Search
Close this search box.

Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı  : E-37835573-351.99-
Konu : Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu
Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve
Kontrolü Hk

01.04.2022/73400126
DAĞITIM YERLERİNE

Bölge Müdürlüğümüze intikal eden bazı olaylarda ilgili olduğu rejim kapsamında düzenlenen gümrük beyannamelerinin “Eşyanın Tanımı” 31 Nolu Hanesinde eşyanın ayrıntılı tanımına (eşyanın cinsi, markası, modeli ve ayırt edici diğer özellikleri vb.) yer verilmeden işlemlerin tamamlandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere; Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 04.05.2009 tarih ve 2009/17 sayılı “Gümrük Beyannamesinin 31 No.lu Kutusunun Eşyanın Tespitinin Yapılmasını Kolaylaştıracak Şekilde Doldurulması” konulu Genelgesinde özetle;

TGTC’nde yer alan bir GTİP’in birçok durumda birden fazla eşyayı kapsaması nedeniyle, gümrük beyannamelerinin 31 No.lu kutularında sadece TGTC’de yer alan eşya tanımlarının kaydedilmesi ve başka açıklama veya belirleyici unsurlara yer verilmemesi halinde, dış ticaret önlemleri ve vergi mevzuatının uygulanması ile istatistiki bilgi toplanması ve risk analizi çalışmalarının etkin bir uygulama imkânı bulamayacağı ve denetimini güçleştireceğinden;

  1. Gümrük Yönetmeliğinin 20 No.lu ekinde yer alan gümrük beyannamesi kullanma talimatında belirtildiği üzere, 31 No.lu kutuya kapların marka ve numaraları, adet ve cinsleri veya ambalajlanmamış eşya olması durumunda, beyanname kapsamı bu tür eşyanın adedi veya uygun olduğunda, “dökme” ibaresinin yazılması; her durumda normal ticari tanımın yazılması; ihracat amacıyla bu tanımın, eşyanın belirlenebilmesi için gerekli bilgileri içermesi; “Eşya Kodu” başlıklı 33 no.lu kutunun doldurulması gerektiğinde, bu tanımın, eşyanın sınıflandırılmasına imkan verecek kadar açık olması; bu kutuda ayrıca herhangi bir mevzuat (örneğin, özel tüketim vergisi) uyarınca gereken bilgilerin de gösterilmesi,
  2. 31 No.lu kutularında TGTC’de yer alan eşya tanımları yanında, beyana konu eşyanın yaygın ticari ismi veya anlaşılabilir tanımı, model numarası; ayrıca hesaplanacak gümrük vergileri veya dış ticaret önlemlerine etkisi olduğu durumlarda (örneğin 43.02 ve 43.03 tarife pozisyonları) eşyanın hangi amaçla ne şekilde kullanılacağı; bilgilerini içermesi gerekmektedir. ” hususu yer almaktadır.

Diğer taraftan; Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.08.2010 tarih ve 19465 sayılı dağıtımlı yazısında;

Gümrük Yönetmeliğinin “Beyannameye eklenecek belgeler” başlıklı 114 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Müsteşarlıkça belirlenecek haller hariç, faturanın gümrük beyannamesine eklenmesi zorunludur.

Faturanın başlıca hangi bilgileri içereceği ise, Gümrük Yönetmeliğinin “Fatura” başlıklı 115 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenmiştir.

Diğer taraftan fatura, ithal eşyasına uygulanacak gümrük tarifesinin ve buna bağlı olarak tabi olacağı vergi ve diğer eş etkili mali yükümlülüklerin tayin edilmesinde önemli bir belge niteliğindedir.

Bu itibarla, ithalatçı firma ve temsilcileri tarafından sunulan faturaların Gümrük Yönetmeliğinin 115 inci maddesine uygun ve eşyanın ayrıntılı tanımını içeren nitelikte olması gerekmektedir. ” hükümleri yer almaktadır.

Bu minvalde; Müdürlüğünüzde işlemleri gerçekleştirilen gümrük beyannamelerinin 31.Nolu Hanesinde eşyanın ayrıntılı tanımına yer verilip verilmediğinin kontrol edilmesi, ayrıca, Marka ve Model bilgilerine göre eşya kıymetinin değişebildiği (8508 Tarife Pozisyonundaki “Vakumlu Süpürgeler”, 8517 tarife Posizyonundaki “Cep Telefonu” , 9105 Tarife Pozisyonlarındaki “Saatler” , 8703 Tarife Posizyonundaki “Binek Otomobiller” , 8704 Tarife Pozisyonundaki “Eşya Taşımaya Mahsus Otomobiller” v.b.) eşyalarla ilgili olarak eşyanın cinsi, markası, modeli ve ayırt edici diğer özelliklerine ait bilgilerine Antrepo Beyannamesi ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesinde yer verilip verilmediğinin kontrol edilmesi, “Eşyanın Tanımı (31.Nolu Hane)” ve “Eşya Kodu (33.Nolu Hane)” bölümlerinde yazılı olan bilgilerin birbiriyle uyumlu olup olmadığına mutlak suretle dikkat edilmesi, beyanname ekinde yer alan fatura v.b belgeler ile beyannamede yazılı bilgilerin uyumunun aranması, ilgili beyannameler ile ilişkilendirilen Özet Beyan, Transit Refakat Belgesi, Antrepo Beyannamesi v.b belgelerde yazılı olan eşya cinsinin göz önünde bulundurulmasını ve konuya ilişkin Müdürlüğünüz personeline gerekli uyarıların yapılarak azami dikkatin gösterilmesi hususunda;

Bilgileri ile gereğini rica ederim

 

Yalçın ÖZDEN
Bölge Müdürü

DAĞITIM:
Tüm Bağlantı Gümrük İdareleri.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top