Search
Close this search box.

2020/5 Sayılı Tebliğ Kapsamı Eşya Gemilere Kumanya Verilmesi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-140.04
Konu : 2020/5 Sayılı Tebliğ Kapsamı
Eşyanın Gemilere Kumanya Olarak Verilmesi Hk.

30.03.2020 / 53579260
DAĞITIM YERLERİNE

Gemi Tedarikçileri Derneği’nden alınan 18.03.2020 tarihli dilekçede özetle, 04/03/2020 tarihli ve 2020/4 sayılı Tebliğ ile ihracı ön izne bağlanan eşya ile 18.03.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Tebliğ ile ihracı kayda bağlı eşya kapsamına alınan eşyanın “gemilere kumanya olarak verilmesi” durumunda söz konusu Tebliğlerin kapsamı dışında bırakılarak ön izne ya da kayda bağlanmaksızın teslim edilmesi talebinde bulunulmaktadır.

Söz konusu dilekçeye ilişkin olarak Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü’nün görüşleri sorulmuş olup adı geçen Genel Müdürlükten alınan 30.03.2020 tarihli ve 53554718 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve 18.03.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamı eşyaya ilişkin olarak adı geçen Genel Müdürlüğün görüşleri doğrultusunda işlem yapılmasını teminen bağlantı gümrük idarelerinizin talimatlandırılması hususunda gereğini rica ederim.

Hakan ATAY
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek. Yazı örn.

Dağıtım:
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : 70422525-451.99
Konu : Kumanya Teslimi Hk.

27.03.2020 / 53554718
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 19.03.2020 tarihli ve 52707093-140.04/00053372482 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Gemi Tedarikçileri Derneği’nden alınan dilekçeye atıfla, 04.03.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı Tebliğ uyarınca ihracı ön izne bağlanan mallar ile 18.03.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Tebliğ ile ihracı kayda bağlanan malların gemilere kumanya olarak verilmesi durumunda işbu malların söz konusu Tebliğlerin kapsamı dışında bırakılarak ön izne ya da kayda bağlanmaksızın teslim edilmesi yönündeki dilekçeleri iletilerek anılan dilekçeye ilişkin Genel Müdürlüğümüz değerlendirmesi talep edilmektedir.
Mezkur yazınızda, konuya ilişkin olarak, Genel Müdürlüğünüzce;

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 176 ncı maddesi uyarınca serbest dolaşımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesinin ihracat hükmünde olduğu,

-Ancak gerek Gümrük Kanunu’nun gerekse Gümrük Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde, yakıt ve yağlar ile kumanyaların dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesine ilişkin usul ve esasların basitleştirilmiş olduğu ve söz konusu işlemlerin 2013/28 sayılı Genelgeniz çerçevesinde ayrı bir usulle yürütüldüğü,

-Mezkur Genelge uyarınca, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin ilk 24 fasılında sınıflandırılan ürünlerden temin edilen kumanyaların 9930.24.00.00.00 GTİP‘ten beyan edileceğinin hüküm altına alındığı ve basitleştirilmiş usul kapsamında, bu ürünlerin tesliminde (deniz taşıtlarına yapılan madeni yağ ve yakıt teslimleri hariç), sevk irsaliyesi/teslim fişi kullanıldığı; teslimi izleyen iş gününün mesai bitimine kadar Genelge ekinde yer alan “Eşya Teslim Listesi” ile ilgili gümrük idaresine beyan yapıldığı; mezkur Teslim Listesindeki kumanyalar için 9930.24.00.00.00 GTİP kullanıldığı; teslimi izleyen ayın ilk yedi iş günü içerisinde de anılan GTİP kullanılarak tamamlayıcı beyanda bulunulduğu bilgileri verilmiştir.
Ayrıca, aynı yazıda yer alan Genel Müdürlüğünüz değerlendirmelerinde, “- 2013/28 sayılı Genelge kapsamında yapılan teslimlerin ihracat hükmünde olmasının yanı sıra, kumanyanın

“Deniz veya hava taşıtının personeli ve yolcularının yolculuk sırasında tüketimi için verilecek olan yiyecekler, alkollü ya da alkolsüz içecekler, sigara, kişisel tüketim ve temizlik malzemeleri” olarak tanımlandığı; bu tanımdan da anlaşılacağı üzere mezkur eşyanın yurt dışına satış amacı taşımadığı ve deniz/hava taşıtında tüketilmek üzere tesliminin gerçekleştirildiği,

