Search
Close this search box.

Genelge 2021/10 – Dahilde İşleme İzni Kıymetli Maden İthali

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

25.03.2021

Sayı  : E-52707093-010.06.01
Konu : Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk

GENELGE (2021/10)

İlgi      : 4.2.2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge.

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca, kıymetli maden ve taşların 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması dahilde işleme izni kapsamında gerçekleştirilmekte olup, Tebliğ’in 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirleri, Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 26 ncı maddesine istinaden aşağıda belirlenmiştir. (Değişik: GGM-Genelge 2021/18) Eski hali; 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği`nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca, kıymetli maden ve taşların 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması dahilde işleme izni kapsamında gerçekleştirilmekte olup, Tebliğ’in 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 7113.19 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirleri, Dahilde İşleme Rejimi Kararı`nın 26 ncı maddesine istinaden aşağıda belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 7113.19 tarife alt pozisyonundaki eşyaya ilişkin olarak 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14 üncü maddesi kapsamında yapılacak dahilde işleme izni başvuruları, sadece eşyanın yenilenmesi, tamiri, boyanması vb. işlemler ile montaj veya diğer eşyayla birleştirilmesi işlemleri ile sınırlı olacak şekilde ve aşağıda belirtilen dahilde işleme tedbirleri çerçevesinde karşılanacak; eşyanın dahilde işleme rejimi altında eritilmesi, şerit, levha, külçe vb. hallere dönüştürülmesi talepleri kabul edilmeyecektir. (Ek: GGM-Genelge 2023/14)

1) Dahilde işleme izninin, ithal eşyası Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce alınması gerekmektedir.

2) Tek Pencere Portal Sistemi (TPS) üzerinden iletilen başvurular, dahilde işleme izni almak için Tebliğin 1 no.lu ekinde belirtilen bilgi ve belgeler de dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince kontrol edilir.

3) İzin başvurusu, ayrıca aşağıda belirtilen hususların da karşılanıp karşılanmadığı bakımından gümrük müdürlüğünce incelenir ve uygun bulunması halinde gümrük müdürlüğünce onaylanır. Eski hali;İzin başvurusu, ayrıca aşağıda belirtilen hususların da karşılanıp karşılanmadığı bakımından gümrük idaresince incelenir.

i. İzin başvuru tarihinden geriye doğru oniki aylık dönem içerisinde firma adına düzenlenen tüm izinler kapsamında miktar bazında taahhüt edilen ihracatın asgari %80’inin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilerek, ihracat taahhüdünün asgari %80’inin gerçekleştirilmesi şartını sağlamayan izin başvuruları doğrudan gümrük idaresince reddedilir.

ii. Dahilde işleme izni kapsamında ithal edilebilecek altın miktarı;

– İlk defa yapılan izin başvurusuna konu dahilde işleme izinlerinde; kapasite raporunda belirtilen, dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/4’ü esas alınarak

– Miktar bazında ihracat taahhütlerini, %80-%100 (%100 hariç) arasında gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/2’si esas alınarak,

– Miktar bazında ihracat taahhütlerinin %100’ünü gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının tamamı esas alınarak, belirlenir.

iii. Gümrük idaresince, (ii) fıkrası da dikkate alınarak, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca her bir dahilde işleme izni kapsamında en fazla 40 kilogram standart işlenmemiş altın ithal edilmesine izin verilir. (Değişik: GGM-Genelge 2023/7) Eski hali; iii. Gümrük idaresince, (ii) fıkrası da dikkate alınarak, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca her bir dahilde işleme izni kapsamında en fazla 20 kilogram standart işlenmemiş altın ithal edilmesine izin verilir. (Ek: GGM-Genelge 2021/10)

4- Yukarıdaki hususlar itibariyle gümrük idaresince olumlu bulunarak ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne gönderilen başvurular, Bölge Müdürlüğü görüşüyle birlikte Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) iletilir. (Mülga: GGM-Genelge 2021/18)

5- Gümrükler Genel Müdürlüğünce uygun bulunan başvurular, Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüğünce de izin başvurusunun onaylanmasını teminen başvurunun yapıldığı gümrük idaresine bildirilir. (Mülga: GGM-Genelge 2021/18)

6- 12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelge eki “İzin Süreleri Tablosunun” 2 nci satırında yer alan işlem için süre “ 4 ay” olarak belirlenmiştir.

Aşağıda, Genelgenin 3 üncü maddesinin ii. fıkrasına ilişkin örneklere sıralı şekilde yer verilmektedir.

7- İzin kapsamında kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca gerçekleştirilecek standart işlenmemiş altın ithalinde beyannamenin 44 no.lu Açıklamalar alanına standart işlenmemiş altının formu (külçe/bar), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin beyan edilmesi zorunludur. (Ek: GGM-Genelge 2021/29)

Örnek1:

Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 kg Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay

İlk Dahilde İşleme İzni ihracat taahhüdü (azami):

(4 aylık üretim kapasitesi) x 1/4 = (40) x (1/4) = 10 kg (azami)


Örnek2:
Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 kg Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay

Firmaya ait izin başvuru tarihinden geriye doğru oniki aylık dönem içerisinde düzenlenmiş 2 adet izin bulunmaktadır. Birinci izin için ihracat taahhüdü 10 kg olup 7 kg ihracat gerçekleştirilmiş, ikinci izin için ihracat taahhüdü 8 kg olup taahhüdün tamamı gerçekleştirilmiştir. Firma, bu 2 izin kapsamında miktar bazında ihracat taahhütlerinin %83,3`ünü (Toplam Gerçekleştirilen İhracat Tahhüdü/Toplam İhracat Tahhüdü) gerçekleştirdiğinden yeni izin başvurusu yapabilir.

Yeni izin kapsamında ihracat taahhüdü (azami):

(4 aylık üretim kapasitesi) x 1/2 = (40) x (1/2) = 20 kg (azami)


Örnek3:
Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 kg Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay

Firmaya ait izin başvuru tarihinden geriye doğru oniki aylık dönem içerisinde düzenlenen tüm izinlerin ihracat taahhütleri %100 gerçekleştirilmiştir.

Yeni izin kapsamında ihracat taahhüdü (azami):

(4 aylık üretim kapasitesinin tamamı)= 40 kg (azami)

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top