31.12.2021 Tarihli 31706 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2022/17)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: İzin Belgesi başvurularını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) İzin Belgesi: İthalat Genel Müdürlüğünce bu Tebliğ kapsamında düzenlenen İzin Belgesini,

e) TPS: Tek Pencere Sistemini,

ifade eder.

İthali izne tabi eşya

MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan eşyanın ithali yasaktır. Ancak usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, bu listede kayıtlı eşyanın, Ek-4’te belirtilen ülkelerden “sadece araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla” yapılacak ithalatına izin verilir. İlgili kuruluşlardan alınacak söz konusu amaçları tevsik eden belgeler başvuruya eklenir. İthaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamaz.

(2) Ek-2’de yer alan listede kayıtlı eşyanın ithalatı izne tabidir. Usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, bu liste kapsamı eşyanın Ek-4’te belirtilen ülkelerden yapılacak ithalatına izin verilir.

(3) Ek-3’te yer alan liste kapsamı eşyanın ithalatı izne tabidir. Usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, bu liste kapsamı eşyanın tüm ülkelerden yapılacak ithalatına izin verilir.

(4) Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince İzin Belgesi aranır.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 5 – (1) İzin Belgesi başvuruları Bakanlık internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)” kısmından elektronik imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2022/21) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)” sayfasında bulunan “Başvuru Belge İşlemleri (İthalatBİS)” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0955-İthal Lisansı (Sanayi)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Ek-5’te yer alan Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Başvuru Formunda başvuruya eklenmesi gerektiği belirtilen belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

İzin belgesine ilişkin bildirim ve işlemler

MADDE 6 – (1) Uygun bulunan başvurular için İzin Belgesi, Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir ve başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez.

(2) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi, yükümlü tarafından ithalat esnasında beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(3) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İzin Belgesinin TPS’de kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu başvuruyu yapmak ithalatçının sorumluluğundadır.

(4) Ek-1 kapsamındaki eşyaya ilişkin ithaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamaz.

(5) İthal edilen Ek-1 ve Ek-2’de yer alan liste kapsamı eşyanın yurt içinde üçüncü şahıslara devri halinde firmalar tarafından Genel Müdürlük bilgilendirilir.

(6) Ek-1’deki listede yer alan eşya için düzenlenen İzin Belgelerinin süresi üç aydır ve bu süre uzatılamaz. Bu belgedeki her türlü değişiklik, yeni belge alınmasını gerektirir.

(7) Ek-2 ve Ek-3’te yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen İzin Belgeleri tanzim edildiği takvim yılı içinde geçerlidir.

(8) Ek-2 ve Ek-3’te yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen İzin Belgelerinde ilgilinin talebi halinde uygun görülen değişiklikler Genel Müdürlükçe belge üzerinde yapılabilir. Ancak firma değişikliği talebi kabul edilmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/17) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 8 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/17)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELERDEN ARAŞTIRMA, TIBBİ, FARMASÖTİK VEYA KORUYUCU AMAÇLARLA YAPILACAK İTHALATTA İZİN VERİLEBİLECEK EŞYA LİSTESİ

GTİP Eşyanın Tanımı CAS Numarası
2921.19.99.00.33 HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin) 538-07-8
2921.19.99.00.34 HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin) 51-75-2
2921.19.99.00.35 HN 3 (tris (2-kloretil) amin) 555-77-1
2930.90.98.90.17 Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür) 505-60-2
2930.90.98.90.18 Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan) 3563-36-8
2930.90.98.90.21 O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter) 63918-89-8
2930.90.98.90.22 2-Kloretil klormetil sülfür 2625-76-5
2930.90.98.90.24 Bis (2-kloretiltiyo) metan 63869-13-6
2930.90.98.90.25 1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan 63905-10-2
2930.90.98.90.26 1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan 142868-93-7
2930.90.98.90.45 1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan 142868-94-8
2930.90.98.90.46 Bis (2-kloretiltiyometil) eter 63918-90-1
2930.90.98.90.47 O-Etil S-2- diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat 50782-69-9
2930.90.98.90.49 Diğerleri
2931.49.90.00.11 Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat) 77-81-6
2931.49.90.00.19 Diğerleri
2931.49.90.00.21 O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit 57856-11-8
2931.49.90.00.29 Diğerleri
2931.59.10.00.00 Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür) 676-99-3
2931.59.90.00.11 Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate) 107-44-08
2931.59.90.00.12 Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate) 96-64-0
2931.59.90.00.19 Diğerleri
2931.59.90.00.21 Alkil (metil, etil, n-propil veya isopropil) fosfonil diflorürler
2931.59.90.00.22 Klor sarin (CR)(O-isopropil metil fosfonokloridat) 1445-76-7
2931.59.90.00.23 Klor soman (CS)(O-pinakolil metil fosfonokloridat) 7040-57-5
2931.59.90.00.29 Diğerleri 2387495-99-8 2387496-12-8 2387496-00-4 2387496-04-8 2387496-14-0
2931.90.00.90.31 Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin) 541-25-3
2931.90.00.90.32 Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin) 40334-69-8
2931.90.00.90.33 Levizit 3 (tris (2-klorvinil) Arsin) 40334-70-1
2933.39.99.00.39 Diğerleri 77104-62-2 77104-00-8
3002.49.00.00.00 Diğerleri (Yalnız saksitoksin) 35523-89-8
3002.49.00.00.00 Diğerleri (Yalnız risin) 9009-86-3
3824.99.92.00.16 Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar
3824.99.92.00.17 Başlıca o- alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren ) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren karışımlar
3824.99.92.00.18 Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonothioates ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
3824.99.92.00.21 Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyl-difluorides içeren karışımlar
3824.99.92.00.22 Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites ve bunların o-alkyl (≤ C10, cycloalkyl içeren) esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

