Search
Close this search box.

Ordino Yük Teslim Teslimat Formunun Kaldırılması -31.08.2020

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 11985113-659[HM-651]
Konu : Yük Teslim Teslimat Formu

31.08.2020 / 57021304
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 23.05.2019 tarihli ve 11985113-659[HM-651] sayılı yazımız.

İlgi yazımızda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü) alınan bila tarihli ve E.39438 sayılı yazıda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19.12.2018 tarihli ve YD İtiraz No:2018/728 sayılı kararı ile 2018/1 sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Bu defa, anılan Bakanlıktan alınan ve ekte bir örneği gönderilen 24.7.2020 tarihli ve E.41015 sayılı yazıda özetle; davacı Özimeks Sanayi Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından, mülga Denizcilik Müsteşarlığının (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü) 17.05.2011 tarihli ve 14765 sayılı yazısının iptali istemi ile açılan davada, davanın reddi yolunda Danıştay 10. Dairece verilen E:2011/9380, K:2015/4632 sayılı kararın, davacının temyiz talebi sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2016/2991, K:2018/5551 sayılı kararıyla bozulduğu, bozma kararına karşı Bakanlıkları tarafından karar düzeltme yoluna başvurulduğu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2019/2250, K:2020/812 sayılı kararıyla karar düzeltme istemlerinin reddine karar verildiği belirtilerek,

Deniz yoluyla ithal edilerek geçici depo ve antrepolara teslim edilen yüklerin alıcılarına tesliminde uyulacak hususlar ile Yük Teslim Talimat Formu uygulamasının söz konusu mahkeme kararına istinaden yürürlükten kaldırıldığı bildirilmiştir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Av. Suavi ÖNAL
Genel Müdür V.

Ek: Yazı ör. (1 sayfa)

Dağıtım:
İhracat Genel Müdürlüğüne
İthalat Genel Müdürlüğüne
Gümrükler Genel Müdürlüğüne
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Denizcilik Genel Müdürlüğü

Sayı : 75332695-155.99-E.41015 24.07.2020
Konu : Yük Teslim Teslimat Formu

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Mülga Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 17.05.2011 tarih ve 14765 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile deniz yoluyla ithal edilerek geçici depo ve antrepolara teslim edilen yüklerin alıcılarına tesliminde uyulacak hususlar belirlenerek Yük Teslim Talimat Formu uygulaması yürürlüğe konmuştur.

Davacı Özimeks Sanayi Ürünleri Ticaret Ltd.Şti. tarafından, ilgi yazımızın iptali istemi ile açılan davada, Danıştay 10. Daire tarafından verilen E:2011/9380-K:2015/4632 sayılı davanın reddi kararı davacının temyiz talebi sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2016/2991E-2018/5551K sayılı kararıyla bozulmuş, bozma kararına karşı Bakanlığımız tarafından karar düzeltme yoluna başvurulmuştur. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2019/2250E-K:2020/812 sayılı kararıyla karar düzeltme isteminin reddine karar verilmiştir.

Bu itibarla, bahse konu deniz yoluyla ithal edilerek geçici depo ve antrepolara teslim edilen yüklerin alıcılarına tesliminde uyulacak hususlar ile Yük Teslim Talimat Formu uygulaması söz konusu Mahkeme kararına istinaden yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Ünal BAYLAN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Liman Başkanlıklarına Ticaret Bakanlığına
İMEAK Deniz Ticaret Odasına Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Mersin Deniz Ticaret Odasına Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne
Türkiye Liman İşletmecileri Derneğine
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top