Search
Close this search box.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu – Muafiyet Talebi – (GGM)

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-85593407-622.03-
Konu : KKDF

25.05.2022/74904117
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 05.05.2022 tarihli, 2022-2299-BU sayılı dilekçeniz.

İlgi’de kayıtlı dilekçenizde; 2015/7511 sayılı Kararname eki listede kayıtlı eşyaların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında KKDF’dan müstesna tutulduğu, bahse konu kararda herhangi bir güncelleme yapılmadığı, ancak 2022 yılında Türk Gümrük Tarife Cetveli’ne eklenen 8485, 8524, 8549 ve 8539.51 vb. tarife pozisyonları ve alt pozisyonlar için yapılacak vadeli ödemelerde KKDF doğup/doğmayacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilmiş olup; bilgi talebinde bulunulmuştur.

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bir örneği ekli 12.04.2022 tarihli, 49896 sayılı yazıda özetle; 10.04.2015 tarihli, 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kararname ekinde yer alan listede belirtilen malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edildiği, bu kapsamda anılan Kararnamenin ekinde yer alan listenin Kararnamenin yayımlandığı tarihte mevcut olan GTİP listelerine göre düzenlenmesi ve vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılmayacak malların bu suretle tespit edilmesi nedeniyle Kararnamenin yürürlüğünden itibaren GTİP listelerinde yapılan/yapılacak değişikliklerin Kararnameye ilişkin KKDF uygulamasını etkilemeyeceği belirtilmiş olup; buna göre, bir eşyanın 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihte Kararname eki muafiyet listesinde yer alması halinde aynı eşyanın yeni tarife alt pozisyonunda yapılan vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi yapılmaması, söz konusu muafiyet listesinde yer almaması halinde ise başkaca bir KKDF muafiyet hükmünden yararlanmıyorsa vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi yapılması gerekmektiği ifade edilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kadir SARIKAYA
Bakan a.
Daire Başkanı

EK: 1 adet yazı


T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : E-70903105-165.01.03[459]-49896
Konu : KKDF muafiyet talebi

12.04.2022
TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi : 05.04.2022 tarihli ve E-85593407-156.06-E.00072934563 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, LCT/TFT modül vb. şekilde tanımlanan eşyanın kullanım amaçları doğrultusunda çoğu zaman 85.29 tarife pozisyonunda sınıflandırılırken 2022 yılında Armonize Sistemde yapılan güncelleme ile 85.24 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaya başlandığı belirtilerek 2022 yılında tarife cetveline eklenmiş olan 85.24 tarife pozisyonunda sınıflandırılacak düz panel gösterge modülleri olarak sınıflandırılacak söz konusu eşyanın vadeli ithalatında kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göreyapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Diğer taraftan, 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kararname ekinde yer alan listede belirtilen malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, anılan Kararnamenin ekinde yer alan listenin Kararnamenin yayımlandığı tarihte mevcut olan GTİP listelerine göre düzenlenmesi ve vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılmayacak malların bu suretle tespit edilmesi nedeniyle Kararnamenin yürürlüğünden itibaren GTİP listelerinde yapılan/yapılacak değişiklikler Kararnameye ilişkin KKDF uygulamasını etkilememektedir.

Buna göre, bir eşyanın 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihte Kararname eki muafiyet listesinde yer alması halinde aynı eşyanın yeni tarife alt pozisyonunda yapılan vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi yapılmaması, söz konusu muafiyet listesinde yer almaması halinde ise başkaca bir KKDF muafiyet hükmünden yararlanmıyorsa vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

    Gökhan ÖZÇUBUK
Bakan a.
Gelir İdaresi Daire Başkanı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top