Search
Close this search box.

Koronavirüs Tedbirleri Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 17474625-109
Konu: Koronavirüs Tedbirleri

07.04.2020/53951406
DAĞITIM YERLERİNE

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı olumsuz yönde etkileyen “Koronavirüs” salgınından gerek vatandaşlarımızı gerekse personelimizi korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin ikinci fıkrasının b, c ve d bentlerinde düzenlenen, emsal tahlil raporu kullanımı sürelerinde uygulanacak işlemlere ilişkin olarak, Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yazılan 17.04.2020 tarihli ve 53929629 sayılı yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

H. Atalay TÜRKEŞ
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Ek:
1 adet yazı

Dağıtım:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 17474625-109
Konu: Koronavirüs Tedbirleri

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin “Süre ve süre uzatımı” başlıklı 31 inci maddesinde;

“(l) Kanunda belirtilen süreler aksine bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez. Ancak, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar bu süreler işlemez.

(2) Süresi dışında yapılan müracaatlarda, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin süresi içerisinde meydana geldiğini kanıtlayan belge ibrazı halinde ilgili gümrük idaresince mücbir sebep ve beklenmeyen hallere ilişkin olarak ibraz edilen belgelere göre ek süre verilir.

(3) Mücbir sebep ve beklenmeyen haller şunlardır;

a) Doğal afetler (yangın, yer sarsıntısı, su basması, don, fırtına, kasırga vb.)

b) Kanuni grev ve lokavtlar,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

d) Devletçe konulan yasaklar, abluka veya savaş hali, terör,

e) Ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk,

f) Yükümlü firmanın iflası veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

g) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması,

ğ) Yükümlünün iradesi dışında meydana gelen ve müdahalesiyle önlenemeyecek
diğer durumlar.” hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin ikinci fıkrasının,

-(b) bendi, “Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşya hariç, İthalinde süreklilik bulunan, göndericisi, alıcısı ve menşei aynı eşyanın, özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık bulunmaması ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporunun tarih ve sayısının beyannamenin 44 no.111 kutusunda beyan edilmesi halinde, daha önce yapılan tahlile itibar edilerek yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez.

-(c) bendi, “39.01 ila 39.15 tarife pozisyonlarında yer alıp dökme gelen ve (b) bendinde belirtilen özellikleri taşıyan eşyanın onaylanmış kişi statü belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olanlar tarafından ithalinde, aynı bentte belirtilen özellikleri taşıyan ve beyanname tescil tarihi İtibariyle en fazla altı ay öncesine dayanan bir tahlil raporu ibraz edilmesi halinde buna itibar edilir.

-(d) bendi; (b) bendinde belirtilen özellikleri taşıyan eşyanın tahlilinin gümrük laboratuarında yapılamaması sebebiyle 201 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında uygun görülen gümrük laboratuarı dışındaki akredite laboratuarlarda yaptırılması halinde, bu laboratuarlarca düzenlenmiş olan ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporlarına itibar edilerek, eşya yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez hükümlerini haizdir.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatı olumsuz yönde etkileyen “Koronavirüs” salgınından gerek vatandaşlarımızı gerekse personelimizi korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla birtakım tedbirler alınmaya devam edilmektedir.

Bu kapsamda, Koronavirüs (Covid- 19) salgının mücbir sebep ve beklenmeyen hal olarak kabul edilmesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin ikinci fıkrasının b, c ve d bentlerinde düzenlenen, emsal tahlil raporu kullanımında sürelere ilişkin işlemlerin, aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

1. 1 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında Gümrük Laboratuvarlarınca düzenlenen ve Gümrük Yönetmeliğinin 196/2-b maddesi kapsamında 31 Aralık 2019 tarihine kadar, yükümlülerce emsal olarak kullanılabilen tahlil raporlarının, emsal olarak kullanılabilme süresi, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

2. I Temmuz 2019 tarihi ve sonrasında Gümrük Laboratuvarlarınca düzenlenen ve Gümrük Yönetmeliğinin 196/2-c maddesi kapsamında 31 Aralık 2019 tarihine kadar, onaylanmış kişi statü belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olanlarca emsal olarak kullanılabilen tahlil raporlarının, emsal olarak kullanılabilme süresi, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

3. I Ocak 2019 ve sonrasında Gümrük Laboratuarları dışındaki akredite laboratuarlarca düzenlenen tahlil raporları da 30 Haziran 2020 tarihine kadar, Yönetmeliğin 196/2-d maddesi kapsamında yükümlülerce emsal olarak kullanılabilecektir.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top