Search
Close this search box.

Cep Telefonu İthalatında ÖTV Uygulaması

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-85593407-156.01-
Konu : ÖTV Matrahı Tespiti

04.03.2022 / 72486352
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, özellikle cep telefonu ithalatı ile ilgili olarak, ithalat esnasında oluşan, KDV`li olarak düzenlenip bu şekilde ödenen ardiye faturalarının ÖTV matrahının tespitinde ne şekilde işleme tabi tutulacağı; 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan eşyaların ÖTV matrahının tespitinde, daha önce vergilendirilmesi nedeniyle 3065 sayılı KDV Kanununun 21/c maddesi çerçevesinde KDV matrahına dahil edilmeyen unsurların ÖTV matrahına dahil edilip edilemeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 06.01.2022 tarihli 2723 sayılı yazıda özetle; 8517.12.00.00.11 GTİP numarasında beyan edilen ÖTV`ye ve TRT Bandrolüne tabi eşyalara ilişkin olarak, KDV matrahına bandrol ücreti de dahil edildikten sonra oluşan tutar üzerinden ÖTV hesaplanması gerekmekle birlikte, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununu eki (IV) sayılı listede bulunan malın ithalinden önceki ardiye hizmet bedelinin, KDV`den istisna olsun ya da olmasın, ithalat sırasındaki ÖTV matrahına dahil edilmesi gerektiği,

1/3/2022 tarihli 29957 sayılı yazıda ise özetle; yukarıda belirtilen görüşün, ithalatta matrahın 3065 sayılı KDV Kanununda belirtilen usule göre belirlenmesinin geçerli olduğu tüm durumlar için uygulanması gerektiğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

EK: Yazı örneği (2 adet)

DAĞITIM
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 


T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : E-76264044-135[52-11-78]-2723                                                  06.01.2022
Konu : Cep Telefonu İthalatında ÖTV Uygulaması

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 15/09/2021 tarihli ve E-85593407-156.01-E.00067249143 sayılı yazınız.                       b) 07/12/2021 tarihli ve E-85593407-156.01-E.00069795335 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız ve eklerinin incelenmesinden;

– İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünce, Huawei Telekomünikasyon Dış. Tic. Ltd. Şti. firması adına tescilli muhtelif tarihli/sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ihtilafla ilgili olarak, Ticaret Başmüfettişleri Mehmet ERYILMAZ ve Esat Burak ERÇETİN ile Ticaret Müfettiş Yardımcısı Emre ÇELİK tarafından düzenlenen 052-B/24 sayılı 19/6/2020 günlü Cevaplı Rapora istinaden beyan edilen ardiye tutarlarıyla antrepo/geçici depolama yeri işletmecisi firmalardan temin edilen ardiye faturalarında belirtilen tutarların farklı olduğu ve eksik ardiye tutarları beyan edildiği tespit edildiğinden, eksik alındığı veya hiç alınmadığı tespit edilen vergilerin tahsili amacıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun (234/1-a) maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 48 ve 51 inci maddeleri uyarınca ek tahakkuk ve ceza kararları düzenlendiği,

– Yükümlüsü tarafından Bölge Müdürlüğüne verilen itiraz dilekçesinde, ithalat esnasında oluşan ardiye faturalarının KDV`li olarak düzenlenip bu şekilde ödendiği, söz konusu ardiye tutarlarının bu nedenle yurt içi gider kısmında beyan edilmediği ve KDV`li ödenen tutarların aynı zamanda ÖTV matrahına da giremeyeceği gerekçeleriyle ek tahakkuk ve ceza kararının iptalinin talep edildiği,

– İhtilaf konusu beyannameler muhteviyatı eşyaların 8517.12.00.00.11 GTİP`inde beyan edildiği ve söz konusu GTİP`te sınıflandırılan eşyanın 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun (IV) sayılı listesinde yer aldığı, %40 oranında ÖTV`ye ve %10 oranında bandrol ücretine tabi olduğu,

4760 sayılı ÖTV Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının, ithalinde, hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan oluştuğundan bahisle, söz konusu ardiye faturalarının KDV`li olarak düzenlenmiş olduğu görülmekle birlikte 8517.12.00.00.11 GTİP`inde beyan edilen ÖTV`ye ve TRT Bandrolüne tabi eşyalara ilişkin olarak, KDV`li olarak düzenlenen ardiye bedellerinin, ÖTV matrahına ve TRT Bandrolü tutarına dâhil edilip edilmeyeceği konusunda İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce oluşan tereddüt nedeniyle Genel Müdürlüğünüzden görüş talep edildiği,

