Search
Close this search box.

ÖTV (IV) Sayılı Liste Kameralarda GTİP Değişikliği

Kaydet
Kapat

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : E-76264044-135[52-1 -756]-40751
Konu :ÖTV (IV) sayılı liste kapsamındaki kameralarda GTİP değişikliği

ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
Anıt Caddesi Şafak Apartmanı No:8/7 Tandoğan/ANKARA

İlgi: 13.01.2022 tarihli ve 61 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi olan 8525.80 Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları);8525.80.30.00.00 Dijital kameralar] tarife pozisyonu altında Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) Numaraları itibariyle tanımlı kameraların, 2022 yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (T.G.T.C.) değişikliğe uğradığından bahisle, sözkonusu kameraların T.G.T.C. değişikliği sonrasında da ÖTV’ye tabi olup olmayacağı hususunda. Başkanlığımız görüşüne ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanununun:

(1/1) maddesinde. Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu.

(1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmeyeceği. Bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu,

(4/1-a) maddesinde. (IV) sayılı listede yer alan malların mükellefinin, bu malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışım gerçekleştirdiler olduğu,

(12/1) maddesinde, ÖTV’nin. bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/A-4) bölümünde,

“Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca. Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarında. Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmez.

Buna göre, (IV) sayılı listede yer alan bir malın, G.T.İ.P. numarasının veya tanımının değiştirilmek ya da kaldırılmak suretiyle başka bir G.T.İ.P. numarasına taşınması veya bu mal için yeni G.T.İ.P. numarası/numaraları ihdas edilmesi ve benzeri hallerde, (IV) sayılı listede değişiklik yapılmadığı sürece. Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri açısından uygulamada değişiklik olmaz.

Öle yandan, Maliye Bakanlığı, Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya yetkilidir.” açıklamasına yer verilmiş olup, bu kapsamda mezkûr Kanuna ekli listelerde tanımlı malların, T.G.T.C.’ de G.T.İ.P. numaralarının değişmesi yoluyla, liste kapsamından çıkmasının söz konusu olamayacağı tabiidir.

Dolayısıyla, mezkûr Kanununa ekli (IV) sayılı liste kapsamında vergiye tabi olan 8525.80 Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları);8525.80.30.00.00 Dijital kameralar]” kameralar 2022 yılına ait T.G.T.C.’de farklı G.T.İ.P. numaralarında yer alsa da anılan Kanuna ekli (IV) sayılı liste kapsamında vergilendirilmeye devam edecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Nuray SERDAROĞLU ERBİL
Başkan a.
Gelir İdaresi Grup Başkanı

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top