Search
Close this search box.

İhracat Bedeli İadesi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : E-70903105-165.01,03[451]-39671                                      
Konu :İhracat Bedeli İadesi

22.03.2022

İlgi: … tarihli ve … sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, … her türlü bitkisel yağların rafinasyonu, paketlenmesi ve pazarlaması işleriyle iştigal ettiği, söz konusu ürünlerin ihracatı kapsamında ithalatçı firmalardan ön ödeme/peşin ödeme alındığı, Tarım ve Orman Bakanlığının 9/3/2022 tarihli ve 4799690 sayılı yazıları ile ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk yağı yağlan ve bunların fraksiyonlarının ihracatının belirsiz süreliğine kısıtlandığı, bu bağlamda anılan ihracat yasağı nedeniyle ihracatı gerçekleşmeyen ve peşin alınan ihracat bedellerinin ithalatçı firmaya iadesinde, iade edilecek tutar üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler KKDF kesintisi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

– ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %3,

– ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda %1,

– ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda %0,5,

– ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda %0

oranlarında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, üç yıldan önce yurt dışına iade edilen ve karşılığında ihracat gerçekleşmeyen döviz cinsinden alınan peşin ihracat bedelleri, yurt dışından sağlanan döviz kredisi niteliğinde olup, bu bedellerin Türkiye’ye getirildiği tarihten iade edildiği tarihe kadar geçen süre dikkate alınarak KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir. Söz konusu dövizlerin 3 yıldan sonra iade edilmesi halinde ise bu tutar üzerinden fon kesintisi yapılm asına gerek bulunmamaktadır.

Öte yandan, 27/1/2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)” in 3 üncü maddesinde belirtilen eşyanın ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili kılınmış olup, 4/3/2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/2)”in 1 inci maddesi ile mezkur maddede yer alan tablo güncellenmiştir. Söz konusu güncelleme sonucu ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk yağı yağları ve bunların fraksiyonları da anılan eşyalar listesine dahil edilmiştir.

Diğer taraftan, anılan yetkiye istinaden Tarım ve Orman Bakanlığının 9/3/2022 tarihli ve 4799690 sayılı “İhracat Kısıtlaması 2 Bazı Bitkisel Yağlar)” konulu yazıları ile İhracat: 2022/1 ve İhracat: 2022/2 sayılı Tebliğler kapsam ında yer alan ve G.T.İ.P. ’leri belirtilen ürünlerin ihracatı belirsiz süreliğine kısıtlanmıştır.

Buna göre, anılan şirket tarafından Tarım ve Orman Bakanlığının mezkur yazılarında belirtilen ürünlerin ihracatının belirsiz süreliğine kısıtlanması neticesinde gerçekleştirilemeyen ihracata ilişkin peşin alınan ihracat bedellerinin iadesinde, bu durumun gerekli belgelerle ilgili bankaya tevsik edilmesi kaydıyla KKDF kesintisi yapılm asına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilm esini ve gereğini rica ederim.

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top