31.12.2021 Tarihli 31706 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

BAZI PATLAYICI MADDELER, ATEŞLİ SİLAHLAR, BIÇAKLAR VE BENZERİ ALETLERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2022/11)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalatının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı  Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Uygunluk Yazısına tabi eşya

MADDE 3 – (1) Ek-1 ve Ek-2’de gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde, genel güvenlik ve asayiş yönünden İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün fiziksel ya da Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak düzenleyeceği Uygunluk Yazısı gümrük idarelerince aranır.

(2) Ek-1 kapsamı eşyanın Milli Savunma Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatında Emniyet Genel Müdürlüğünün Uygunluk Yazısı aranmaz.

(3) Ek-2 kapsamı eşyanın Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilen kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatında Emniyet Genel Müdürlüğünün Uygunluk Yazısı aranmaz.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/11)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Ek-1 Patlayıcı Maddeler

GTP Eşyanın Tanımı
3102.30.90.00.00 Yalnız % 34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç)
3601.00 Silah barutu
3602.00 Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)
36.03 Fitiller, infilak fitilleri, ağızotları veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler
36.04 Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve diğer pirotekni eşyası
3912.20.11.00.19 Diğerleri
3912.20.19.00.19 Diğerleri
9306.21 Fişekler
9306.29 Diğerleri
9306.30.90 Diğerleri (çivi çakma makinesinde kullanılan ve az miktarda barut ihtiva eden kapsüller hariç)
9306.90.90.00.00 Diğerleri

 

Ek-2 Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletler

GTP Eşyanın Tanımı
8211.10.00.00.19 Diğerleri
8211.92.00.00.19 Diğerleri (sanayide kullanılanlar hariç)
8211.93.00.00.90 Diğerleri (kapanan budama çakıları dâhil)
8211.94.00.00.00 Bıçak ağızları (yalnız 8211.10.00.00.19, 8211.92.00.00.19 veya 8211.93.00.00.90 GTİP’lerine ait olanlar)
9005.10.00.00.00 Çift gözlü dürbünler
9005.80.00.10.00 Tek gözlü dürbünler
9013.10 Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya XVI. Bölümdeki makine, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar
9013.20.00.00.10 Silahlar için olanlar
93.03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)
9304.00.00.00.00 Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç)
9305.10.00.00.00 Revolverler ve tabancalara ait olanlar (yalnız şarjörler)
9305.20.00.10.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9305.20.00.90.00 Diğerleri
9305.99.00.10.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9305.99.00.90.19 Diğerleri
93.07 Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları (bunların ağızları dahil)