image_pdfimage_print

  T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96603261-120.05.05[GGM-BASİTLEŞTİRME]
Konu : CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesi

07.09.2021 / 66999545
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Türkiye’de demiryolu ile uluslararası eşya taşımacılığına ilişkin olarak, Gümrük Kanununun 84/3-f maddesinde, transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınmasının, Yönetmelik ile belirlenecek hallerde, CIM Taşıma Belgesi ile yapılacağı belirtilmektedir. Bununla birlikte Gümrük Yönetmeliğinin 118/4 maddesi
ise “Demiryolu ile yapılan taşımalarda ise benzeri bilgileri içeren CIM ve CIV belgeleri gibi uluslararası kabul görmüş taşıma belgeleri kullanılır.” hükmünü amirdir.

Ülkemiz tarafından 21.03.1985 tarih ve 3172 Sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, 9 Mayıs 1980 tarihli COTIF (Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme) uyarınca OTIF (Demiryolu ile Uluslarararası Taşımalar Hükümetler Arası Örgütü) üyesi ülkeler tarafından CIM Taşıma Belgesi kullanılmaktadır. Diğer taraftan, Demiryolları İşbirliği Örgütü (OSJD) tarafından kabul edilen ve yaygın kullanıma sahip diğer bir belge ise SMGS Taşıma
Belgesidir.

Uluslararası Demiryolu Taşıma Komitesi (CIT) öncülüğünde, Uluslararası Demiryolu Eşya Taşıma Sözleşmesine İlişkin Tektip Kurallar (CIM) Madde 6 ve Madde 8 ile SMGS Sözleşmesi Madde 13 e dayanarak oluşturulmuş olan CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesi ile, uluslararası kabul görmüş iki belge olan CIM ve SMGS Taşıma Belgelerinin tek bir taşıma belgesi altında toplanması hedeflenmektedir.

Bununla birlikte, 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin (Ortak Transit Sözleşmesi) uygulanmasına ilişkin düzenlemeler içeren Transit El Kitabının, Demiryolu ile Taşınan Eşyaya ilişkin bölümünde, 13.05.2019/TAXUD/A2/TRA/008/2018 tarih/sayılı çalışma belgesi ile 01.05.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış olup söz konusu değişiklik ile mezkur El Kitabında bahsi geçen CIM Taşıma Belgesine yapılan atıfların, Uluslararası Demiryolu Taşıma Komitesi (CIT) ile Avrupa Komisyonu ve Gümrük İdareleri ile yapılan anlaşma neticesinde, CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesi için de geçerli olduğu belirtilmektedir.

Konuya ilişkin olarak, TCDD Taşımacılık A.Ş.’den alınan 12.08.2020 tarihli yazıda, CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesine geçiş için yazılım konusunda çalışmalara başlandığı belirtilerek, CIM Taşıma Belgesine bağlı “Basitleştirilmiş Usul” taşımaları gibi CIM/SMGS ortak belgesi ile de “Basitleştirilmiş Usul” kapsamında taşıma yapılabilmesi hususunun değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Bu kapsamda, 01.09.2021/66444866 tarih/sayılı Makam Onayı ile, Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliğinde (Transit Rejimi) (Seri No: 6), CIM Taşıma Belgesine yapılan atıfların CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesi için de geçerli olmasının, bu doğrultuda da, Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6) uyarınca CIM Taşıma Belgesinin ilgili alanları üzerinde yapılacak işlemlerin, mezkur onay eki tablo uyarınca, CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesinin ilgili alanları üzerinde gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur.

Mezkur Onay çerçevesinde, CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesinin, demiryolu ile yapılan taşımalarda taşıma belgesi olarak kullanılabilmesi, ayrıca ortak ve ulusal transitte demiryolu basitleştirmesinde CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesinde yer alan taşıma bilgilerinin Bakanlığımız ile elektronik ortamda paylaşılması suretiyle, ayrıca transit beyanı düzenlenmesine gerek kalmaksızın işlem yapılabileceği hususunda Bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ekler:
Ek1: CIM/SMGS Ortak Taşıma Belgesi Örneği
Ek2: Karşılaştırma Tablosu

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

CIM – CIM/SMGS Taşıma Belgeleri Karşılaştırma Tablosu

-KUTU CIM CIM/SMGS
-Documents attached – Ekler 9 9
-Description of the Goods – Eşyanın adı 21 20
-NHM Code 24 23
-CIM Consignment Note-CIM Taşıma Belgesi 30 37
-Other carriers -Diğer taşımacılar 57 65
-Contractual carrier – Akdi taşımacı 58a 66a
-Simplified transit procedure for rail – Basitleştirilmiş demiryolu transit prosedürü 58b 66b
-Consignment number – Gönderi tanımlama 62 69
-Customs endorsements – Gümrük bilgileri 99 2

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print