Search
Close this search box.

Kaldırım Kaldırım Kenar Taşları ve Döşeme Taşları

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-162.01
Konu : Kaldırım Taşları-68.01-68.02

29.04.2020 / 54058895
DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan 68.01 ve 68.02 pozisyonlarının konusunu oluşturan eşyaların sınıflandırılmasında yeknesak uygulamanın sağlanamadığı kanaati oluşmuştur.

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin “Tabii Taşlardan Kaldırım Taşları ve Kaldırım Kenar Taşları ile Döşeme Taşları (Kayagan Taşından Olanlar Hariç).” başlıklı 68.01 pozisyonuna ilişkin açıklama notlarında; “Bu pozisyon, … umumiyetle yollara kaldırım veya bordür yapılmasında veya kaldırım yapımında vb. yerlerde kullanılacak şekilde hazırlanmış tabii taşları (kum taşı (gre), granit, porfir, vb.) içine alır. Bu şekilde hazırlanmış taşlar; aynı zamanda başka maksatlar için kullanılmaya elverişli olsalar bile bu pozisyonda yer alır. Her nevi çakıl taşlar ile yol inşaatında kullanılan benzeri şekilsiz taşlar 25.17 pozisyonuna dahil olur.

Bu pozisyonda yer alan taşlar el veya makina ile biçilmesi, kabalarının alınması ve şekil verilmesi suretiyle elde edilir. Kaldırım ve kaldırım kenar taşları umumiyetle dikdörtgen (kare dahil) olmakla beraber, döşeme taşları uzunluk ve genişliklerine göre daha ince, kaldırım taşları ise düzgün olmayan küpler halinde veya tepeleri kesilmiş piramitler şeklindedir. Kaldırım kenar taşları, düz veya kavisli olabilir, bunların kesitleri normal olarak dikdörtgen (kare hariç) şeklindedir.

Kaldırım, kaldırım kenar taşları, döşeme taşları olduğu anlaşılabilecek şekilde sadece yarılmak, biçilmek veya kabaca dört köşe yontulmak suretiyle elde edilen taşlar bu pozisyona dahil olur. Keza, bu pozisyonda yer alan taşlar, yontularak veya çekiçle dövülerek düzgün şekle sokulmuş, kenarları yuvarlatılmış, yiv ve set açılmış veya yol inşaatında hususiyet arzeden kısımlarda kullanılacak şekilde işlenmiş (su birikintilerinin süzülmesini temin edecek şekilde oyulmuş, vasıtaların garajdan yola çıkışını temin edecek şekile sokulmuş, vb.) de olabilir.

Seramikten mamul döşeme taşları (Fasıl 69) ile betondan veya suni taşlardan kaldırım kenar taşları vb. (68.10 pozisyonu) bu pozisyon haricinde kalır.” denilmiştir.

Öte yandan, anılan İzahnamede “Yontulmaya veya İnşaata Elverişli İşlenmiş Taşlar (Kayagan Taşı Hariç) ve Mamulleri (68.01 Pozisyonunda Yer Alanlar Hariç); Tabii Taşlardan (Kayagan Taşı Dahil) Mozaik İçin Küp Şeklinde Taşlar ve Benzerleri (Takviye Edilmiş Olsun Olmasın); Tabii Taşlardan (Kayagan Taşı Dahil) Suni Olarak Boyanmış Granüller, Küçük Parçalar ve Tozlar” başlıklı 68.02 pozisyonunun açıklama notları; “Bu pozisyon, 25. Fasıldaki ürünler için mutad olan işçilikten daha ileri bir işçiliğe tabii tutulmuş bulunan yontulmaya ve inşaata elverişli tabii taşları (kayagan taşı hariç) kapsar. Bununla beraber, tarifenin diğer pozisyonlarında daha belirli bir şekilde yer alan bazı istisnalar mevcut bulunmakta ve bunlara dair bu Fasılın genel açıklamalar kısmı ile bu pozisyona ait açıklamanın sonunda örnekler verilmektedir.

Böylece bu pozisyon, sadece yarılmak, biçilmek veya kabaca yontulmak suretiyle elde edilen blok, levha veya plaka halindeki yontulmaya veya inşaata elverişli taşlar (kare ve dikdörtgen yüzeyler) ve bunların daha ileri bir işçiliğe tabi tutulmuş olanlarını içine almaktadır. Bu pozisyonda yer alan taşlar, taşçı, heykeltıraş, vb. diğer sanatkârlar tarafından işlenmiş olanlardır, yani:

(A) Sadece biçilerek elde edilen mamulat taslakları ile kare veya dikdörtgenden başka şekillerde (üçgen, altıgen, ikizkenar-yamuk, daire, vb.) biçilmiş levhalar.

(B) Kenarları düzlenerek çerçeve şekline sokulmuş (yani sadece kenarları şerit halinde düzenlenerek çerçevelenmiş ve yüzleri olduğu gibi pürüzlü bırakılmak suretiyle şekil verilmiş), taşçı çekiç veya kalemi ile üzerinde çalışılmış, yiv ve set açılmış, pürüzleri giderilmiş, kum ile silinmiş, perdahlanmış, parlatılmış, tornadan geçirilmiş, süslenmiş, oyma yapılmış veya sair suretle işçilik görmüş olan her şekilde (blok ve levha halinde olanlar dahil) taşlar (imali bitirilmiş eşya halinde olsun olmasın)…”

hükümlerini amirdir.

Bu çerçevede,

– her iki pozisyon kapsamı eşyaya da sadece yarılmak, biçilmek veya kabaca yontulmak suretiyle şekil verilmiş olmasının mümkün olduğu,

– her iki pozisyonun da kendi amaçları dahilinde eşyanın daha farklı şekillerde işlenmesine de izin verdiği, anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte 68.02 pozisyonu, 25. fasılda izin verilenden daha ileri işlemlerle, tabii taşlardan elde edilmiş olan, “yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar ve mamulleri” tanımına uyan eşyadan YALNIZCA “kaldırım taşı, kaldırım kenar taşı, kaldırım döşeme taşı” tanımına uymayanları kapsamaktadır.

Buna göre, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinde sayılan kriterler ve istisnalar saklı olmak üzere, “kaldırım taşı, kaldırım kenar taşı ve kaldırım döşeme taşları”nın 68.01 pozisyonunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’eTıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top