T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

31/12/2021

Sayı: 18330076/010.06/2599483
Konu:
Atık İthalatı Uygulamaları Genelgesi

ATIK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ
2021/25

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu genelgenin amacı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ithaline izin verilen bazı tehlikesiz atıkların ithalatını yapacak atık geri kazanım/geri dönüşüm tesislerine düzenlenecek olan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu ile ithal edilecek atıkların özelliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu genelge, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ithaline izin verilen bazı tehlikesiz atıkların geri kazanım/geri dönüşümünü yapan tesisleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu genelge, 9/8/1983 tarihli 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2/4/2015 tarih ve 298314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği – (Ürün Güvenliği ve Denetimi -ÜGD) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Genelgede geçen;

a) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi: Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD) kapsamında atık ithalatı yapılabilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

b) Atık İthalatı Uygunluk Yazısı: İthal edilen kontrole tabi atık için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen belgeyi,

c) Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporu: Atık ithalatı yapacak tesisin, bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden her yıl alınacak, bu genelgenin Ek- 1 ’inde yer alan raporu,

ç) Atık Sevkiyatına İlişkin Bilgilendirme Formu: E-7’de yer alan formu,

d) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

e) Bakiye atık: İşlenmek üzere tesise kabul edilen ithal atıkların işlenmesi sonucunda geriye kalan atıkları,

f) Banka teminat mektubu: Atık ithalatçısı Kayıt belgesi başvurularında firmalardan alınacak teminat mektubunu,

g) Gümrük Araç Takip Sistemi: Karayolu ile uluslararası eşya taşıyan taşıtların Türkiye’de seyrettikleri ve bulundukları sürede Ticaret Bakanlığında bulunan sunucuda kayıtlı yazılım üzerinden ve taşıtlara takılan mobil üniteler vasıtasıyla izlenmelerini sağlayan sistemi,

ğ) İhtisas gümrüğü: Atıkların ithal edilebilmesi için belirlenen sınır kara kapı ve sınır liman gümrüklerini,

h) İl müdürlüğü: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,

ı) İthalat: Eşyanın, yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye transit rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesi içinde taşınması hariç olmak üzere, bir gümrük rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine fiziki girişini,

i) İthalatçı: İthalatta eşyanın alıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Mobil Atık Taşıma Takip Sistemi: Her bir taşıma işlemine ilişkin bilgilerin kaynağında kayıt altına alınması, atık taşıma firma ve araçların lisanslandırılması, atık yüklü araçların seyir halindeyken izlenmesi ve atık taşıma işlemlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi amacıyla hazırlanan çevrimiçi sistemi,

k) Türkiye gümrük bölgesi: Türkiye topraklarını ve aynı zamanda karasularını, ülke içi deniz sularını ve hava sahasını,

l) Termoplastik: Isıtıldığında homojen bir sıvı haline gelen ve soğutulduğunda sertleşen polimer reçinelerinden üretilen yeniden işlenebilen ve şekillendirilen malzemeleri,

m) Termoset Plastik: îlk işlendiğinde üç boyutlu bir ağ oluşturan kimyasal bir değişim geçiren ve ısı ve basınç altında yeniden işlenemeyen ve şekillendirilmeyen malzemeleri,

n) Uygunsuz atık: Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği ile ithaline izin verilen atıkların dışında, ithali uygun olmayan atıkları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel ilkeler

MADDE 5 –(1) İthal edilecek maddelerin/atıkların, ekonomiye katkı sağlaması ve nihai bertarafa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri kazanım/geri dönüşüm veriminin yüksek olması esastır.

(2) İthal edilecek maddelerin/atıkların ithalatı yapan tesislerde işlenmesi zorunludur. İthalat yapan tesislerde işlenmeden başka bir tesise gönderilmesi ve/veya başka bir gerçek yada tüzel kişiye devredilmesi yasaktır.

(3) Plastik atıkların ithalatında sadece termoplastik atıklara izin verilir. Termoset plastik atıklarının ithalatı yasaktır.

(4) PET atıkları hariç diğer plastik atıkların ithalatında, yalnızca ısıl işlem yapan tesislere ithalat izini verilir. Kırma ve çapak elde etmek amacıyla PET atıkları haricindeki
diğer plastikler için atık ithalatına izin verilmez. PET atıklarından çapak yapan tesislere ithalat izni verilirken arıtma tesisi şartı aranır.

(5) Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda olan plastik atıkların ithalatında ısıl işlem şartı aranır.

(6) 07 02 13 ve 19 12 04 kodlu atıkların, Ek-9’da bu kodlara karşılık gelen ve ithalat uygunluğu olarak tariflenen özellikteki olanların ithaline müsaade edilir.

