Search
Close this search box.

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destek Kararı 2635

Kaydet
Please login

09.06.2020 Tarihli 31150 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2635

Ekli “İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 450 nci maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

8 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK DESTEKLER HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Kararın amacı, döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına dair hususları belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 2– (1) Bu Kararda geçen;

a)  Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b)  Bölge işleticisi: 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulan serbest bölgeyi kuran ve/veya işleten şirketi,

c)  İhtisas serbest bölgesi: Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek diğer sektörlerin, desteklenerek ihracata yönlendirilmesi amaçlarıyla 3218 sayılı Kanuna göre Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan ihtisas serbest bölgesini,

ç) Kullanıcı: Faaliyet ruhsatı alan ve ihtisas serbest bölgesinde belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteğin Kapsamı ve Süresi

Desteğin kapsamı

MADDE 3– (1) İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların;

a)  Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD doları,

b)  Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları,

desteklenir.

(2) Bölge işleticilerinin;

a) Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri %50 oranında,

desteklenir.

Destekten yararlanacak kullanıcılar

MADDE 4– (1) 3 üncü madde kapsamında desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler genelge ile belirlenir. Kullanıcıların belirlenmesine yönelik Ar-Ge yoğunluğu ve yüksek teknoloji içeriğine ilişkin kriterlerin tespitinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşü alınır.

Desteklerin süresi

MADDE 5– (1) Kullanıcılar, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde düzenlenen destek unsurlarından ayrı ayrı olmak üzere en fazla 5 (beş)’er yıl süresince yararlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Başvuru esasları

MADDE 6– (1) Bu Karar kapsamında desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler, destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, incelemeci kuruluşun belirlenmesi ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar genelge ile belirlenir.

Ödeme işlemleri

MADDE 7– (1) Destek ödemesine ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin dolaylı vergiler dâhil olmak üzere Türk lirası cinsinden olanları Türk lirası, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD doları karşılığı Türk lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenir. Anılan listede yer almayan ülke para birimleri ABD dolarına çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır. Bu tabloda da yer almayan ülke para birimleri, ABD dolarına çevrilirken Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

(2)  Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen kullanıcı ve bölge işleticisi ile ödeme tutarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

(3)  Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak kullanıcılar ve bölge işleticilerinin belirlenmesi  ile ödeme tutarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda gerekli görevlendirme ve düzenlemeleri yapabilir.

(4)  Bu Karar kapsamında haksız olarak alındığı veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri,  ilgililerden, 21/7/1953  tarihli ve 6183  sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Uygulama

MADDE 8– (1) Kullanıcı ya da bölge işleticileri, aynı faaliyet için diğer destek programlarından yararlanmaları halinde, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılmaz.

Müeyyide

MADDE 9– (1) Bu Karar kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan kullanıcı ya da bölge işleticileri tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilebilir. Dava/soruşturma sonucunda eylemi sabit görülenlerin, Bakanlık tarafından uygulanan ihracata yönelik devlet yardımları kararlan kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilebilir. Bakanlık, delil yetersizliği nedeniyle verilecek beraat kararlan kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir.

Yetki

MADDE 10– (1) Bu Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgeyi belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Karar hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak kullanıcı ya da bölge işleticilerini, ilgili stratejilerde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, bu Karar kapsamında düzenlenen destek unsurlarının içeriğini belirlemeye, kullanıcı ve bölge işleticilerini destek süresi dolmadan kapsam dışına çıkarmaya, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun bütçesinin etkin ve adil yönetilebilmesi amacıyla destek kapsamına alınan kullanıcı ve bölge işleticilerine takvim yılı içinde sağlanacak destek tutarını sınırlamaya, ödenecek destek tutarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12– (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top