T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

25.03.2021

Sayı  : E-52707093-010.06.01
Konu : Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk

GENELGE (2021/10)

 İlgi      : 4.2.2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge.

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği`nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca, kıymetli maden ve taşların 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması dahilde işleme izni kapsamında gerçekleştirilmekte olup, Tebliğ’in 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirleri, Dahilde İşleme Rejimi Kararı`nın 26 ncı maddesine istinaden aşağıda belirlenmiştir.

1) Dahilde işleme izninin, ithal eşyası Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce alınması gerekmektedir.

2) Tek Pencere Portal Sistemi (TPS) üzerinden iletilen başvurular, dahilde işleme izni almak için Tebliğin 1 no.lu ekinde belirtilen bilgi ve belgeler de dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince kontrol edilir.

3) İzin başvurusu, ayrıca aşağıda belirtilen hususların da karşılanıp karşılanmadığı bakımından gümrük idaresince incelenir.

i. İzin başvuru tarihinden geriye doğru oniki aylık dönem içerisinde firma adına düzenlenen tüm izinler kapsamında miktar bazında taahhüt edilen ihracatın asgari %80’inin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilerek, ihracat taahhüdünün asgari %80’inin gerçekleştirilmesi şartını sağlamayan izin başvuruları doğrudan gümrük idaresince reddedilir.

ii. Dahilde işleme izni kapsamında ithal edilebilecek altın miktarı;

– İlk defa yapılan izin başvurusuna konu dahilde işleme izinlerinde; kapasite raporunda belirtilen, dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/4’ü esas alınarak

– Miktar bazında ihracat taahhütlerini, %80-%100 (%100 hariç) arasında gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/2’si esas alınarak,

– Miktar bazında ihracat taahhütlerinin %100’ünü gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının tamamı esas alınarak, belirlenir.

4- Yukarıdaki hususlar itibariyle gümrük idaresince olumlu bulunarak ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne gönderilen başvurular, Bölge Müdürlüğü görüşüyle birlikte Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) iletilir.

5- Gümrükler Genel Müdürlüğünce uygun bulunan başvurular, Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüğünce de izin başvurusunun onaylanmasını teminen başvurunun yapıldığı gümrük idaresine bildirilir.

6- 12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelge eki “İzin Süreleri Tablosunun” 2 nci satırında yer alan işlem için süre “ 4 ay” olarak belirlenmiştir.

Aşağıda, Genelgenin 3 üncü maddesinin ii. fıkrasına ilişkin örneklere sıralı şekilde yer verilmektedir.

Örnek1:

 Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 kg Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay

İlk Dahilde İşleme İzni ihracat taahhüdü (azami):

(4 aylık üretim kapasitesi) x 1/4 = (40) x (1/4) = 10 kg (azami)


Örnek2:
Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 kg Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay

Firmaya ait izin başvuru tarihinden geriye doğru oniki aylık dönem içerisinde düzenlenmiş 2 adet izin bulunmaktadır. Birinci izin için ihracat taahhüdü 10 kg olup 7 kg ihracat gerçekleştirilmiş, ikinci izin için ihracat taahhüdü 8 kg olup taahhüdün tamamı gerçekleştirilmiştir. Firma, bu 2 izin kapsamında miktar bazında ihracat taahhütlerinin %83,3`ünü (Toplam Gerçekleştirilen İhracat Tahhüdü/Toplam İhracat Tahhüdü) gerçekleştirdiğinden yeni izin başvurusu yapabilir.

Yeni izin kapsamında ihracat taahhüdü (azami):

(4 aylık üretim kapasitesi) x 1/2 = (40) x (1/2) = 20 kg (azami)


Örnek3:
Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 kg Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay

Firmaya ait izin başvuru tarihinden geriye doğru oniki aylık dönem içerisinde düzenlenen tüm izinlerin ihracat taahhütleri %100 gerçekleştirilmiştir.

Yeni izin kapsamında ihracat taahhüdü (azami):

(4 aylık üretim kapasitesinin tamamı)= 40 kg (azami) İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.