(7) 15 01 05 kodlu atıkların ithalinde tek tip, ayıklanmış ve tasnif edilmiş kompozit malzeme olması esastır. Bu atıkların ithalatını yapacak tesislerin kağıt geri dönüşüm prosesine sahip olması, ayrıca kompozit malzeme bileşenlerinin ayrıştırılması için pulper (hamurlaştırıcı kağıt makinesi) bölümünün bulunması zorunludur.

(8) İthalatı gerçekleştirilen atıklara uygunluk belgesi düzenlenmesi aşamasında, ithalata konu bütün bilgi ve belgelerin uygunluk belgesi hazırlanacak firmaya ait olması zorunludur.

(9) Serbest bölgede oluşan atıkların yönetimi Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin 10 uncu maddesi kapsamında yürütülür.

(10) Yapılan kontroller sonucunda Türkiye Gümrük Bölgesine girişi uygun görülmeyen uygunsuz olduğu tespit edilen atıkların taşıttan indirilmeksizin mahrece iade edilmesi esastır, bertaraf edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilmesi yasaktır.

(11) İthal edilecek plastik atıkların gümrük işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Mobil Atık Takip Sistemi-MoTAT’a girişi yapılmamış atıkların gümrüklü sahadan çıkışına izin verilmez. Plastik atıkların taşınmasında; çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde (sızma, dökülme, saçılmalara vb) önlem alınmış, mobil cihaz takılmış ve İl Müdürlüklerince kayıt altına alınmış araçların kullanılması esastır. Bu araçlara Bakanlıkça yetkilendirilmiş Araç Takip Servis Sağlayıcılarınca (ATSS) mobil cihaz takılmasının ardından il müdürlüklerince MoTAT kullanılarak kayıt altına alınır. Liman gümrük sahasından giren plastik atıklar için MoTAT zorunludur. Kara sınır kapısından giriş yapan atıklar için, araç boşaltılmadan doğrudan tesise götürülmesi durumunda, gümrükte araç takip sistemi kapsamında taşıma yapılarak, belgelendirilmesi zorunludur. Aracın gümrüklü sahada başka bir araca aktarılması durumunda ise MoTAT zorunludur.

(12) İthal edilen atıkların içeriğinde ağırlıkça %1’den fazla yabancı madde olmaması yönünde gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

(13) Atık ithalatı yapacak tesislerin, iç piyasada oluşan atıkların toplanması konusunda gerekli tedbirleri alması esastır.

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Bakanlık;

a) İthalatçı tesislere Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi vermekle, kota hesabı yapmakla ve ithalatçı tesisleri denetlemekle,

yükümlüdür.

İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) İl müdürlükleri;

a) Sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce atık ithalatına ilişkin bilgi, belge kontrolü ve gümrük idaresinde fiziki muayene yapmakla,

b) Denetimler neticesinde uygun bulunan başvuruları Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden onaylamakla,

c) Onaylanan başvurulara ilişkin onay yazısını, kota takibi için atığı ithal eden fabrikanın bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne göndermekle,

ç) İthal edilen atıklara ilişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler, bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçleri, tesisin çevre izin ve lisans kriterlerine uygun çalışıp çalışmadığı, ithal edilen atıkların geri kazanımını yapacak teknik şartları sağlayıp sağlamadığını takip etmekle,

d) Atık ithalatı yapacak tesisler için bu genelgenin Ek-1’inde yer alan Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporunu düzenlemekle,

yükümlüdür.

Atık ithalatçısının yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Atık ithalatçıları;

a) Bu genelgenin Ek-1’inde yer alan güncel tarihli Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporunu, ithal edilmesi planlanan tüm GTİP ve atık kodları yer alacak şekilde, Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi başvurularından önce, bulundukları ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden almakla,

b) Bu genelgenin Ek-2’sinde yer alan belgeleri ve teknik kriterleri sağlamak koşuluyla Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi almak için Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvuru yapmakla,

c) Uygunluk Yazısı almak için, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç iş günü önce Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeler ve Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ile birlikte sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru yapmakla,

ç) İthal edilecek;

– 07 02 13 ve 15 01 05 kodlu atıklar için atığın üreticisinden,

– 19 12 04 kodlu atıklar için ilgili ülke yetkili otoritesinden,

atığın belirtilen GTİP ile uyumlu olduğu, içinde GTİP dışı yabancı madde ve tehlikeli hiçbir atığın bulunmadığı, atığın geri dönüştürülebilir olduğunu beyan eden yazıyı her sevkiyat için almakla ve İl Müdürlüklerine uygunluk yazısı başvuru aşamasında ibraz etmekle,

d) İthal edilecek ÜGD Tebliğinin Ek-2/A listesinde yer alan “19 12 04- Plastik ve lastik” kodlu atıkların, “15 01 02- Plastik ambalaj” kodlu kaynağında ayrı toplanmış ve mekanik ayırma yoluyla vasfına göre ayrıştırılmış 3915.10.00.00.00, 3915.90.80.00.11, 3915.90.80.00.16 GTİP‘li ambalaj malzemesi atığı olduğuna ilişkin belgeyi almakla ve İl Müdürlüklerine uygunluk yazısı başvuru aşamasında ibraz etmekle,

