T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrük Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-52856264-106.03-000
Konu : Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi

03.04.2022/73400924
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 159 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, ön incelemeye konu koşulların karşılanıp karşılanmadığı, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren her beş yılda bir sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından yapılacak ön izleme ile tespit edilir. Öte yandan, beş yıllık periyotların bitimini müteakip izlemeye konu belgelerin ibrazı için firmalara tanınan süre konusunda tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bölge Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen ön izlemeye konu belgelerin ibrazı için tanınan sürelerin hesaplanmasında, aynı Yönetmeliğin 159 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bölge Müdürlükleri tarafından birinci fıkra uyarınca yürütülen izleme faaliyeti, 10 uncu maddede sayılan belgelerin sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki altmış aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen birinci ayın sonundan itibaren on beş iş günü içinde ibrazını müteakiben başlar ve en geç on beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır.” hükmünün uygulanması esastır.

Bununla birlikte, bilindiği üzere, sertifika sahibi tarafından beşyıldabir güncellenmesi gereken bir belge olan soru formu (Ek-2), Bölge Müdürlüklerince yürütülen ön izleme kapsamında incelenmesi gereken belgeler arasında yer almamaktadır. Aynı Yönetmeliğin 160 inci maddesi uyarınca, soru form unda yer alan hususların sağlanıp sağlanmadığı sonradan kontrol yetkilisi tarafından sertifika sahibinin tesislerinde gerçekleştirilecek yerinde izleme ile tespit edilir.

Bu itibarla, soru formunun izleme kapsamında ibrazında Yönetmeliğin 153 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “..soru formu, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki altmış aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gönderilir.” hükmünün uygulanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Soru Formu Hakkında Yazı İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikGümrük Müşavirlik Şirketi Adına Tahakkuk Ettirilen Ceza
Sonraki İçerikSanal Gerçeklik Gözlüğü Hakkında