Search
Close this search box.

Rusya Federasyonu ATA Karnelerindeki Hatalar

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği

Sayı   : E-11051066-724.02.03-
Konu : RF_ATA Karnesi

01.03.2022 / 72431847
DAĞITIM YERLERİNE

Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi (FGS)’nden alınan ve İngilizce çevirisi (FGS’den alındığı şekliyle) ile birlikte bir örneği ekte sunulan 16.02.2022 tarihli ve 8061 sayılı yazıda, 22.10.2021 tarihinde ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında gerçekleştirilen 4. Ortak Gümrük Komitesi Toplantısında gündeme gelen hususlar çerçevesinde Rusya Federasyonu ‘na geçici ithalat kapsamında gelen sergi fuar eşyası girişinde kullanılan ATA Karnelerinde yapılan tipik hatalar belirtilmektedir.

Mezkur yazıda,

 • Genel eşya listesinin Rusça, İngilizce veya Fransızcadan başka bir dille doldurulduğu,
 • ATA Karnesi “İhracat” sayfasında Türk Gümrüklerinin mührünün bulunmadığı,
 • ATA Karnesi kapak sayfasında yer alan “1” no.lu kutuda düzenleyen kuruluşun mührünün bulunmadığı,
 • ATA Karnesinin yetkili olmayan kişilerce sunulduğu,
 • Karnelerde düzenleyici kuruluş tarafından onaylanmamış değişiklikler olduğu,
 • Genel eşya listesinde yer alan ülke kodunun ISO formatının bulunmadığı,
 • Geçici ithalat amacının “C” kutusunda belirtilmediği,
 • Geçici ithalat amacının Rusça, İngilizce veya Fransızcadan başka bir dille doldurulduğu,
 • Genel eşya listesinde belirtilen eşya ağırlıklarında tutarsızlıkların bulunduğu,
 • Genel eşya listesindeki eşyaların kıymetinin uygunsuz belirtildiği,
 • Genel eşya listesindeki kutuların uygunsuz doldurulduğu,
 • Karne hamilinin eşya taşıma aracının numarasını ilgili kutuda belirtmesi gerekliliği,
 • ATA Karnesinin Türk tarafınca düzenlenmediği, “H” kutusunun ihracat ülkesi gümrük organlarınca doldurulması gerekliliği,
 • ATA Karnesi “İthalat” sayfasında Karne hamilinin adresinin olmadığı,
 • 2021 yılında düzenlenen LeShow fuarına gelen 36 ATA Karnesinin 7’sinin XML formatında düzenlendiği, ancak bu bilgilerin kağıt ortamında yer alan bilgilerle örtüşmediği, bu sebeple gümrük yetkililerinin bilgileri manuel olarak girdikleri,

hususları belirtilmektedir.

Malumları olduğu üzere, Rusya Federasyonu’nda düzenlenen fuarlara ülkemizden hem milli hem de bireysel düzeyde katılım sağlanmaktadır. Milli katılımlı fuarlar ile ilgili olarak katılım öncesinde organizatör firma aracılığıyla firmalarımıza ATA Karnesi düzenlenmesi hususunda gerekli bilgi notları iletilmekte, güncel sorunlara ilişkin uyarılar yapılmakta ve gerekli koordinasyon süreci yine organizatörle eşgüdümlü bir şekilde tekemmül ettirilmektedir. Ancak, özellikle bireysel katılımlı fuarlarda muhtelif katılımcı firmalarımızca Rusya Federasyonu’ndaki güncel uygulamalar ve meri mevzuat kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar bağlamında gerekli hassasiyetin gösterilmediği, hatta ATA Karnesi düzenlenmeden yolcu beraberinde fuar eşyası getirilebildiği, Rus Gümrük yetkililerince konunun tespit edilmesinin ise firma mağduriyetine yol açtığı müşahede edilmektedir.

Bu hususlar muvacehesinde, Rusya Federasyonu’nda düzenlenen fuar organizasyonlarına katılım sağlayacak firmalarımızın, ülkeye girişlerde herhangi bir mağduriyet yaşamalarına meydan verilmemesini teminen keyfiyete yönelik olarak belirli aralıklarla önemle uyarılmalarında, fuar katılımına yönelik hazırlık çalışmalarında muhakkak Müşavirliklerimizle irtibat halinde olmalarında ve https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/rusya-federasyonu/raporlar/musavirlik-raporlari bağlantı adresinde sunulan bilgilendirme raporlarımızın detaylıca incelemesinde fayda mülahaza edilmektedir.

Bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

Serkan AYYILDIZ
Gümrük Müşaviri

Dağıtım:
İhracat Genel Müdürlüğüne
Gümrükler Genel Müdürlüğüne
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Sektörel Bakış: ATA Karnesi-Geçici İthalat Rejimi ve Sözleşmesi Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin

AB Akademi: ATA Karnesi Nedir-ATA Sözleşmesi ve Detaylı Bilgi İçin

T.C. Ticaret Bakanlığı İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top