e) Atığın, hem yükleme öncesi sahada hem de yükleme aşamasında liman veya gümrüklü sahada fotoğraflanarak, bu fotoğrafları, uygunluk yazısı başvurusu aşamasında sisteme yüklemekle,

f) Ek-7’de yer alan formu İl Müdürlüklerine yapılan uygunluk yazısı başvurularında bulundurmakla,

g) İthal edilen atıklara ilişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler, bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçlerini içeren bilgi ve belgeleri ve Ek-5’de bulunan Yıllık İthalat Gerçekleşme Raporunu belirtilen formatta düzenleyerek, Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi yenileme müracaatlarında Bakanlığa iletmekle,

ğ) Bakanlıkça hesaplanan kota miktarını aşmayacak şekilde ithalat yapmakla, kota miktarını ayrıca takip etmekle,

h) Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinde yer alan Kota Takip Ekranından, kalan kotalarını kontrol etmekle,

ı) İthal edilecek atıkların/maddelerin işlenmesi sonucu oluşan atıklar ile bakiye atıkların ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olarak yönetimini sağlamakla,

i) İthal edilecek plastik atıkların gümrük işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Mobil Atık Takip Sistemi-MoTAT’a girişi yapılmamış atıkların gümrüklü sahadan çıkarılmaması, liman gümrük sahasından giren plastik atıklar için MoTAT kaydının yaptırılarak, kara sınır kapısından giriş yapan atıklar için, araç boşaltılmadan doğrudan tesise götürülmesi durumunda, gümrükte araç takip sistemi kapsamında taşıma yapılarak, belgelendirmekle,

yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Hesabı

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi Düzenlenmesi

Madde 9 –

a) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin Ek-1 listesinde yer alan tehlikesiz atıkların ithalatı, Bakanlığımızdan alınan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip sanayiciler tarafından gerçekleştirilebilir.

b) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi bu genelgenin Ek-l’inde yer alan Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporuna ve bu genelgenin Ek-2’sinde yer alan teknik kriterlere sahip sanayicilere düzenlenir.

c) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi alınabilmesi için sanayici tarafından bu genelgenin Ek-2’ sinde yer alan belgeler ile birlikte Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvuru yapılır. Başvurularda ithal edilecek her Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon -GTİP numarası ayrı ayrı belirtilir.

ç) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, sanayiciye ait Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi geçerlilik tarihi de göz önünde bulundurularak, takvim yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere düzenlenir.

d) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesinin verilmesine esas teşkil eden belgelerde yer alan belgelerden herhangi birinin yıl içinde geçerliliğini yitirmesi veya değişikliğe uğraması, Kayıt Belgesinin yenilenmesini gerektirir. Ancak kapasite artışına bağlı kapasite raporu değişikliği bu kapsamda değerlendirilmez. Atık İthalatçısı Kayıt Belgesinin yenilenmesinin gerekmesi durumunda, bu maddenin (c) fıkrasında belirtildiği şekilde yeniden müracaat edilir. Müracaat edilmemesi ve durumun tespiti halinde Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi iptal edilir ve takvim yılı sonuna kadar yeni bir belge düzenlenmez.

f) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan maddelerin ithalatında ve yine 5 inci maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan maddelerin ithalatında aranmaz. Ancak bu genelgenin Ek-3’ünde yer alan teknik kriterleri sağlamaları ve ithal edilen maddeleri kendi tesislerinde işlemeleri zorunludur. Tesislerinde işlenmeden başka bir tesise gönderilmesi ve/veya başka bir gerçek yada tüzel kişiye devredilmesi yasaktır.

Kota Hesabı

Madde 10 –

a) Kota hesabı, Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine esas Kapasite Raporu üzerinden yapılır.

b) Kota, yurtiçi toplama oranlarının arttırılması amacıyla, Kapasite Raporunda belirtilen yıllık üretim kapasitesi üzerinden Bakanlıkça her yıl belirlenen Ek-4/A’da ifade edilen oran üzerinden hesaplanır. Toplama, ayırma, presleme, kırma işlemi kota hesabında dikkate alınmaz.

c) Takip eden yıllarda Kota Hesabı, yurtiçi atık toplama oranları da göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilir.

d) Yıl içerisinde kapasite artışına bağlı kapasite raporu değişikliği kapsamında kota güncellemesi yapılmaz.

Banka Teminat Mektubu

Madde 11 – (1) Ek-6’da yer alan belgelerden banka teminat mektubu, plastik geri dönüşüm/geri kazanım tesislerinin yıllık üretim kapasitesi dikkate alınarak ton başına 100 TL olmak üzere 3 yıl süreli kesin banka teminat mektubu olarak alınır.