Ek-2

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELERDEN YAPILACAK İTHALATA İZİN VERELEBİLECEK EŞYA LİSTESİ

GTİP Eşyanın Tanımı CAS Numarası
2812.19.90.00.00 Diğerleri 7784-34-1
2903.59.00.00.00 Diğerleri (Yalnız 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene) 382-21-8
2905.19.00.90.15 3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol) 464-07-3
2918.17.00.00.00 2,2-Difenil-2- hidroksi asetik asit (benzilik asit) 76-93-7
2921.12.00.00.00 2-(N,N-dimetilamino) etil klorür hidroklorür 4584-46-7
2921.13.00.00.00 2-(N,N-dietilamino) etil klorür hidroklorür 869-24-9
2921.14.00.00.00 2-(N,N-diizopropilamino) etil klorür hidroklorür 4261-68-1
2921.19.99.00.41 N,N – Diizopropilaminoetil – 2 – klorür 96-79-7
2921.19.99.00.49 Diğerleri
2922.18.00.00.00 2-(N,N-Diizopropilamino) etanol 96-80-0
2922.19.00.00.17 N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları
2922.19.00.00.19 Diğerleri
2929.90.00.00.15 N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidic dihalides
2929.90.00.00.16 Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) N,N-dialkyl (methyl,ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates
2930.60.00.00.00 2-(N,N-Dietilamino) etanetiyol 100-38-9
2930.70.00.00.00 Bis (2-hidroksietil)sülfür (thiyodiglikol (INN)) 111-48-8
2930.90.98.90.32 N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları
2930.90.98.90.51 o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları 78-53-5
2930.90.98.90.61 Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)
2931.41.00.00.00 Dimetil metil fosfanat 756-79-6
2931.42.00.00.00 Dimetil propilfosfanat 18755-43-6
2931.43.00.00.00 Dietil etilfosfonat 78-38-6
2931.45.00.00.00 Metilfosfonik asit tuzu ve (aminoiminometil) üre (1:1) 84402-58-4
2931.46.00.00.00 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit 68957-94-8
2931.47.00.00.00 (5- Etil-2- metil-2- oksido- 1,3,2- dioksafosfinan-5-il) metil metil metilfosfonat 41203-81-0
2931.49.10.00.00 Sodyum 3-(trihidroksisilil) propil metil fosfanat 84962-98-1
2931.49.20.00.00 Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil] metilfosfanat 42595-45-9
2931.49.90.00.33 Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)
2931.49.90.00.34 Fosfonik asit, metil-poliglikol ester 294675-51-7
2931.51.00.00.00 Metilfosfonik diklorür 676-97-1
2933.35.00.00.00  3-Kinüklidinol 1619-34-7
2933.39.99.00.16 3 – Quinüklidinil benzilat 6581-06-2
3824.91.00.00.00 Esas olarak 5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-yl metil metil metilfosfonat ve bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2- dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat içeren karışımlar ve müstahzarlar 170836-68-7
3824.99.86.00.00 Çoğunlukla dimetil metilfosfonat, oksiran ve difosfor pentaoksit içeren karışımlar 70715-06-9
3824.99.92.00.23 Başlıca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidic dihalides içeren karışımlar
3824.99.92.00.24 Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren karışımlar
3824.99.92.00.25 Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
3824.99.92.00.26 Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-amino-ethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
3824.99.92.00.29 Diğerleri
3824.99.92.00.31 Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl) aminoethane-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar
3824.99.92.00.32 Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya isopropil grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar

Ek-3

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA  İTHALATI İZNE TABİ OLAN EŞYA LİSTESİ

