T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-20117910-111.01-00062258539
Konu :Alüminyum Hurda

11.03.2021/62258539
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden 7602.00.90.00.00 GTİP’inde alüminyum hurda olarak beyan edilen eşyanın muayenesi neticesinde, kırılmış, parçalanmış vb. şekilde olmamasından dolayı eşyanın hurda dışında bir tarife pozisyonunda sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı, dolayısıyla eşyanın hurda olarak beyanının kabul edilip edilmeyeceği konusunda gümrük idarelerinde tereddütlerin hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere gümrüğe sunulan ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım talep edilen eşyanın muayenesi neticesine göre beyana uygun olup olmadığına yönelik değerlendirme gümrük idaresince yapılmaktadır. Gümrük Yönetmeliğinin 195/1′ inci maddesi çerçevesinde bu süreçte ekspertiz raporundan faydalanılması mümkün olmakla birlikte söz konusu rapor zaruri olmadığı gibi eşyaya ilişkin nihai değerlendirmenin idarece yapılması gerektiği gerçeğine de halel getirmemektedir. Nitekim, eşyanın beyana uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin evveliyetle gümrük mevzuatı çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Gümrük Kanunu’nun 15/7 nci maddesiGümrük Tarife Cetveli, İzahnamesi ve Eşya Fihristi, Müsteşarlıkça hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. Bu şekilde yayımlanan metinler idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur.” hükmünü amirdir.

Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarında “7602 00 90, Hurdalar: Alüminyum hurda tabiri, kırılmış, kesilmiş veya eskimiş olmaları nedeniyle kendi orijinal kullanımlarına uygun durumda olmayan eski alüminyum eşya ile bu eşyaların hurdaları anlamına gelir.” ifadesi yer almaktadır.

Dolayısıyla 7602.00.90.00.00 GTiP’inde alüminyum hurda olarak beyan edilen eşyanın beyana uygun olup olmadığına ilişkin yapılacak değerlendimıede bahsi geçen tanım içinde yer alıp almadığına da bakılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, zaruri olmadığı yukarıda da vurgulanmış olan ekspertiz raporundan faydalanılıp faydalanmadığına bakılmaksızın, eşyanın mevcut durumu üzerinden hurda olup olmadığının tespitinde tereddüt yaşanması halinde, metal hurda ithalatçı belgesini haiz firmaların iştigal alanı itibarıyla söz konusu eşyanın girdi mahiyetinde olması, dolayısıyla bu eşyanın işlenmesi sonucu

elde edilecek ürünün hammadde olarak kullanıldığı sektörlerde sanayi üretiminde bir aksaklığa da mahal verilmemesini teminen;

  • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu‘nun 2’ nci maddesine istinaden ithalatçı firma adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesinin ve kapasite raporunun beyannameye eklenmesi ve beyana ilişkin mevzuatın öngördüğü diğer hususlarda bir aykırılık görülmemesi, 23 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin mevcut olması kaydıyla,
  • Firma tesisinin, eşyanın işlenerek başka bir eşya haline dönüşmesini sağlayacak makine ve teçhizatı haiz bulunduğu ve firmanın kapasite raporları, metal hurda ithalatçı belgesi ve faaliyet belgesi gibi belgelerle söz konusu eşyadan başka bir eşya üretmeye ehil olduğu hususlarının sabit olması koşuluyla,
  • Eşyanın alüminyum hurda olarak beyan edildiği 7602.00.90.00.00 GTİP’i ile hurda olmaması durumunda sınıflandırılması muhtemel GTİP için uygulanacak gümrük vergileri arasındaki fark kadar nakit teminat alınması suretiyle teslimi ve gerekli tüm önlemlerin alınarak gümrük gözetiminde firma tesisine yönlendirilmesi,
  • Tesiste yapılacak işlemin ve işlem sonucunda eşyanın başka bir eşya haline geldiğinin gümrük işlemleri açısından Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri raporu, mali mevzuat açısından ise Yeminli Mali Müşavir raporu ile belgelendirilmesi,
  • Bu durumun sağlanamaması halinde ise teminatın irat kaydedilerek Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi uyarınca işlem yapılması, duruma göre Gümrük Kanununun 234 üncü veya 235 inci maddesinin uygulanması
    Uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım :Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.