Teminat mektubu değeri hesaplanır iken Yıllık Üretim Kapasitesi x 100 TL şeklinde hesap yapılarak Banka Teminat Mektubu tutarı belirlenir. (Örneğin toplam üretim kapasitesi 1.000 ton olan bir tesisin banka teminat mektubu tutarı 1.000×100= 100.000 TL olarak hesaplanır.)

(2) Banka teminat mektubunda aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Türkiye’deki bankalardan alınmış en az 2 banka yetkili personeli tarafından imzalanmış, kesin ve 3 yıl süreli olmalıdır.

b) Teminat mektuplarında firma adı, atığın işleneceği ve belge alınacak olan tesisin adı, açık adresleri ile atık ithalatı kapsamında düzenlendiği belirtilir ve “her ne suretle olursa olsun Bakanlıkça alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatı tedbir konulamaz” ibaresine yer verilir. Verilen banka teminat mektubu alacaklar karşılığı gösterilemez.

c) Teminat hesabında esas alınan ücret her yıl belirlenen değerlenme oranına göre artırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygun Bulunmayan Atıkların Durumu

MADDE 12- (1) Uygun bulunmayan atık, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere, menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir. Söz konusu atıkların bertaraf edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilmesi ve/veya tasfiye edilmek üzere satışı yasaktır.

İdari yaptırım

MADDE 13 – (1) Bu genelge hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen yaptırımlar uygulanır.

(2) İthalatçının Bakanlıkça hesaplanan kota miktarını aştığının tespit edilmesi durumunda; tespit yapılan sene için yılsonuna kadar atık ithalatçısı Kayıt belgesi iptal edilir ve yılsonuna kadar atık ithalatı Kayıt belge başvuruları kabul edilmez. Ayrıca, bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır. Bir sonraki yıl için kota hesaplamasında, kota oranının %10’u kadar daha az kota hesaplaması yapılır.

(3) İthal edilen atıkların ithalata konu edilen geri kazanım tesisinde işlenmeden başka bir tesise gönderilmesi ve/veya başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredilmesi yasaktır. Tespiti durumunda bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

(4) Kota aşımı yapan firmaların, ithali yasak atıkları gümrüklü sahaya getirip mahrece iade işlemi yapmayan firmaların, Geçici Faaliyet Belgesi olup, süresinde çevre izin ve lisansa başvurmadığı tespit edilen firmaların, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi iptal edilen firmaların, ithal edilen atıkların içeriğinde ağırlıkça %1’den fazla yabancı madde olduğu tespit edilen atıkları ithal eden firmaların, Atık İthalatçısı Kayıt Belgeleri iptal edilir ve 5 yıl boyunca yeniden Atık İthalatçısı Kayıt Belge talepleri değerlendirilmez, ayrıca plastik geri dönüşüm/geri kazanım tesislerinin banka teminatı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.

(5) 07 02 13 ve 19 12 04 kodlu atıkların bu genelgeyle tariflenen atık olmadığının tespiti halinde ve atığın mahrece iade edilmemesi durumunda, söz konusu atıkları ithal eden firmaların, Atık İthalatçısı Kayıt Belgeleri iptal edilir ve 5 yıl boyunca yeniden atık ithalatçısı kayıt belgesi talepleri değerlendirilmez, ayrıca banka teminatı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir.

Yürürlük

MADDE 14- Bu genelge 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithalinde eski belgelerinin geçerliliği devam eder. Ancak ithal edilen miktar fiili ithalatın yapıldığı yılın kotasından düşürülür.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Banka teminatı veren tesislerin üretim kapasiteleri değişmediği takdirde, süresi doluncaya kadar banka teminatları geçerliliğini korur.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 31.12.2020 tarih ve 2020/29 sayılı, 18.05.2021 tarih ve 2021/9 sayılı, 16.07.2021 tarih ve 2021/16 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulamaların yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde herhangi bir aksamaya mahal verilmeyecek şekilde ve titizlikle yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Murat KURUM
Bakan

Ekler:
EK-1: Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporu (3 syf)
EK-2: Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi Başvurularında Aranan Belgeler (4 syf)
EK-3: Atık İthalatçısı Kayıt Belgesine Tabi Olmayan İthalatçı Tesislerin Sağlaması Gereken Şartlar (2 syf)
EK-4: Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi (1 syf)
EK-4/A: Kota Formu (I syf)
EK-5: Yıllık İthalat Gerçekleşme Raporu (1 syf)
EK-6: Teminat Mektubu Örneği (1 syf)
EK-7: Atık Sevkiyatına İlişkin Bilgilendirme Formu (1 syf)
EK- 8: Bakiye Atık Yönetim Planı Foımatı (1 syf)
EK-9 Plastik Atıkların Tanımlanması (3 syf)

DAĞITIM:

GereğiBilgi
– 81 İl Valiliğine
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
-Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
-Ticaret Bakanlığı
Atık İthalatçısı Tesis İnceleme Raporu
1- Tesisin Ait olduğu;
Firma Adı:
Firma Vergi Numarası:
Tesisin Adresi
Tesisin/Firmanın KEP adresi
2- Tesisin GFB-Lisans Numarası
3- Tesisin Kapasite Raporu
4- Tesis GFB -Lisans İçeriği kapsamında geri kazanabileceği Atık Kodları –Açıklama;
Plastik;
Cam;
Kağıt;
Diğer;
5- Tesis atık işleme prosesleri
1- Plastik
2- Cam
3- Kağıt
4- Diğer
Açıklama;
Plastik;
Cam;
Kağıt;
Diğer;
6- Tesisin geri kazanım sonucu elde ettiği ürün veya mamullerAçıklama;
Plastik;
Cam;
Kağıt;
Diğer;
7- Tesisin Çevre Bilgi Sistemine Kayıt Numaraları (Ambalaj Bilgi Sistemi, Kütle Denge Bildirim Sistemi, Atık Yönetim Uygulaması, MoTAT,)Açıklama;
8- Tesisin İşyeri Açma ve Çalışma RuhsatıAçıklama;
9- Tesisi belirten Ticaret Sicil GazetesiAçıklama;
10- Tesisin Sanayi Sicil BelgesiAçıklama;
11- Tesis yetkililerine ait İmza SirküleriAçıklama;
12- Tesis yetkililerine ait e-imza sahipliğiAçıklama;
13- Tesisin Atık Yönetim PlanıAçıklama;
Katı Atıklar:
Sıvı Atıklar(Atıksu);
Gaz Atıklar (Emisyon):
14- Tesisin Talep Ettiği GTİP Kodları ve Atık Kodları için değerlendirme;

 

Ek’ler;
Sanayi Sicil Belgesi,
Ticaret Sicil Gazetesi,
Kapasite Raporu,

Tesis İnceleme Raporunun oluşturulmasına ilişkin hususlar;

Atık İthalatçısı Kayıt Belgeleri, ithal edilecek atıkların işlendiği tesis bazlı olarak düzenlenir. Bir firmaya ait birden fazla tesis olması durumunda ithal edilen atığın işleneceği tesisler için ayrı ayrı atık ithalatçısı Kayıt belgesi alınır, Kayıt belgesi alınmayan tesislere ithal edilen atıklar getirilemez, ithal edilen atığın, uygunluk yazısı alınması aşamasında belirtilen tesise getirilmesi zorunludur.

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)- Çevre İzin ve Lisans (ÇİL) Belgesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olması ve GFB ve/veya ÇİL Belgesinde yenileme/güncelleme olması durumunda inceleme ve değerlendirme işlemi sonlandırılarak öncelikle e-izin sisteminde söz konusu belgelerde güncelleme yapılması sağlanır. Bu değişikliklere yönelik olarak herhangi bir şekilde (taahhüt alınması dahil) şartlı muafiyet tanınamaz.

İnceleme ve Değerlendirmeler tesisin güncel GFB ve/veya ÇİL Belgesi üzerinden ve bu belgelere esas olmak üzere e-izin sisteminde yer alan bilgi ve belgelere göre yapılır. Yapılan incelemelerde tespit edilen olumsuzluklar ve uygunsuzluklar için gerekmesi durumunda Çevre Kanununda öngörülen idari ve adli yaptırım süreçleri işletilir.

Raporunun 4 numaralı bölümü için, Tesislerin GFB ve/veya ÇİL Belgesinde yer alan atık kodlarının;

– Plastik Atık kodlarının hangi tür plastik polimerlerine yönelik olduğuna,

– Cam atık kodlarının hangi vasfa (renkli, renksiz veya karışık) sahip olduğuna,

– Kağıt atık kodlarının hangi vasfa ( beyazlatılmış, beyazlatılmamış kraft, gazete kağıdı, kuşe kağıdı, kompozit vb. gibi) sahip olduğuna

– Kompozit ambalajların bütün bileşenlerinin geri dönüştürüldüğüne,

– Diğer atık grupları için ( Galvanizli matlar, çinko külleri gibi) kabul edilebilir atık kriterlerinin ( metal grupları özelinde içerikleri ) neler olduğuna,

Yönelik açıklamalarının GFB ve/veya ÇİL Belgesi sürecinde e-izin sistemine yüklenmiş İş Akım Şeması ve Proses Özetleri ile Teknik Uygunluk Raporlarının içeriğinden temin edilmesi gerekmektedir.

Raporun 5 numaralı bölümü için, Tesislerin prosesleri talep edilen atık kodu ve GTİP özelinde değerlendirilir. Plastik, Cam ve Kağıt grupları için yapılacak incelemeler, bu gruplarda yer alan tüm atık kodları için aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

Plastik atık kodlarına yönelik proseslerde;

– Farklı Plastik polimerlerini ayırma işlemleri,

– Plastik atıkların içerdiği atıkları/kirlilikleri ayırma/arındırına işlemleri,

– Boyutlandırılması işlemleri,

– Temizlenmesi (Yıkama ve Kurutma ) işlemleri

– Mamül haline getirme işlemleri ( ısıl işlem, kimyasal işlem, biyolojik işlem)

– Nihai ürün haline getirme işlemleri

Kağıt atık kodlarına yönelik proseslerde;

– Karışık vasıflı kağıtlarının ayrımı işlemleri,

– Boyutlandırma işlemleri,

– Mamül veya Nihai ürün haline getirme işlemler

– Kompozit ambalajların bütün bileşenlerinden nihai ürün elde edildiğine dair işlemler,

Cam atık kodlarına yönelik proseslerde;

– Karışık renkli camların ayrımı işlemleri,

– Boyutlandırma işlemleri,

– Mamül veya Nihai ürün haline getirme işlemleri (ısıl işlem, mekanik işlem)

Diğer atık kodlarına (tekstil, çinko, pil) yönelik proseslerde;

– Mamül veya Nihai ürün haline getirme işlemleri (ısıl işlem, mekanik işlem)

Açıklanır.

Raporun 13 numaralı bölümü için, tesislerin faaliyetleri sürecinde oluşan tüm atıkların yönetimine dair bilgiler değerlendirilir. Bu değerlendirmeler Plastik, Cam, Kağıt ve Diğer atık işleme prosesleri için ayrı ayrı değerlendirilir. Bu tesislerden,

– Plastik atık işleyen tesislerin; ayrıştırma sonrası oluşan geri kazanılamayan plastikler, kağıt, cam diğer atıkların yönetimi, boyutlandırılması işlemlerinde oluşan toz emisyonların yönetimi, yıkama işlemlerinde oluşan atık sular ve bu suların süzüntü/çamurların yönetimini, ısıl işlem sürecinde oluşan gaz emisyonlarının yönetimi, ısıl işlem prosesinin bakımından (silindir, vida, kovan, elek vb ekipmanlar) kaynaklı gaz ve katı atıkların yönetimi hususları,

– Cam atık işleyen tesislerin; ayrıştırma sonrası oluşan metal, plastik, kağıt ve diğer türdeki atıkların yönetimi, boyutlandırılması işlemlerinde oluşan toz emisyonların yönetimi, yıkama işlemlerinde oluşan atık sular ve bu suların süzüntü/çamurların yönetimini, ısıl işlemlerde oluşan gaz emisyonlarının yönetimi, ısıl işlem proses atıklarının yönetimi hususları,

– Kağıt atık işleyen tesislerin; ayrıştırma sonrası oluşan metal, plastik, kağıt ve diğer türdeki atıkların yönetimi, hamurlaştırma/ayrıştırma prosesinden oluşan atık sular ve bu suların süzüntü/çamurların yönetimi,

– Diğer atıkları işleyen tesislerin; ön işlem/ayrıştırma sonrası oluşan kül, çamur ve benzeri diğer türdeki atıkların yönetimi, ısıl işlem sonucu oluşan kül ve cürufların yönetimi,

Hususları ayrı ayrı incelenerek değerlendirilir.

Raporun 14. Bölümünde, ithalatçı tesis tarafından ithalatı talep edilen her bir atık kodu için GTİP eşleştirmesi yapılır. Şartları uygun bulunan atık kodları için uygun GTİP eşleştirmeleri 4. bölümde yapılan değerlendirmeler esas alınarak; Plastik kodları için polimer bazlı, Diğer atıklar için atık vasfı bazlı yapılır. Uygun bulunmayan atık kodları ve gtipler burada gösterilmez.

NOTLAR:

– Geri kazanım/geri dönüşüm konulu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunmayan, tesisin yerini ve faaliyetini gösteren ticari sicil gazete örneği ve sanayi sicil belgesi olmayan tesislerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

– PET hariç diğer polimer gruplarını işleyecek tesisler için ısıl işlem şart olup, bu tür atıklardan çapak yapan tesislerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.