GTİP Eşyanın Tanımı CAS Numarası
2811.12.00.00.00 Hidrojen siyanür (hidrosiyonik asit) 74-90-8
2812.11.00.00.00 Fosgen (karbonil diklorür) 75-44-5
2812.12.00.00.00 Fosfor oksiklorür 10025-87-3
2812.13.00.00.00 Fosfor triklorür 7719-12-2
2812.14.00.00.00 Fosfor pentaklorür 10026-13-8
2812.15.00.00.00 Sülfür monoklorür 10025-67-9
2812.16.00.00.00 Sülfür diklorür 10545-99-0
2812.17.00.00.00 Tionil klorür 7719-09-7
2853.10.00.00.00 Siyanojen klorür (klorsiyan) 506-77-4
2904.91.00.00.00 Trikloronitrometan (klor pikrin) 76-06-2
2920.21.00.00.00 Dimetil fosfit 868-85-9
2920.22.00.00.00 Dietil fosfit 762-04-9
2920.23.00.00.00 Trimetil fosfit 121-45-9
2920.24.00.00.00 Trietil fosfit 122-52-1
2922.15.00.00.00 Trietanolamin 102-71-6
2922.17.00.00.00 Metildietanolamin ve etildietanolamin 139-87-7
105-59-9

Ek 4

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HİNDİSTAN PANAMA
AFGANİSTAN HOLLANDA PAPUA YENİ GİNE
ALMANYA HONDURAS PARAGUAY
ANDORRA IRAK PERU
ANGOLA İRAN POLONYA
ANTİGUA VE BARBUDA İRLANDA PORTEKİZ
ARJANTİN İSPANYA ROMANYA
ARNAVUTLUK İSVEÇ RUANDA
AVUSTRALYA İSVİÇRE RUSYA FED.
AVUSTURYA İTALYA SAİNT LUCİA
AZERBAYCAN İZLANDA SAİNT VİNCENT AND THE GRENADİNES
BAHAMALAR JAMAİKA SAMOA
BAHREYN JAPONYA SANMARİNO
BANGLADEŞ KAMBOÇYA SAO TOME AND PRINCIPE
BARBADOS KAMERUN SENEGAL
BELÇİKA KANADA SEYŞEL ADALARI
BELİZE KARADAĞ SIRBİSTAN
BENİN KATAR SİERRA LEONE
BEYAZ RUSYA KAZAKİSTAN SİNGAPUR
BHUTAN KENYA SLOVAKYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ KIRGIZİSTAN SLOVENYA
BİRLEŞİK KRALLIK VE KUZEY İRLANDA KİRİBATİ SRİ LANKA
BOLİVYA KOLOMBİYA SOLOMON ADALARI
BOSNA-HERSEK KONGO CUMHURİYETİ SOMALİ
BOTSVANA KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ ST KİTTS AND NEVİS
BREZİLYA KORE CUMHURİYETİ SUDAN
BRUNEİ KOSTA RİKA SURİNAM
BULGARİSTAN KÜBA SURİYE
BURKİNO FASO KUVEYT SUUDİ ARABİSTAN
BURUNDİ LAOS DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ ŞİLİ
CAPE VERDE LESOTHO TACİKİSTAN
CEZAYİR LETONYA TANZANYA BİRLEŞİK CUM.
CİBUTİ LİBERYA TAYLAND
COMOROS LİBYA TIMOR LESTE
COOK ADALARI LİHTENŞTAYN TOGO
ÇAD LİTVANYA TONGA
ÇEK CUMHURİYETİ LÜBNAN TRİNİDAD VE TOBAGO
ÇİN HALK CUMHURİYETİ LÜKSEMBURG TUNUS
DANİMARKA MACARİSTAN TUVALU
DOMİNİKA MADAGASKAR TÜRKMENİSTAN
DOMİNİK CUMHURİYETİ KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ UGANDA
EKVATOR MALAVİ UKRAYNA
EKVATORAL GİNE MALDİVLER UMMAN
EL SALVADOR MALEZYA URUGUAY
ENDONEZYA MALTA ÜRDÜN
ERİTRE MALİ VANUATU
ESTONYA MARSHALL ADALARI VATİKAN
ESVATİNİ KRALLIĞI MAURİTUS VENEZUELA
ETİYOPYA MEKSİKA VİETNAM
FAS MİKRONEZYA YEMEN
FRANSA MOĞOLİSTAN YENİ ZELANDA
FİJİ MOLDOVA YUNANİSTAN
FİLDİŞİ SAHİLİ MONAKO ZAMBİA
FİLİPİNLER MORİTANYA ZİMBABVE
FİLİSTİN MOZAMBİK
FİNLANDİYA MYANMAR
GABON NAMİBYA
GAMBİYA NAURU
GANA NEPAL
GİNE NİJER
GİNE-BİSSAU NİJERYA
GRENADA NİUE
GUATEMALA NİKARAGUA
GUYANA NORVEÇ
GÜNEY AFRİKA ORTA AFRİKA CUM.
GÜRCİSTAN ÖZBEKİSTAN
HAİTİ PAKİSTAN
HIRVATİSTAN PALAU

 

Ekler İçin Tıklayınız

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız