Search
Close this search box.

Genelge 2021/7 – Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hk

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-010.06.01
Konu : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Laboratuvarlarının Tahlil
Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması

03.03.2021/61916785
GENELGE
(2021/7)

İthalata ve ihracata konu eşya, Bakanlığımız ve muhtelif kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde tahlile tabi tutulabilmektedir. Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumlarınca tahlile tabi tutulması ithalatçılar ve ihracatçılara ilave yükler getirmekte ayrıca kamu kaynaklarının israfına sebebiyet vermektedir. Dış ticarete konu eşyanın tahlillerinin tek aşamada yapılarak, bir kurum tarafından ulaşılan sonuçların diğer kurumlarca da kullanılabilmesi bahsi geçen olumsuzlukların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bu bağlamda Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesi beşinci fıkrasında; “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği yapılan ve yaptırılan tahlillere ilişkin raporların gümrük laboratuvarlarına ibrazı durumunda, hangi hallerde yeniden tahlil yapılmayarak ibraz edilen tahlil sonuçları üzerinden laboratuvar raporu düzenleneceğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

“İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” (İthalat 2021/13) kapsamında, 2707.20.00.00.00 Toluol (toluen), 2902.30.00.00.00 Toluen (toluol), 2902.41.00.00.00 oKsilen, 2902.42.00.00.00 m-Ksilen, 2902.43.00.00.00 p-Ksilen, 2902.44.00.00.00 Ksilen izomerleri karışımları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlı kuruluşu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından düzenlenen analiz raporlarının tarih ve sayısının, yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde açık bir şekilde beyan
edilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğüne beyanname ekinde mezkur tahlil raporunun onaylı bir nüshasının ibrazı durumunda;

1. Muayene memurunca tarife tespitinde, yükümlüsü tarafından gümrük beyannamesi ekinde sunulan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlı kuruluşu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından düzenlenmiş tahlil raporunda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,

2. Muayene memurunca, beyanname ekinde sunulan tahlil raporlarına göre GTİP tespiti yapılamaması halinde; ilgili beyannameye ait numunenin gümrük laboratuvarlarına gönderilmesi ve numune ile birlikte yükümlüsünce 44 nolu hanede beyan edilen onaylı tahlil raporunun da LARA sistem üzerinden sisteme eklenmesinin sağlanması,

3. Gümrük laboratuvarlarınca; kendilerine intikal eden numunelere ilişkin tarife tespitinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlı kuruluşu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından düzenlenen tahlil raporunda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,

4. Beyanname ekinde sunulan tahlil raporlarının GTİP tespiti için yetersiz kalması halinde; laboratuvar müdürlüklerince gerekli ilave tahlillerin yapılarak tarife tespitinin yapılması,

5. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlı kuruluşu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından yapılan tahlil sonuçlarına istinaden laboratuvar müdürlüğünce yapılan tarife tespitine itiraz edilmesi halinde; tahlillerin mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili laboratuvar müdürlüklerinde yapılması, gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top