– ÖTV matrahına etkisi de dikkate alındığında, KDV`li olarak düzenlenen ardiye bedellerinin daha önce (KDV yönüyle) vergilendirilmesi nedeniyle 3065 sayılı KDV Kanununun (21/c) maddesi çerçevesinde KDV matrahına dahil edilememekle birlikte, daha önce ÖTV`ye tabi tutulmadığından ÖTV matrahına dahil edilmesi gerektiği düşünüldüğü, aksi takdirde aynı eşyayı ithal eden ve aynı ardiye hizmeti almakta olan iki firma arasında ardiye faturalarının KDV`li yada KDV`siz olmasına göre farklı ÖTV tutarları ve dolayısıyla TRT Bandrol ücretleri gündeme geldiği

belirtilerek, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan eşyaların ÖTV matrahının tespitinde, daha önce vergilendirilmesi nedeniyle 3065 sayılı KDV Kanununun (21/c) maddesi çerçevesinde KDV matrahına dahil edilmeyen unsurların ÖTV matrahına dahil edilip edilemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

A) 3065 Sayılı KDV Kanunu Yönünden

3065 sayılı KDV Kanununun;

– (1/2) maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV`ye tabi olduğu,

– (17/4-ö) maddesinde, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerinin KDV`den istisna olduğu,

– (21/b) maddesinde, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve payların, (21/c) maddesinde ise, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin ithalatta KDV`nin matrahını oluşturduğu

hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.14.) bölümünde gümrüklü alanlarda yapılan hizmetlerde istisna uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almakta olup, Tebliğin “III/A-2 İthalatta Matrah” başlıklı bölümünde ise; “…Bu kapsamda, örneğin, ithal edilen eşyanın gümrük antreposuna konulduğu tarihten gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar geçen süre için ödenen ardiye ücreti üzerinden KDV Kanununun (17/4-o) maddesine göre KDV hesaplanmadığından vergilendirilmeyen bu tutar, ithalatta KDV matrahına dahil edilir. Malın, ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda kalmaya devam etmesi durumunda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet için ayrı bir fatura düzenlenebileceği gibi antrepodan çekiş sırasında işlem için tek bir fatura da düzenlenebilir. Bu durumda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen ardiye hizmet bedeline isabet eden tutar, fatura üzerinde ayrıca gösterilir ya da “İşlem bedelinin … TL`si gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet bedeline aittir.” şeklinde bir açıklama yapılır.” açıklaması yer almaktadır.

Buna göre, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri 3065 sayılı Kanunun (17/4-ö) maddesi kapsamında KDV`den istisnadır.

Huawei Telekomünikasyon Dış. Tic. Ltd. Şti.`nin cep telefonu ithalinden önce ödediği ardiye hizmeti bedelleri gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan gider ve ödemelerden olup ithalatta KDV matrahına dahil bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Şirket tarafından, cep telefonu ithalinden önceki ardiye hizmetinin 3065 Sayılı Kanunun (17/4-ö) maddesi kapsamına girmesi halinde ardiye hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmayacağından, cep telefonlarının ithal edilmesi sırasında istisna dolayısıyla vergilendirilmeyen tutar dahil toplam bedel üzerinden KDV hesaplanacaktır. Öte yandan, cep telefonunun ithalinden önce söz konusu ardiye hizmeti bedelleri üzerinden KDV hesaplanması halinde, bu durum söz konusu tutarların ithalat matrahına dahil olma durumuna etki etmeyecek olmakla birlikte ithalat sırasında bu bedeller üzerinden ayrıca KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

B) 4760 Sayılı ÖTV Kanunu Yönünden

Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

– (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV`ye tabi olduğu,

– (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu,

– (4/1-a) maddesinde, ÖTV mükellefinin, (IV) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu,

– (11/3) maddesinde, (IV) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının bu malların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği,

– (12/1) maddesinde ÖTV`nin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı,

– (15/1) maddesinde de mükelleflerin ÖTV`yi satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecbur oldukları

hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/A/2) bölümünde;

“Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası ile Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi uyarınca, (IV) sayılı listede yer alan malların ithalinde ÖTV`nin matrahı;

– İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dâhil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilen değeri,

– İthalat sırasında ödenen her türlü vergi (ÖTV ve KDV hariç), resim, harç ve paylar,

– Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile malın bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerden oluşmaktadır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, 8517.12.00.00.11 GTİP numarasında beyan edilen ÖTV`ye ve TRT Bandrolüne tabi eşyalara ilişkin olarak KDV matrahına bandrol ücreti de dahil edildikten sonra oluşan tutar üzerinden ÖTV hesaplanması gerekmekle birlikte, mezkûr listeye ekli malın ithalinden önceki ardiye hizmet bedelinin, KDV`den istisna olsun ya da olmasın, ithalat sırasındaki ÖTV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Mehmet ARABACI
Bakan a.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı


T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı: E-76264044135[521178]- 29957                                                        01.03.2022
Konu : İthalatta ÖTV Matrahının Tespiti

TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 15.09.2021 tarihli ve E-85593407-156.01-E.00067249143 sayılı yazınız.
b) 07.12.2021 tarihli ve E-85593407-156.01-E.00069795335 sayılı yazınız.
c) 06.01.2022 tarihli ve 76264044-135-2723 sayılı yazımız.
ç) 17.01.2022 tarihli ve E-85593407-156.01-E.00071023039 sayılı yazınız.
d) 07.02.2022 tarihli ve E-85593407-156.01-E.00071691083 sayılı yazınız.
İlgi (a) ve (b)`de kayıtlı yazılarınız ve eklerinin incelenmesinden;

– İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünce, Huawei Telekomünikasyon Dış. Tic. Ltd. Şti. firması adına tescilli muhtelif tarihli/sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ihtilafla ilgili olarak, Ticaret Başmüfettişleri Mehmet ERYILMAZ ve Esat Burak ERÇETİN ile Ticaret Müfettiş Yardımcısı Emre ÇELİK tarafından düzenlenen 052-B/24 sayılı 19/6/2020 günlü Cevaplı Rapora istinaden beyan edilen ardiye tutarlarıyla antrepo/geçici depolama yeri işletmecisi firmalardan temin edilen ardiye faturalarında belirtilen tutarların farklı olduğu ve eksik ardiye tutarları beyan edildiği tespit edildiğinden, eksik alındığı veya hiç alınmadığı tespit edilen vergilerin tahsili amacıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun (234/1-a) maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 48 ve 51 inci maddeleri uyarınca ek tahakkuk ve ceza kararları düzenlendiği,

– Yükümlüsü tarafından Bölge Müdürlüğüne verilen itiraz dilekçesinde, ithalat esnasında oluşan ardiye faturalarının KDV`li olarak düzenlenip bu şekilde ödendiği, söz konusu ardiye tutarlarının bu nedenle yurt içi gider kısmında beyan edilmediği ve KDV`li ödenen tutarların aynı zamanda ÖTV matrahına da giremeyeceği gerekçeleriyle ek tahakkuk ve ceza kararının iptalinin talep edildiği,

– İhtilaf konusu beyannameler muhteviyatı eşyaların 8517.12.00.00.11 GTİP`inde beyan edildiği ve söz konusu GTİP`te sınıflandırılan eşyanın 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun (IV) sayılı listesinde yer aldığı, %40 oranında ÖTV`ye ve %10 oranında bandrol ücretine tabi olduğu,

– 4760 sayılı ÖTV Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının, ithalinde, hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan oluştuğundan bahisle, söz konusu ardiye faturalarının KDV`li olarak düzenlenmiş olduğu görülmekle birlikte 8517.12.00.00.11 GTİP`inde beyan edilen ÖTV`ye ve TRT Bandrolüne tabi eşyalara ilişkin olarak, KDV`li olarak düzenlenen ardiye bedellerinin, ÖTV matrahına ve TRT Bandrolü tutarına dâhil edilip edilmeyeceği konusunda İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce oluşan tereddüt nedeniyle Genel Müdürlüğünüzden görüş talep edildiği,

– ÖTV matrahına etkisi de dikkate alındığında, KDV`li olarak düzenlenen ardiye bedellerinin daha önce (KDV yönüyle) vergilendirilmesi nedeniyle 3065 sayılı KDV Kanununun (21/c) maddesi çerçevesinde KDV matrahına dahil edilememekle birlikte, daha önce ÖTV`ye tabi tutulmadığından ÖTV matrahına dahil edilmesi gerektiği düşünüldüğü, aksi takdirde aynı eşyayı ithal eden ve aynı ardiye hizmeti almakta olan iki firma arasında ardiye faturalarının KDV`li yada KDV`siz olmasına göre farklı ÖTV tutarları ve dolayısıyla TRT Bandrol ücretleri gündeme geldiği

belirtilerek, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan eşyaların ÖTV matrahının tespitinde, daha önce vergilendirilmesi nedeniyle 3065 sayılı KDV Kanununun (21/c) maddesi çerçevesinde KDV matrahına dahil edilmeyen unsurların ÖTV matrahına dahil edilip edilemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmış olup, ilgi (c)`de kayıtlı yazımızda, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü bildirilmiştir.

