Search
Close this search box.

Geri Gelen Eşyada Kültür Fonu Kesintisi Hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kaydet
Kapat

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Telif Haklan Genel Müdürlüğü

20.01.2021

Sayı : E-14282354-840-1055861
Konu : Mali İşler

İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİKLERİ DERNEĞİNE

İlgi : 14.09.2020 tarihli ve sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı dilekçenizde Türkiye gümrük bölgesinden kesin ihracatı yapıldıktan sonra, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 168 ve Gümrük Yönetmeliğinin 446 ila 453 maddelerine istinaden iadesi yapılan eşyaların gümrük vergilerinden muaf olarak yurda girişinde; ve benzer biçimde, Gümrük Yönetmeliği 444 ve 445 maddeleri ile Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme – Geçici İhracat) (Seri no:1) kapsamında geçici ihracat işlemi yapılan eşyaların süresi içerisinde gümrük vergilerinden muaf olarak yurda getirilmesi durumlarında kültür fonu kesintisi uygulamasına tabi olup olmadığı hususlarında bilgi talep edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak, hâlihazırda yürütülen uygulama hakkında bilgi almak ve gümrük mevzuatının uzmanlık gerektiren özgünlüğü ile hacmi değerlendirilerek, başvuruya konu gümrük vergisinden muaf eşyaların kültür fonu kesintisine tabiiyeti konusundaki görüşlerinin alınmasını teminen Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüyle yazışma yürütülmüştür. Anılan Genel Müdürlüğün mezkûr görüş yazısında, “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 3 üncü maddesinin sekizinci ve dokuzuncu bentlerinde ithalat vergilerinin kapsamının belirlendiği ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 44 üncü maddesi gereğince gerçekleştirilen kültür fonu kesintisinin ithalat vergileri kapsamına girmediği” değerlendirilmektedir.

Hal böyle iken, ithalat vergilerine ilişkin muafiyet hükümleri kültür fonuna uygulanamayacak olup ancak kesintinin dayanağı olan mevzuat hükümlerinde muafiyete ilişkin hüküm bulunması halinde söz konusu hükümler çerçevesinde muafiyetten bahsedilebilecektir. Nitekim ne 5846 sayılı Kanun ve ne de 2187 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında kültür fonu kesinti bakımından muafiyet öngörülmediği göz önünde bulundurulduğunda, 4458 sayılı Kanunun 168 inci maddesi çerçevesinde, koşulları karşılaması halinde ithalat vergilerinden muaf tutulacak olan eşya bakımından da kültür fonu kesintisinin uygulanması gerekmektedir.

Ayrıca 2187 sayılı Kararın 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde, taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı imal edenler “ihraç edilenler hariç tutulmak suretiyle” yükümlü kılınmıştır. Hal böyle iken, “ihraç edilenler hariç” yurtiçinde imal edilen ve ihracat yoluyla yurtdışına gönderilen eşyaların kesintiden muaf olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu eşyaların ithal edilmek suretiyle tekrar yurda sokulması halinde, bu eşyaların ithalat kesintisi kapsamına girecek olduğu ve bu eşyalar için kültür fonu ödemesinin yapılmasının gerekli olduğu mütalaa edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. H. Ziya TAŞKENT
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top