Search
Close this search box.

Cerrahi Eldivenler Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 17474625-109
Konu: Cerrahi Eldivenler

07.05.2020/54247451
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 14.04.2020 tarihli 1805 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız konusu hususla ilgili olarak, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, 06.05.2020 tarihli ve 54221314 sayılı yazımızla gerekli bildirimde bulunulmuştur.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

e-imzalıdır

H. Atalay TÜRKEŞ
Bakan a.
Daire Başkanı V.


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 17474625-109
Konu: Cerrahi Eldivenler

İlgi:
a) 16.04.2020 tarihli ve 53900935 sayılı yazınız
b) 17.04.2020 tarihli ve 53939629 sayılı yazımız

İlgi (a)’da kayıtlı yazınızda, özetle; Ambarlı Gümrük Müdürlüğünün 14.04.2020 tarihli ve 53870829 sayılı yazısından bahisle, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınan 04.03.2020 tarihli, 52894813 sayılı yazı eki, Ticaret Başmüfettişi Cengiz Çelik ve Ticaret Müfettişi Yardımcısı Muhammet TURSUN tarafından düzenlenen 02.03.2020 günlü, 128-B/02 sayılı Cevaplı Raporun l. maddesinde; 4015.11.00.00.00 GTİP’inde beyan edilen “cerrahide kullanılan muayene eldiveni” ticari tanımlı eşyaların, GTİP’in gerektirdiği EN 455-1 ve EN 455-2 standartları ile uyumlu olup olmadığı hususunun eşyadan usulüne uygun biçimde numune alınması ve alınan numunenin aynı şekilde usulüne uygun biçimde laboratuvara gönderilmesi suretiyle tespit edilmesinin, eşyanın sözü edilen standartlardan en az biri ile uyumlu olmadığının tespiti halinde, 4015.11.00.00.00 GTİP‘inde sınıflandırılarak bu yeni GTİP’in İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1), Bazı Tekstil, Konfeksiyon Ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15) ve Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2020/11) uyarınca gerekli yükümlülüklerin (gözetim belgesi, Tareks, vs.) yerine getirilmesinin ve bundan böyle, ambalajı üzerinde “cerrahi eldiven” Olduğu açıkça belirtilmemiş olan bu nevi eşya ithalinde bu şekilde işlem yapılmamasının talimatlandırıldığının bildirildiği ifade edilmiştir.

Söz konusu yazıda, devamla, eldiven ithalatı yapan firmalar tarafından mezkur eşyaların Coronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle devlet hastanelerine tedarik amaçlı yurt dışından getirildiği ve acil ihtiyaç hasıl olması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarından dolayı şikayette bulunulduğu belirtilerek anılan eldiven cinsi eşyalarının sarı hattan kırmızı hatta sevk edilerek EN 455-1 ve EN 455-2 standartları ile uyumlu olmayanların kimyahaneye gönderilmesi ve kimyahane sonucuna göre işlem yapılması, bir sonraki beyannamede aynı gönderici, ayrı alıcı ve ayrı lot numarasına haiz beyannamelerin tespitinin yapılarak işlemlerin tamamlanmasının uygun olacağı ifade edilerek konuya ilişkin Genel Müdürlüğümüz görüşleri talep edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına yazılan 16.04.2020 tarihli ve 53923428 sayılı yazımızda, Bölge Müdürlüğünüzce dile getirilen mağduriyetin giderilmesini teminen söz konusu eşyanın tedariğinde Gümrük Yönetmeliğinin 196/2 maddesinin (a) ve (b) bendlerinin işletilmesine devam edilmesinin bu konjonktürde uygun olacağının değerlendirildiği ifade edilmiştir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından cevaben alınan 27.04.2020 tarihli ve 54055160 sayılı yazı eki, anılan denetim elemanları tarafından anılan Başkanlığa muhatap 22.04.2020 tarihli ve 54033573 sayılı yazıda, özetle; konuya ilişkin görüşlerinin bahse konu Cevaplı Raporda belirtilmiş olduğu, 2010/47 sayılı Genel Müdürlüğümüz Genelgesinde de belirtildiği üzere, herhangi bir eldivenin 4015.11 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için EN 455-1 ve EN 455-2 standartlarına uyması gerektiği, bu hususun ise benzeri her eşyada olduğu üzere, eşyanın ait olduğu belgelerden ve/veya etiket, ambalajı vs. üzerindeki kayıtlardan anlaşılabildiği ya da daha sağlıklı biçimde yapılacak laboratuvar tahlili neticesinde tespit edilebildiği, konunun Gümrük Yönetmeliğinin 196/2 maddesinin a ve b fıkraları temelinde irdelendiğinde, konuya ilişkin Yönetmeliğin b fıkrasının tatbik edilip edilmeyeceği hususunda bir ihtilaf veya tereddüt bulunmadığı, bir başka ifadeyle, anılan fıkradaki şartların sağlanması kaydıyla, tanzim tarihi bir yıla kadar olan laboratuvar tahlil raporlarının kabul edilebileceği değerlendirilmekle birlikte, a fıkrası temelinde, herhangi bir tahlil raporu bulunmayan ve ait olduğu belgelerden ve/veya üzerindeki kayıtlardan sözü edilen standartlara uyup uymadığı belli olmayan eşyanın salt bu yöndeki yükümlü beyanına istinaden 4015.11 alt pozisyonunda sınıflandırılabilmesinin mümkün olmadığının değerlendirildiği belirtilmiştir.

Mezkur yazıdan, Genel Müdürlüğümüz ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görüşünün birbirine uygun olduğu anlaşılmaktadır.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top