Search
Close this search box.

Gümrükler Genel Müdürlüğü 2019/32 Sayılı Genelge

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-010.06.01
Konu : 2019/32 Sayılı Genelge

05.08.2019 / 46601284
DAĞITIM YERLERİNE

“Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar” konulu, 05.08.2019 tarihli, 2019/32 sayılı Genelge ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Atalay TÜRKEŞ
Bakan a.
Daire Başkanı V.

EK: Genelge

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-010.06.01
Konu : Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar

GENELGE
(2019/32)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup söz konusu eşyaların ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

EK: Liste
EK:
1. Fanlar: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (TGTC) fanlar 8414.51 ve 8414.59 alt pozisyonlarında çalışma gücü, kullanım yeri ve tiplerine göre sınıflandırılmaktadır. TGTC 84.14 tarife pozisyonu açıklama notlarında “…Fanlar, diğerleri meyanında özellikle maden ocaklarının, kapalı yerlerin, gemilerin, siloların vb. havalandırılmasında; kapalı yerlerdeki toz, su buharı, duman, sıcak gazlar vb. maddelerin emilerek dışarı atılmasında (aspirasyonunda); bir çok maddelerin (deri, kağıt, dokumaya elverişli maddelerden mamuller, boyalar, vb.) kurutulmasında; ocak bacalarının çekişini düzenlemede ve benzerlerinde kullanılmaktadır. Bu grup, ayrıca evlerde odaların havalandırılmasında kullanılan fanları da içine alır (eğme veya sallama tertibatı olsun olmasın). Örneğin; tavan fanları, masa fanları, duvara destekle tutturulmuş fanları, pencere camına, duvar içine monte edilmek üzere yuvarlak olarak imal edilmiş fanlar, vb. gibi…” ifadeleri yer almaktadır. Ayrıca, Türk Standartları Enstitüsü’nden konuya ilişkin olarak alınan 18.07.2019 tarihli ve E.185513 sayılı yazıda, TS EN 60335-2-80 (Güvenlik Kuralları-Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Vantilatörler İçin Özel Kurallar) standardı kapsam maddesinde yer alan “ev ve benzeri” ifadesinin genellikle evler, dükkânlar, küçük sanayi, çiftlik evleri, oteller vb. yerlere karşılık geldiği, yalnızca sanayi amaçlı kullanımı öngörülen cihazların ise bu kapsama girmediği belirtilmiştir. Bu itibarla, gerek evlerde gerekse kafe, lokanta, otel gibi işletmelerde kullanılan fanların 8414.51 ve 8414.59 alt pozisyonlarında yer alan “Evlerde Kullanılanlar” tanımlı GTİP’lerde; 84.14 tarife pozisyonunda belirtilen, ev ve benzeri yerlerde kullanılmayacağı kullanım amacından açıkça anlaşılabilen fanların ise 8414.51 ve 8414.59 alt pozisyonlarında, “Evlerde kullanılanlar” dışındaki uygun GTİP’lerde sınıflandırılması gerekmektedir.
2. Komütatörler: TGTC’nin 8536.50 alt pozisyonunda yer alan elektrik anahtarları gerilim ve çalışma tiplerine göre listelenmiş bulunmaktadır. Burada sayılan anahtar tiplerinin günlük hayatta ve teknik olarak kullanılan tanımları arasında farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle, gerilimi 60 voltu geçen ve 8536.50.80.00.13 GTİP’inde sınıflandırılan komütatör tanımlı eşyadan aşağıda temsili bir görseli bulunan anahtarlar kast edilmekte olup gerilimi 60 voltu geçen, fırın-ocak gibi cihazların bünyesinde kullanılan ve yine aşağıda temsili bir görseli bulunan rotatif anahtarların 8536.50.80.00.18 GTİP’inde sınıflandırılması gerekmektedir.
Komütatör Rotatif Anahtar
3. Sıvılar için pompalar: TGTC’de sıvılar için pompalar çalışma prensiplerine göre 84.13 tarife pozisyonunun muhtelif alt pozisyonlarında yer almaktadır. Dolayısıyla sınıflandırma yapılırken eşyanın kullanım yerine göre değil, tarife cetvelinde belirtilen özelliklerine göre hareket edilmesi gerekmektedir. Örneğin; birçok cihazın bünyesinde kullanılan su tahliye/drenaj pompaları bir pompa tipine atıf yapmamakta, kullanım yerini işaret etmektedir. Bu nedenle söz konusu eşyanın 84.13 pozisyonunda teknik özelliklerine uygun GTİP’lerde sınıflandırılması gerekmektedir.
4. Plastikten hava ile şişirilebilen muhtelif ürünler: TGTC’de özellikle suda eğlenme, yüzmeye yardımcı olma, spor amaçlı veya genel kullanım amacıyla üretilen plastikten şişirilebilir ürünler kullanım yeri ve özelliklerine göre farklı tarife pozisyonlarında yer almaktadır.
Bu kapsamda, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3) kapsamı AB Kombine Nomanklatürü;
9503.00 alt pozisyonu Açıklama Notlarında,
“Bu pozisyon:
1. Farklı şekil ve büyüklükte, hayvan şekilleri, deniz simidi vb. gibi suda oynamak için tasarlanmış, dekore edilmiş veya edilmemiş, içinde veya üzerinde oturmak için dizayn edilmiş olsun olmasın şişme eşyayı;
2. Çocukların içinde oynaması için dizayn edilmiş şişme botları kapsar.
Bu pozisyon:
(a) Güvenlik veya kurtarma için yapılmamış, kişiye su üzerinde durma özelliği sağlayan, başka bir deyişle, örneğin yüzme öğrenirken kişiyi yüzer halde tutmaya yönelik şişme kol bantları, boyunluk, kemerler veya benzeri eşyayı (95.06 pozisyonu),
(b) şişme yatakları (genellikle yapıldığı maddeye göre),…
kapsamaz”,
9506.29.00 alt pozisyonu Açıklama Notlarında,
“Bu alt pozisyon güvenlik veya kurtarma için yapılmamış, yüzme öğrenen kişiye su üzerinde durma özelliği sağlayan şişme kol bantları, boyunluk, kemerler veya benzeri eşyayı kapsar.
Bu alt pozisyon:
(a) cankurtaran simidi ve cankurtaran yeleği (yapıldığı maddeye göre);
(b) oynamak için şişme eşyayı (95.03 pozisyonu) kapsamaz”
hükmü yer almaktadır.
Söz konusu eşyaların yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümlerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaları gerekmektedir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 52ddd845-ea02-4eb5-a46f-0673aa45fd23 kodu ile erişebilirsiniz.
A) Üzerinde bulunan şekil/desenlerden veya ürünün kendi şeklinden özellikle çocukların veya yetişkinlerin suda eğlenmesi amacıyla üretildiği anlaşılan ürünler 95.03 pozisyonunda uygun GTİP’lerde sınıflandırılacaktır.
Örnekler:
9503.00.95.00.00
9503.00.49.00.00
B) Kültür fizik, spor veya açık hava oyunları için üretildiği anlaşılan ürünler 95.06 ozisyonunda uygun GTİP’lerde sınıflandırılacaktır.
Örnekler:
9506.62.00.00.00                               9506.99.90.90.00
9506.91.90.00.00                               9506.29.00.00.00
Bunlara ilaveten, plastikten mamul, şişirilebilir ve mobilya olarak kullanılacak şekilde tasarlanmış eşyalar ise 94.01 veya 94.03 pozisyonlarında sınıflandırılacaktır.
Örnekler:
9401.80
9403.70

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top