Search
Close this search box.

Antrepoda Kağıtsız Beyanname Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-700-00065268094
Konu : Antrepoda Kağıtsız Beyanname

02.07.2021 / 65268094
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :15.03.2021 tarihli ve E-73421605-700-00062318743 sayılı yazımız.

Bakanlığımızca yürütülmekte olan “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında, antrepo beyannamesi eki tüm belgeler, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu projeye ilişkin pilot uygulama 21.12.2020 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde 29.03.2021 tarihinden itibaren de ilgide kayıtlı yazımız uyarınca ekte yer alan gümrük idarelerinde başlatılmış olup bu gümrük idarelerinde uygulama aynı şekilde devam edecektir.

Diğer taraftan uygulamanın tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması planlanmakta olup bu çerçevede, 71XX ve 72XX rejim kodlu antrepo beyannamelerine ilişkin olarak işlemler ekli liste haricindeki tüm gümrük müdürlüklerinde aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

– 05.07.2021-02.08.2021 tarihleri arasında antrepo beyannamesine ekli kağıt ortamında düzenlenen belgelerin ihtiyari olarak taranabilmesi ve e-imza ile imzalanmaksızın beyannamenin blokesinin kaldırılabilmesi sağlanacaktır.

– 03.08.2021 tarihi itibarıyla beyannameye eklenmesi gereken ve kağıt ortamında düzenlenen belgelerin taranarak ilgili muayene memurunca taranmış belge üzerinden e-imza ile işlem yapılması zorunlu tutulacaktır.

– Taranarak sisteme eklenen belgeler ilgili muayene memuru tarafından “Muayene/Kontrol” ekranından görüntülenecek, bu belge için red ya da onay işlemi yapılacaktır.

– Beyan edilen belgeler ilgili muayene memuru tarafından onaylanmamışsa, muayene blokesi kaldırmaya Sistem izin vermeyecektir.

Pilot uygulamanın nihai hedefi ihracat beyannamelerinde olduğu gibi antrepo beyannamelerinde de kağıt nüshaların kaldırılması olup, bu kapsamda halihazırda kağıt nüshalar üzerine düşülen şerhlerin veya kağıt nüshaya ilişkin yapılan başkaca işlemlerin kimin tarafından yapıldığı bilgisini de içerecek şekilde Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu uygulamanın Bölge Müdürlüğünüz ve bağlantı Gümrük Müdürlüklerince yakından takip edilerek yaşanan veya yaşanması olası sorunlar ve öneriler hakkında Genel Müdürlüğümüzün ivedilikle bilgilendirilmesi gerekmektedir. Uygulamaya ilişkin tüm Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandırılması ve ilgili yükümlülerin bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top