ben-2

ATIK İTHALATÇI KAYIT BELGESİ BAŞVURULARINDA ARANAN BELGELER
ORTAK BELGELER
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Alınmış Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre İzin ve Lisans Belgesi
2- Tesise Ait Kapasite Raporu
3- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Faaliyet konusu geri kazanım/geri dönüşüm olan)
4- Bakiye atık yönetim planı (Ek-8’de yer alan formatta hazırlanan)
5- Döner Sermaye İşletmesi Hesabına yatırılan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi Bedeline ait Banka Dekontu
6- Banka Teminat Mektubu (Ek-6’da yer alan formatta hazırlanan)
GTİPMADDE İSMİBAŞVURULARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR-BELGELERATIK KODLARI
2620.11.00.00.00Galvanizli matlar
[Yalnız
Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (>%90 Zn),
Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (>%92 Zn),
Çinko kalıp döküm drosu (>%85 Zn),
Sıcak daldırmalı galvanizleyiciler yassı, kütük ve/veya amorf çinkolu dros (baç) (>%92 Zn) ve Çinko traşları]
Uygunluk yazısı alma aşamasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapılacak başvurularda, her sevkiyata ilişkin menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan atığın madde açılımında belirtilen dros değerlerini karşıladığına dair analiz belgesinin aslı ve tercümesi,10 05 01
11 05 01
11 05 02
12 01 04
2620.19.00.00.00DiğerleriÇinko ısıl metalürjisinden elde edilen çinko cüruflarıdır. Yaklaşık %60 çinko ihtiva etmektedir.
2620.30.00.00.00Başlıca muhtevası bakır olanlar10 06 01
10 06 02
12 01 04
2620.40.00.00.00Başlıca muhtevası alüminyum olanlar (Atık alüminyum oksit)İthal edilecek atığın alüminyum Isıl Metalürjisinden Kaynaklanan alüminyum oksit olması10 03 02
10 03 05
39.01Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formundaIsıl işlem zorunludur.
Üretilen ürüne ait TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
12 01 05
39.02Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formundaIsıl işlem zorunludur.
Üretilen ürüne ait TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
12 01 05
39.03İlk şekillere dönüştürülmüş olan döküntüler, kalıntılar, hurdalar, tozlar, pullar, granüller ve çapaklarIsıl işlem zorunludur.
Üretilen ürüne ait TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
12 01 05
15 01 02
20 01 39
39.04Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formundaIsıl işlem zorunludur.
Üretilen ürüne ait TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
12 01 05
39.05Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formundaIsıl işlem zorunludur.
Üretilen ürüne ait TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
12 01 05
39.06Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formundaIsıl işlem zorunludur.
Üretilen ürüne ait TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
12 01 05
39.07Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formundaIsıl işlem zorunludur.
Üretilen ürüne ait TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
12 01 05
39.08Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formundaIsıl işlem zorunludur.
Üretilen ürüne ait TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
12 01 05
39.12Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formundaIsıl işlem zorunludur.
Üretilen ürüne ait TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
12 01 05
3915.10.00.00.00Etilen polimerlerinden olanlarIsıl işlem zorunludur.
Tesiste elde edilen PE Granül TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
07 02 13
12 01 05
15 01 02
20 01 39
3915.20.00.00.00Stiren polimerlerinden olanlarIsıl işlem zorunludur.
Tesiste elde edilen PS Granül TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
3915.30.00.00.00Vinil klorür polimerlerinden olanlarIsıl işlem zorunludur.
Tesiste elde edilen PVC Granül TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
3915.90.11.10.00Katılma polimerizasyonu ürünleriIsıl işlem zorunludur.
Tesiste elde edilen Katılma Polimerizasyonu Ürün TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
3915.90.80.00.11Polietilen tereftalattan (PET) olanlarTesiste elde edilen PET Çapak, PET Flek, PET Granül TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
07 02 13 kodlu atık için ısıl işlem zorunludur.
3915.90.80.00.12Polioksimetilenden (POM) olanlarIsıl işlem zorunludur
Üretilen ürüne ait TSE Belgesi (son 5 yıl içerisinde alınmış)
07 02 13
12 01 05
15 01 02
20 01 39
3915.90.80.00.13Akrilik polimerlerinden olanlarIsıl işlem zorunludur
Üretilen ürüne ait TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
07 02 13
12 01 05
15 01 02
20 01 39
3915.90.80.00.14Polikarbonatlardan olanlarIsıl işlem zorunludur
Üretilen ürüne ait TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
07 02 13
12 01 05
15 01 02
20 01 39
3915.90.80.00.15Poliamidlerden olanlarIsıl işlem zorunludur
Üretilen ürüne ait TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
07 02 13
12 01 05
15 01 02
20 01 39
3915.90.80.00.16Farklı polimer türlerinden oluşan şişe formundaki ürünler ((Yalnızca PET, HDPE ve PP türleri) tehlikeli madde veya ürün içermeyen şişe formundaki ürünler)Isıl işlem zorunludur
Üretilen ürüne ait TSE Belgesi
(son 5 yıl içerisinde alınmış)
19 12 04 kodlu atık için artıma tesisi
07 02 13
15 01 02
19 12 04
20 01 39
türleri- tehlikeli madde veya ürün içermeyen şişe formundaki ürünler)
türleri- tehlikeli madde veya ürün içermeyen şişe formundaki ürünler)
47.07Geri kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdalarıKağıt hamuru imalinde kullanılmak üzere, sıkıştırılmış balyalar halinde ithal edilmesi esastır.
15 01 05 kodlu kompozit malzeme için; yalnızca 4707.90.90.00.00 GTİP’li atıklar olmak üzere, kağıt geri dönüşüm prosesine sahip olması ve kompozit malzeme bileşenlerinin ayrıştırılması için pulper (hamurlaştırıcı kağıt makinesi) bölümü bulunması zorunludur.
15 01 01
19 12 01
20 01 01
15 01 05
6310.10.00.00.00Tasnife tabi tutulmuş olanlar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayanlaı dahil)04 02 22
6310.90.00.00.11Terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar04 02 22
6310.90.00.00.19Diğerleri (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayanlar dahil)04 02 22
7001.00.10.00.00Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıklarıCam imali sırasında oluşan her tür cam döküntüleri ve artıkları ile camdan mamül eşya kırıkları.15 01 07
20 01 02
8549.11.10.00.00Bitmiş kurşun asitli akümülatörlerAsidinden arındırılmış, sıvı içeriği %3’den fazla olmayan ve buna ilişkin analiz belgesine sahip akümülatörler-Yalnızca kurşun akümülatörler16 06 05
8549.13.10.00.00Bitmiş primer hücreler ve bataryalarAyrı sınıflandırılmış tek tip pil16 06 04
16 06 05
20 01 34
8549.13.20.00.00Bitmiş elektrik akümülatörleriYalnızca Lityum iyon veya nikel metal hidrit piller- ayrıştırılmış tek tip16 06 04
16 06 05
20 01 34

