Search
Close this search box.

İkincil İşlem Görmüş Ürünlerde İlave Gümrük Vergisi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-163.07
Konu : İkincil İşlem Görmüş Ürünlerde İGV

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 1/10/2020 tarihli 57871158 barkodlu yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, DİİB kapsamında üçüncü ülkelerden ithal edilen hammaddelerin ciddi bir üretim prosesinden geçirilerek işlenmesi sonucu elde edilen gerek işlem görmüş, gerekse ikincil işlem görmüş ürünün Türk Menşeli olduğunun mütalaa edildiği ve Gümrük Kanunu 115. Maddesi kapsamında kati ithalata dönüştürülmesi halinde ilgili İGV kararlarının 3. maddesi gereğince İGV tahsil edilmemesi gerektiğinin düşünüldüğü belirtilmekte ve konunun Bakanlığımızca değerlendirilmesi istenilmektedir.

İkincil işlem görmüş ürünlerde ilave gümrük vergisi alınıp alınmayacağı hususuna ilişkin olarak İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 5/8/2020 tarihli ve 56308642 sayılı yazıda özetle, ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinin sağlanmasına ilişkin ilgili mevzuatın, 474 sayılı Gümrük Girişi Tarife Cetveli Hakkında Kanun çerçevesinde bir gümrük vergisi olan ilave gümrük vergisi hakkında da tatbik edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

İlave gümrük vergisine ilişkin kararların 2 inci maddesinde “Bu karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.”, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.” hükümleri yer almaktadır.

Öte yandan, bir eşyanın menşei 4458 sayılı Gümrük Kanununun 17 ila 22 maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 33 ila 37 inci maddeleri çerçevesinde belirlenmekte olup, eşyanın menşeine ilişkin değerlendirmenin her bir olay bazında yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla ikincil işlem görmüş ürünün ilave gümrük vergisine ilişkin kararlar eki tabloda yer alması ve söz konusu eşyada yukarıda belirtilen İGV alınmasına ilişkin şartların bulunması halinde; ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişinde İGV tatbik edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

 

Dağıtım:
Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Mersin
Gümrük Müşavirleri Derneği

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top