İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2485

Kaydet
Kapat

05.05.2020 Tarihli 31118 sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2485

17/4/2020 tarihli ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

04 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

4/5/2020 TARİHLİ VE 2485 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 17/4/2020 tarihli ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”a ilişik Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda yer alan “4” numaralı sütunlar söz konusu tablolardan çıkarılmış ve sonraki sütun numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Karara ilişik Ek-1 sayılı tabloya aşağıdaki eşya eklenmiştir.

G.T.İ.P.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

2 3 4 8
5 6

7

6907.21.00.00.00

0

0

0

15

15

15

15

6907.22.00.00.00

0

0

0

15

15

15

15

6907.23.00.00.00

0

0

0

15

15

15

15

6907.30.00.00.00

0

0

0

15

15

15

15

6907.40.00.00.00

0

0

0

15

15

15

15

6910.10.00.00.00

0

0

0

15

15

15

15

6910.90.00.00.00

0

0

0

15

15

15

15

MADDE 3- Aynı Karara ilişik Ek-2 sayılı tabloya aşağıdaki eşya eklenmiştir.

G.T.İ.P.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1 2 3

4

8

5 6

7

6907.21.00.00.00

0

0

0

25

25

25

25

6907.22.00.00.00

0

0

0

25

25

25

25

6907.23.00.00.00

0

0

0

25

25

25

25

6907.30.00.00.00

0

0

0

25

25

25

25

6907.40.00.00.00

0

0

0

25

25

25

25

6910.10.00.00.00

0

0

0

25

25

25

25

6910.90.00.00.00

0

0

0

25

25

25

25

MADDE 4- Aynı Karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Bu Kararın Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan tablolarda bulunan 8504.31.21.00.00, 8504.31.29.00.00, 8504.31.80.10.00, 8504.31.80.90.19, 8518.21.00.00.00, 8518.22.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundaki eşyanın sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde, bu Karar kapsamında ilave gümrük vergisi uygulanmaz.”

MADDE 5- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/2020 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu Karar kapsamında, 18/4/2020 tarihinden önce yüklemesi yapılmış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ithal işlemi tamamlanmış bulunan eşyadan tahsil edilmiş olan ilave gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri çerçevesinde ilgililerin talebi halinde, kendilerine geri verilir.”

MADDE 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top