Search
Close this search box.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu – Muafiyet Talebi – (GİB)

Kaydet
Please login

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : E-70903105-165.01,03[455]-43855
Konu : KKDF muafiyet talebi

30.03.2022

İlgi: … tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, led modül isimli eşyanın 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı tarihte 8541.40.10.00.00 GTİP numaralı tarife pozisyonunda yer aldığı, bu kapsamda söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki listeye göre ürünün vadeli ithalat işlemleri kaynak kullanımını destekleme fonundan (KKDF) muaf tutulmaktayken 1/1/2022 tarihinde yapılan değişiklikle led modül isimli eşyanın GTİP numarasının 2022 yılı öncesi boş bırakılan 8539.51.00.00.00 GTİP numarası olarak belirlendiği belirtilerek, daha önce vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olduğu belirtilen söz konusu eşyanın yeni tarife pozisyonunda yer alan GTİP numarasıyla yapılacak olan vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.
Diğer taraftan, 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kararname ekinde yer alan listede belirtilen malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, anılan Kararnamenin ekinde yer alan listenin Kararnamenin yayımlandığı tarihte mevcut olan GTİP listelerine göre düzenlenmesi ve vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılmayacak malların bu suretle tespit edilmesi nedeniyle Kararnamenin yürürlüğünden itibaren GTİP listelerinde yapılan/yapılacak değişiklikler Kararnameye ilişkin KKDF uygulamasını etkilememektedir.

Buna göre, bir eşyanın 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihte Kararname eki muafiyet listesinde yer alması halinde aynı eşyanın yeni tarife alt pozisyonunda yapılan vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Gelir İdaresi Başkanlığı İçin Tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top