Search
Close this search box.

Gümrük Kanunu 46. Maddesi Kapsamı Sürelere İkinci Ek Süre

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608-100
Konu : Koronavirüs Nedeniyle Gümrük Kanunun 46. Maddesi Kapsamı Sürelere İkinci Ek Süre Talebi

12.03.2020 / 53164060
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylarda, komşu ülkelerde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle sınır kapılarında tedbirler alındığından eşyaların gönderilmesinde sorunlar yaşandığı, bundan dolayı eşyanın geçici depolama süresinin biteceğinden ikinci ek süre talebinde bulunulduğu belirtilmekte ve mevcut durumun Gümrük Yönetmeliğinin 31/3 maddesi kapsamında sayılıp sayılamayacağı hususunda uygulamada birlikteliğin sağlanmasını teminen Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılması istenilmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 46 ncı maddesinde, özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlerin deniz yolu ile gelen eşyada özet beyanın verildiği tarihten itibaren 45 gün, diğer bir yolla gelen eşyada ise 20 gün içinde tamamlanacağı hususu hüküm altına alınmıştır.

Gümrük Kanunundaki 46 ncı maddedeki sürelere ilişkin olarak ise Gümrük Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinde sürenin durduğu haller ve süre uzatımı açıklanmaktadır. Ayrıca, 26.04.2006 tarihli, 26150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği ile söz konusu süre uzatımı ile ilgili olarak gümrük idarelerince yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Gümrük Yönetmeliğinin “Süre ve süre uzatımı” başlıklı 31 inci maddesi de;

“(1) Kanunda belirtilen süreler aksine bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez. Ancak, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar bu süreler işlemez.

(2) Süresi dışında yapılan müracaatlarda, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin süresi içerisinde meydana geldiğini kanıtlayan belge ibrazı halinde ilgili gümrük idaresince mücbir sebep ve beklenmeyen hallere ilişkin olarak ibraz edilen belgelere göre ek süre verilir.

(3) Mücbir sebep ve beklenmeyen haller şunlardır;

a) Doğal afetler (yangın, yer sarsıntısı, su basması, don, fırtına, kasırga v.b.)

b) Kanuni grev ve lokavtlar,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

d) Devletçe konulan yasaklar, abluka veya savaş hali, terör,

e) Ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk,

f) Yükümlü firmanın iflası veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

g) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması,

ğ) Yükümlünün iradesi dışında meydana gelen ve müdahalesiyle önlenemeyecek
diğer durumlar.”

Hükmünü amirdir.

Diğer taraftan, Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları ile yapılan yazışmalar çerçevesinde koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle İran ve Irak’a açılan sınır kapılarında tedbirler alınmıştır.

Bu bağlamda, koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle İran ve Irak’a açılan kara hudut kapılarında alınan tedbirlerden kaynaklanan Gümrük Kanununun 46 ncı maddesindeki sürelere ilişkin ek süre taleplerinin, mezkur mevzuat hükümleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 31/3 maddesi çerçevesinde değerlendirilerek ilgili Gümrük Müdürlüğünce sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazını Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayın.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top