Search
Close this search box.

Antrepolarda Teminat İşlemleri Hakkında Yazı

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608-157.01
Konu : Antrepolarda Teminat İşlemleri

23.07.2020/56074795
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlık Makamının 14.12.2014 tarihli Olurları ile, Gümrük Yönetmeliğinin 526/3 üncü maddesi saklı kalmak kaydıyla 17.12.2014 tarihinden itibaren akaryakıt antrepoları dışındaki antrepolar için, eşyadan bağımsız ve sabit olmak üzere 100.000.-Avro teminat verilmesi, ayrıca bu sabit teminata ilave olarak, eşyadan alınması gereken teminatın, eşya türüne bağlı olarak eşyaya ilişkin toplam vergilerin %10 ve %25‘i kadar olması. 01.01.2015 tarihine kadar 100.000.-Avro tutarındaki teminatın verilmemesi durumunda söz konusu teminat verilinceye kadar antrepoya eşya alınmasına izin verilmemesi uygun bulunmuş; konuya ilişkin 09.01.2015 tarihli, 2015/1 sayılı Genelge yayımlanmıştı.

Söz konusu Genelgenin iptaline ilişkin olarak Bakanlığımız aleyhine Danıştay Yedinci Dairesinde 2015/4528 Esas no ile iptal davası açılmış, anılan Dairece 2018/3014 Karar no ile davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir. Davanın temyizi sonucu Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca. Bakanlığımız lehine verilen ret karan bozulmuştur. Bozma karan üzerine, Danıştay Yedinci Dairesi ise 2019/2773E., 2019/6162K. No’lu karan ile, mezkur Genelgeyi iptal etmiştir.

Danıştay Yedinci Dairesi tarafından 2015/1 sayılı Genelgenin iptaline karar verilmesi üzerine, mezkur Genelgede yer verilen hususlara ilişkin yeni bir düzenleme yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesi; “Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan: izin süreleri. teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri incelemek suretiyle gidermeye Müsteşarlığın önerisi ile bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir.” hükmünü: 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın “Kısmi Teminat Uygulanacak Haller”e ilişkin 116/1-b maddesi: “Kanunun 98 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergiler tutarının %10’una kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir.” hükmünü amirdir.

Diğer taraftan. Gümrük Yönetmeliği’nin 526 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Gümrük idareleri, gümrük antreposu işleticileri ve kullanıcılarından Kanunun 96 ve 97 nci maddelerinde belirtilen sorumlulukları çerçevesinde, tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat ister.”; ikinci fıkrasında “Teminat, antrepoya alınan her parti mal için ayrı ayrı verilebileceği gibi toplu teminat şeklinde de verilebilir. Her iki durumda da birinci fıkrada sayılanlar tarafından teminat verilebilir…”; üçüncü fıkrasında ise “493 üncü maddenin beşinci fıkrasında sayılan yükümlülerce. C ve E tipi antrepolarda yapılan işlemlerde ikinci fıkrada belirtilen teminat türlerine ilaveten 494 üncü madde uyarınca hesaplanmış teminat da kullanılabilir.” hükümleri yer almaktadır.

Bu çerçevede. Bakanlık Makamının 22.07.2020 tarihli, 56024255 sayılı Olurları ile;

Gümrük Yönetmeliğinin 526 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla. 23.07.2020 tarihi itibarıyla tescil edilecek antrepo beyannamelerine ilişkin antrepo işleticisi ya da kullanıcıdan alınacak teminat ile ilgili olarak 30.09.2020 tarihine kadar.

1- Antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin %50’si kadar olması,

2- Antrepoya konulacak diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin %25’i kadar olması,

3- BİLGE sisteminde düzenleme yapılana kadar aynı antrepo beyanname kapsamı farklı kalemler için farklı teminat oranlarının bulunması halinde teminatın yüksek olan oran üzerinden hesaplanması,

– Gümrüksüz satış mağazaları ile akaryakıt antrepoları ve akaryakıt antreposu statüsünde olmamakla birlikte ÖTV I sayılı liste kapsamı eşyanın depolandığı antrepolara ilişkin teminat işlemleri özel olarak ayrıca düzenlendiğinden, bunlara ilişkin mevcut teminat uygulamalarının herhangi bir değişiklik olmaksızın devam etmesi,

– Bakanlık Makamının 14.12.2014 tarihli Olurlarının 23.07.2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması

Uygun bulunmuştur.

Bu itibarla;

– Antrepolardaki teminat işlemlerinin. 23.07.2020 tarihi itibarıyla Bakanlık Makamının 22.07.2020 tarihli 56024255 sayılı Onayı çerçevesinde yürütülmesi, antrepo beyannamelerindeki teminat oranlarının gümrük müdürlüklerince titizlikle kontrol edilmesi ve uygulamanın ilgililere ivedilikle duyurulması,

– Danıştay Yedinci Dairesince 2015/1 sayılı Genelge iptal edildiğinden ve 14.12.2014 tarihli Onay 23.07.2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırıldığından; talep edilmesi halinde, 2015/1 sayılı Genelge ve 14.12.2014 tarihli Onay kapsamında antrepo işleticilerince verilen 100.000.-Avro tutarındaki teminatın ilgilisine iade edilmesi

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top