Bu defa, ilgi (ç) ve (d)`de kayıtlı yazılarınız ve eklerinin incelenmesinden; konu ile ilgili olarak, söz konusu yazımızda belirtilen görüş doğrultusunda gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinin talimatlandırılmasının düşünüldüğünden bahisle, 4760 sayılı ÖTV Kanununun “Vergileme ölçüleri ve matrah” başlıklı 11 inci maddesi incelendiğinde;

– (I) sayılı listedeki mallar için maktu vergi uygulandığı,

– (II) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahının, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği,

– (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulandığı, verginin matrahının, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ettiği,

– (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulandığı, verginin matrahının, bunların nihai tüketicilere perakende satış fiyatı olduğu

belirtilerek, ilgi (c)`de kayıtlı yazımızda belirtilen (IV) sayılı listeye dahil eşyada ÖTV matrahının tespitine ilişkin görüşümüzün, diğer listeler kapsamı eşya için ÖTV matrahının tespitinde de geçerli olup olmadığının bildirilmesinin istendiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanununun;

– 1 inci maddesinde; Kanuna ekli; (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi, (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbi olduğu,

– (2/1-e) maddesinde, teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini ifade ettiği,

– (2/3-a) maddesinde, vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı,

– (3/a) maddesinde malın teslimi veya ilk iktisabı hallerinde vergiyi doğuran olayın; malın teslimi veya ilk iktisabında meydana geldiği,

– (4/1-a) maddesinde, ÖTV mükellefinin, bu Kanuna ekli; (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu belirtilmiştir.

Dolayısıyla, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar bakımından vergiyi doğuran olay, bu listedeki malların ithali aşamasında değil ithalatçıları tarafından yurt içinde yapılan ilk teslimlerinde meydana gelmektedir.

Aynı Kanunun (11/1) maddesine göre, (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları kilogram, litre, metreküp, standart metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet olarak uygulanabileceği belirtilmektedir. Buna göre, bu listede yer alan mallar açısından oransal bir vergi uygulanması söz konusu olmayıp maktu tutarda vergi uygulanmaktadır.

Bununla birlikte söz konusu Kanunun (16/4) maddesinde, (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek olan ÖTV`ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı hükme bağlanmıştır. Teminatın alımı ve çözümüne ilişkin açıklamalara ise son olarak 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 16/3/2015 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (V/A) bölümünde yer verilmiştir.

Bu çerçevede, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar açısından hesaplanarak teminata bağlanan ÖTV tutarı, ithalde alınan KDV matrahına dahil edilmeyecektir. Ancak, anılan mallar için yurt içinde yapılan ilk teslimlerinde vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinde, hesaplanan ÖTV`nin dahilde alınan KDV`nin matrahına dahil edilmesi gerektiği tabiidir.

Diğer taraftan, Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/A/2) bölümünde;

“Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası ile Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi uyarınca, (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi taşıtların kullanılmak üzere ithali ile aynı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi olmayan taşıtların ithalinde ÖTV`nin matrahı;

– İthal edilen taşıtın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya taşıtın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dâhil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde taşıtın gümrükçe tespit edilecek değeri,

– İthalat sırasında ödenen her türlü vergi (ÖTV ve KDV hariç), resim, harç ve paylar,

– Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile taşıt bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerden oluşmaktadır.”

açıklamalarına ve Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/A/1.2) bölümünde;

“Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası ile Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi uyarınca, (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların ithalinde ÖTV`nin matrahı;

– İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dâhil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilen değeri,

– İthalat sırasında ödenen her türlü vergi (ÖTV ve KDV hariç), resim, harç ve paylar,

– Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile malın bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerden oluşmaktadır.”

açıklamalarına ve yine Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/A/2) bölümünde;

“Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca, (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların teslimi ve ithali ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışında verginin matrahı; bu malların nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, ilgi (c)`de kayıtlı yazımızda belirtilen 8517.12.00.00.11 GTİP numarasında beyan edilen ÖTV`ye ve TRT Bandrolüne tabi eşyalara ilişkin olarak KDV matrahına bandrol ücreti de dahil edildikten sonra oluşan tutar üzerinden ÖTV hesaplanması gerekmekle birlikte, mezkûr listeye ekli malın ithalinden önceki ardiye hizmet bedelinin, KDV`den istisna olsun ya da olmasın, ithalat sırasındaki ÖTV matrahına dahil edilmesi gerektiği yönündeki Başkanlığımız görüşünün, ithalatta matrahın 3065 sayılı KDV Kanununda belirtilen usule göre belirlenmesinin geçerli olduğu tüm durumlar için uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Gökhan ÖZÇUBUK
Bakan a.
Gelir İdaresi Daire Başkanı V

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top