YGM Genel Antrepolarda Müşavir Yardımcısı Görevlendirmek Zorunda Olduğu ile Stajyerlere Yaptırılmayacak İşlemler

YGM Genel Antrepolarda Müşavir Yardımcısı Görevlendirmek Zorunda Olduğu ile Stajyerlere Yaptırılmayacak İşlemler

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı     :82858591-161.02.02
Konu   :YGM Tarafından Antrepoda
              Görevlendirilecek Personel

21.03.2019 / 42811078
DAĞITIM YERLERİNE

Gümrük Yönetmeliğinin 574-578 inci maddeleri; 03.01.2019 tarihli, 30644 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yeniden düzenlenmiştir. Bakanlığımıza iletilen çeşitli başvuruların incelenmesi neticesinde, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine ilişkin söz konusu düzenleme ve anılan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin bazı tereddütlerin oluştuğu anlaşılmıştır.
Bu kapsamda, özellikle yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalışan stajyerlerin ne gibi işlemler yapabileceği konusunda tereddütler olduğu görülmektedir. Bilindiği üzere stajyerlik, bir mesleği öğrenme sürecidir ve gümrük stajyerleri gümrük müşavirliği mesleğini, uygulamayı da görmek suretiyle öğrenen kişilerdir. Gümrük Kanunu’nun 227 inci maddesinde gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin sahip olması gereken nitelikler arasında staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında bir yıl çalışmış olmak sayılmaktadır. Gümrük alanında çalışacak stajyerlerin, bu mesleği bir gümrük müşavirinin yanında öğrenebileceği gibi bir yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yanında da öğrenebileceği öngörülmektir. Ancak bu öğrenme sürecinde, stajyerlere sorumluluk ve yükümlülük gerektiren bir çalışma yaptırılması stajyerlik statüsüne uygun düşmemektedir. Stajyerlerin gümrük idarelerinde iş takibi yapamayacağı Kanunun 226 ıncı maddesinde açıkça düzenlenmiş olup stajyerliğin nihai bir meslek gibi değerlendirilmesi mümkün değildir.
Bunun yanında, Gümrük Yönetmeliği’nin 575 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında gümrük müşavir yardımcısı veya stajyer çalıştırabilirler. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcıları;
a) Sigortalı olarak çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği firması adına özel ve genel antrepoların giriş-çıkış işlemleri ve bu antrepolarda yapılan elleçlemelere ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarını imzalayabilir.
b) Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından işlem yapılmasına ilişkin özel düzenleme olmaması kaydıyla antrepoya eşya alınmasına ve çıkarılmasına ilişkin tespit işlemlerinde kullanılması öngörülen mühür ve kaşeleri kullanabilir, gerekli meşruhatı verebilir.” hükmünü amirdir.Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)’nin 13. maddesinin dördüncü fıkrası “Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından, bir antrepoya eşya giriş ve çıkışının tespiti için AN6 veya AN8 kodlu tespit sözleşmesi imzalanmış olması halinde;
… b) Transit beyannamesine ilişkin varış, boşaltma ve bir sonraki boşaltma yerine sevk işlemleri, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirince çalıştırılan gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılır. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, çalışma usul ve esasları ile yetki ve sorumlulukları bakımından bu Tebliğin genel hükümleri ile AN6 ve AN8 kodlu tespit işlemlerinin özel hükümlerine tabidir. Ancak, TIR ve transit işlemlerine ilişkin görevlerle ilgili olarak tespit raporu düzenlenmez. ” hükmünü amirdir.
Bu itibarla, özel ve genel antrepoların giriş-çıkış işlemlerinin yapılması, tır/transit işlemlerinin sonlandırılması, antrepoya eşya alınmasına ve çıkarılmasına ilişkin tespit işlemlerinin yapılması, bu antrepolarda yapılan elleçlemelere ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarının imzalanması işlemlerinin münhasıran yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve/veya gümrük müşavir yardımcıları tarafından yapılması; bu çerçevede belirtilen işlemlerin stajyerlerce yapılamayacağı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
Bunlara ilaveten, özel antrepolarda da gümrük müşavir yardımcısı çalıştırma zorunluluğu bulunup bulunmadığı konusunda ise, yine Gümrük Yönetmeliği’nin 575 inci maddesi;
” (4) Birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin her bir antrepo için en az bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmeleri gerekir.
(5) Genel ve özel antrepolara eşya giriş çıkış işlemleri ile antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespiti işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, iki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo için rapor düzenleyebilir. ” hükmünü amirdir.
Bu kapsamda, iki genel antropo ile tespit sözleşmesi imzalayan bir YGM’nin, sözleşme imzaladığı her bir genel antrepo için bir gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmesi zorunludur.
Diğer taraftan tespit sözleşmesi imzalanan özel antrepolar için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. YGM’nin sözleşme imzaladığı bir özel antrepoda gümrük müşavir yardımcısı görevlendirmek istemesi halinde, görevlendirilen gümrük müşavir yardımcısının YGM’nin sözleşmesi bulunan diğer özel antrepolarda da görev yapmasına engel bir durum bulunmamaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Savaş MALKOÇ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

image_pdfimage_print