Ayrıca söz konusu eşyada Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kendi sınıflandırıldığı GTİP yerine 9930.24.00.00.00 GTİP‘inin kullanıldığı ve beyanın teslimden daha sonra gerçekleştirildiği hususları göz önüne alındığında; “kumanya” olarak tabir edilen eşyanın “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar Tebliği” ile “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ” kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmadığı ve ‘2013/28 sayılı Genelge kapsamı işlemler ile sınırlı olmak kaydıyla ve miktar kısıtı getirilerek’ “kumanyaların” mezkur Tebliğler kapsamından çıkarılabileceği” ifadelerine yer verilmektedir.

Bu çerçevede, ilgide kayıtlı yazınız ve eki dilekçe Genel Müdürlüğümüzce de değerlendirilmiş olup, konuya ilişkin görüşümüz aşağıda maruzdur:

I. İhracı Yasak ve Ön İzne Bahttps://abmevzuat.com/ihraci-kayda-bagli-mallara-iliskin-teblig-teblig-no-ihracat-2006-7de-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-ihracat-2020-5/ğlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4)’e İlişkin Değerlendirmemiz:

Malumları olduğu üzere, mezkur Tebliğ 04/03/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, anılan Tebliğ ile Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler)”, “tulum (koruyucu iş elbisesi)”, “sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler)”, “gözlük (koruyucu gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tıbbi ve cerrahi maske” ve “tıbbi steril/non-steril eldivenler” Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanmıştır. Bu çerçevede, 2020/4 sayılı Tebliği’in yayımını müteakip ön izin sürecine ilişkin usul ve esaslar ise Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumunca düzenlenmiştir.

Bu itibarla, yazınız konusu talebe ilişkin Genel Müdürlüğünüz değerlendirmesine Genel Müdürlüğümüzce ilave edilecek bir husus bulunmamakla birlikte bahse konu Tebliğ uyarınca nihai kararın Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumunca verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

II. İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)’e ilişkin Değerlendirmemiz:

Malumları olduğu üzere, mezkur Tebliğ 18/03/2020 tarihli ve 31072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, anılan düzenleme ile “Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]”, “Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11),Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)”, “Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)”, “Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03)” ürünlerinin ihracatı kayıt altına alınmıştır. Bu düzenleme uyarınca, bahse konu ürünlere ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Genel Müdürlüğümüz ön onayının alınmasını müteakip kayda alınmaktadır.
Öte yandan, aynı düzenleme gereğince, Genel Müdürlüğümüz, anılan prosedüre ilişkin olarak gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya yetkili bulunmaktadır.

Bu hususlar muvacehesinde, ilgide kayıtlı yazınızda belirtilen çekinceler karşısında, “kumanya” olarak tabir edilen malların İhracat 2020/5 sayılı Tebliğ kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmadığı ve “2013/28 sayılı Genelge kapsamı işlemler ile sınırlı olmak kaydıyla ve miktar kısıtı getirilerek” anılan Tebliğ kapsamından çıkarılabileceği hususu Genel Müdürlüğümüzce de uygun değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan; ilgide kayıtlı yazınız eki dilekçede belirtilen hususlar talep sahibi dernekle de görüşülmüş olup; “gemi başına 30 Litre el dezenfektanı ve 100 Litre kolonya verildiği” ve “etil alkol tanımlı ürünün gemi başına ikmal miktarının 15 Litre olduğu” bilgisi edinilmiştir.
Bu çerçevede; gemi başına yukarıda mezkur limitler ile sınırlı kalmak kaydıyla, 2013/28 sayılı Genelge kapsamında teslim edilen “dezenfektan”, “kolonya” ve “etil alkol” için, İhracat 2020/5 sayılı Tebliğ hükümlerinin uygulanmayabileceği, ancak bu durumda, gemilere teslimi yapılan mezkur mallara ilişkin verilerin, ilgili Gümrük Müdürlüklerince, Genel Müdürlüğümüze 15 günde bir, ekli Excel formatında, iletilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Ö. Volkan AĞAR
Genel Müdür

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top