T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-96603261 – 120.05.03
Konu : Transit Beyannamelerinin İbrası

02.11.2021/68728056
DAĞITIM YERLERİNE

     Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, son zamanlarda ülkemiz varışlı ortak transit beyannamelerinin bazı ülkelerin hareket gümrük idarelerince ibrası hususunda sıkıntılar yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; Gümrük Yönetmeliğinin 240/1-a maddesi;

“ (1) Ortak transit rejimi kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesine mühürlü olarak gelen ve mühürleri kontrol edilmek suretiyle varış gümrük idaresine sevk edilen veya mühürsüz gelen ve transit idaresince mühür tatbik edilmek suretiyle ya da mühürden vazgeçme uygulanarak varış gümrük idaresine sevk edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, varış gümrük idaresince yapılan muayenesi sonucunda eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte beyana göre eksik çıkması halinde;

a) Hareket/transit gümrük idaresinde tatbik edilen orijinal mührün sağlam olması durumunda, varış gümrük idaresince eksik çıkan miktar üzerinden transit işlemi sonlandırılır ve hareket gümrük idaresine, çözümünün beklenmediği belirtilerek uyuşmazlık bildirilir.” Hükmünü amirdir.

Bu hüküm uyarınca, varış gümrük idaresince transit beyannamenin işlemleri tamamlandıktan sonra NCTS üzerinde DES_CON mesajı girilerek beyannameye ilişkin kontrol sonuçları gönderilmektedir.

Ancak, ülkemiz varış gümrük idarelerince Gümrük Yönetmeliğinin 240/1-a maddesi çerçevesinde transit beyannamelerinde uyuşmazlığın çözümünün beklenmediği seçilerek DES_CON mesajının gönderildiği ve uyuşmazlığın çözümü ile ilgili herhangi bir açıklama girilmediği durumlarda; bazı ülkelerin hareket gümrük idarelerince uyuşmazlık çözülmemiş gibi algılanmakta ve beyannamenin ibra işlemlerinden imtina edilmektedir.

Bu kapsamda, kalemlerdeki uyuşmazlıklar sisteme belirli kodlar kullanılarak kalem bazında girilmekle birlikte; uyuşmazlıklara ilişkin kodun yanında metin olarak da açıklama girilmesi gerekmekte olup transit beyannamelerinin ibrası ile ilgili yaşanan bu tür sıkıntılara mahal verilmemesini teminen, varış gümrük idaresince Gümrük Yönetmeliğinin 240/1-a maddesi uyarınca yapılan işlemlerde ilgili beyanname ile uyuşmazlık bilgisi alanının boş bırakılması; uyuşmazlığın çözümü ile ilgili mutlak surette açıklama girilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Ortak Transit Rejimi (NCTS) – AB Akademi

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.