları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)`ne ihracatı yapılacak yem ve yem maddeleri ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek yem ve yem maddeleri hariç olmak üzere arz yetersizliğinden dolayı yem ve yem maddeleri ihracatının 01.01.2019 tarihine kadar kısıtlanması amacıyla, bu süre zarfında 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüklerince “İhracat Ön İzin Belgesi” düzenlenmemesi hususunda 21.09.2018 tarihli ve 21817801-305.04.02.02-E.2729406 sayılı Makam Olur`u alınmış ve bilahare bu süre 01.01.2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa, yapılan değerlendirmeler sonucunda, 05.01.2023 tarihli ve E-47309820-305.04.02.02-8364312 sayılı Makam Olur`u ile söz konusu uygulama 01.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerini ve söz konusu düzenlemeye ilişkin gerekli işlemlerin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

Fuat KASIMCAN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Ticaret Bakanlığına
(İhracat Genel Müdürlüğü)
Ticaret Bakanlığına
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikYetkilendirilmiş Yükümlüler Beyannameye Eklenecek Belge
Sonraki İçerikİhracatçılar Meclisi ile Birlikleri Yönetmeliği 03.02.2023