Antrepoların İş Güvenliği Uzmanları Tarafından Denetlenmesi ve Antrepolara Girebilecek Kişiler

Antrepoların İş Güvenliği Uzmanları Tarafından Denetlenmesi ve Antrepolara Girebilecek Kişiler

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Mersin Gümrük Müdürlüğü

Sayı : 60805799-131.99
Konu : Antrepoların İş Güvenliği Uzmanları
Tarafından. Denetlenmesi ve
Antrepolara Girebilecek Kişiler

KEP İLETİSİ

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; Gümrük Yönetmeliği EK-80’de genel antrepoların, İş Güvenliği Uzmanları tarafından denetlendiğini gösteren belgeye, antrepo için düzenlenen acil durum eylem planına… vs sahip olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Amir hüküm uyarınca söz konusu belgelerin Müdürlüğümüz işlem dosyalarında bulunduğu anlaşılmakla birlikte, antrepoların iş güvenliği uzmanlarınca düzenli olarak denetlenmesi ve rapora bağlanması hususunda, genel antrepo işleticisi firmanız tarafından ve antrepolarda gümrük idaresi adına hareket eden görevli Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından azami dikkat ve özenin gösterilmesi, söz konusu raporun Müdürlüğümüzce istenilmesi halinde ibraz edilmesini teminen hazır bulundurulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliği’nin “Geçici depolama yeri ve antrepolara kimlerin girebileceği” başlıklı 557 inci maddesi “(1) Geçici depolama yeri ve antrepolara, görevli memur, hizmetli ve işçilerle, bunların amir ve denetçilerinden ve gümrük ve ticaret müfettişi ve müfettiş yardımcıları ile gümrük idare amirleri veya yetkili kılınacak görevlilerden, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile gümrük müşavirleri ve yardımcılarından, eşya sahipleri veya adlarına harekete yetkili olanlardan ve gümrük idaresince izin verilen şahıslardan başka kimse giremez.” hükmü amirdir.

Bu nedenle genel ve özel antrepolara yukarıda sayılan kişilerden başka kimsenin alınmaması ve antrepoda çalıştırılan hizmetli ve işçilerin sigortasız (kayıt dışı) olmaması hususunda işletici firma tarafından ve antrepolarda gümrük idaresi adına hareket eden görevli Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmekte olup, antrepolarda kaza vb. olumsuzluklar yaşanmaması için tarafınızca gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini tebliğen rica ederim.

Mahmut BERKLİ
Gümrük Müdürü

Dağıtım:
Antrepo İşleticisi firmalar.
Antrepolarda Görevli Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri.
(Gerekli bilgilendirmenin yapılmasını teminen Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği.)

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print