Search
Close this search box.

İthalat Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2710

Kaydet
Kapat

01.07.2020 Tarihli 31172 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2710

Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

30 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 15/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

(2) Tanımı belirtilen eşyanın G.T.P.’sinde yapılacak değişiklikler tebliğ ile duyurulur.

Uygulama

MADDE 2- (1) 1 inci madde kapsamında tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta ekli tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO

No

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi (%)

1

8414.30.81.90.00

*Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan(a).

Adet

500.000

0

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

* Bu G.T.P.’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oram düşürülmüştür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top