Search
Close this search box.

EMY Kapsamı Eşya İçin Menşe Şahadetnamesi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163.08
Konu :  EMY Kapsamı Eşya İçin Menşe
Şahadetnamesinin Sonradan
Sunulması Hk

20.07.2020/55898377
DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ: 31/03/2020 tarihli ve 53605411 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, A.TR dolaşım belgesinin eşyanın serbest dolaşıma girişinden sonra sunulması halinde ek mali yükümlülük doğduğu, ancak gümrük idarelerince A.TR ile birlikte sonradan sunulan menşe şahadetnamesinin Gümrük Yönetmeliği’nin 38 nci maddesi uyarınca beyannamenin tescili anında sunulması veya sonradan sunulacağının beyannamede belirtilmesi halinde geri vermeye konu olabileceği gerekçesiyle geri verme taleplerinin reddedildiği ve A.TR dolaşım belgesi ile Menşe Şahadetnamesinin aynı anda ibrazı durumunda sonradan geri verme talebinin karşılanmasına ilişkin mağduriyet yaşandığı ifade edilmekte olup konuya ilişkin bir düzenleme yapılmasının faydalı olacağı görüşüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin bir örneği ekli tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine muhatap 08/07/2020 tarihli ve 55655618 sayılı yazımız ile, “AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren 2018/11799 sayılı Karar kapsamındaki eşya için, A.TR dolaşım belgesiyle birlikte eşyanın mezkur Karar’ın 2/1 inci maddesinde sayılan ülkeler menşeli olmadığını tevsik eden bir menşe şahadetnamesinin Gümrük Yönetmeliği 38 inci maddesi kapsamında beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak koşuluyla gümrük idaresine sonradan ibraz edilmesi halinde, eşya için “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin Gümrük Kanunu’nun 214 üncü maddesi çerçevesinde geri verilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek: 1 adet yazı

Dağıtım: Tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top