Search
Close this search box.

İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatına Karar 2486

Kaydet
Kapat

05.05.2020 Tarihli 31118 sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2486

Ekli “İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

04 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İRAN MENŞELİ POLYESTER ELYAF İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ile 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 24/12/2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/3) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine İlişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2- (1) Aşağıdaki tabloda yer alan eşyanın İran menşeli olanının ithalatında aynı tabloda belirtildiği şekilde 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

GTİP

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

21/9/2020-20/9/2021

21/9/2021-20/9/2022

21/9/2022-20/9/2023

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

%18,5

%18

%17,5

 

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 3- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 4- (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar 21/9/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6– (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top