image_pdfimage_print

31.12.2021 Tarihli 31706 Sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 5055

Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalatında. 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere karşılarında gösterilen miktar için “İlave Gümrük Vergisi” oranı % 0 uygulanacak şekilde tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

İlave Gümrük Vergisi %

5903.10.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

M2

10.000.000

0

5903.20.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

0

5903.90.99.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmperteks Kumaş)

0

 

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

İlave Gümrük Vergisi %

3921.13.10.00.00

Esnek Olanlar (Yalnızca Koagüle Zemin)

M2

5.000.000

0

5903.20.90.10.00

Deri Taklidi (Yalnızca Koagüle Zemin)

0

5903.20.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca Koagüle Zemin)

0

 

Uygulama

MADDE 2- (1) 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar” kapsamında belirlenen ilave gümrük vergisi uygulanmaz. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen ilave gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar, 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerim Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası ve Eki İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print