 


ben-3

ATIK İTHALATÇISI KAYIT BELGESİNE TABİ OLMAYAN İTHALATÇI TESİSLERİN SAĞLAMASI GEREKEN ŞARTLAR

GTİPMADDE İSMİSAĞLAMASI GEREKEN ŞARTLAR
39.01İlk şekillere dönüştürülmüş olan granüllerİkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi,
İhraç şartı ile ithal edilir.
39.02İlk şekillere dönüştürülmüş olan granüllerİkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi,
İhraç şartı ile ithal edilir.
39.04İlk şekillere dönüştürülmüş olan granüllerİkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi,
İhraç şartı ile ithal edilir.
39.05İlk şekillere dönüştürülmüş olan granüllerİkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi,
İhraç şartı ile ithal edilir.
39.06İlk şekillere dönüştürülmüş olan granüllerİkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi,
İhraç şartı ile ithal edilir.
39.07İlk şekillere dönüştürülmüş olan granüllerİkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi,
İhraç şartı ile ithal edilir.
39.08İlk şekillere dönüştürülmüş olan granüllerİkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi,
İhraç şartı ile ithal edilir.
39.12îlk şekillere dönüştürülmüş olan granüllerİkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi,
İhraç şartı ile ithal edilir.
4004.00.00.00.13Toz ve granüllerYalnız spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde, ayakkabı yapımı veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuktan mamul toz ve granüller
4004.00.00.00.19DiğerleriYalnız spor tesisleri inşaat işlerinde, oyun ve spor zeminlerinin yapımında veya konveyör bant imalinde, ayakkabı yapımı veya lastik dolgu işlemlerinde kullanılan kauçuğun döküntü ve kırpıntıları
4004.00.00.00.19DiğerleriÇimento fabrikalarında ek yakıt olarak tahsisat kapsamında Tel ve kord bezinden ayıklanmış, Parçalanmış olanlar
4012.20.00.90.00Kullanılmış dış lastikler-DiğerleriSadece karkas niteliğinde olanlar kaplama yapılmak üzere Dahilde işleme izni dahilinde ithal edilir.
6310.10.00.00.00Tasnife tabi tutulmuş olanlar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayanlar dahil)Münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi
6310.90.00.00.11Terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılarMünhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi
6310.90.00.00.19Diğerleri (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayanlar dahil)Münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi

 


 

I-4

ATIK İTHALATÇISI KAYIT BELGESİ

Belge No : ÇED-ATIK-20..-0003-0
Geçerlilik Süresi: 01.01.20..-31.12.20..

Bu belge, ……………. tarih ve ………. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: …. /3) hükümlerine istinaden, Ek-4/A *listede GTİP numaralan verilen atıkların ithali için ……………. firmasına verilmiştir.

Bakan a.
Genel Müdür

Firma Adresi:..

Vergi D./No : ……. V. D. / …….

*Ek-4/A Liste arka sayfada yer almaktadır.
*İşbu belge tarih ve 18330076-155.01-E. sayılı yazımızda belirtilen hükümler çerçevesinde geçerlidir.

Ek-4/A

Kota Formu

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: ……. /3) doğrultusunda ………… firmasına verilen CED-ATIK- ……….-0003-0 ……… nolu Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi kapsamında ithali uygun görülen atıklar.

TESTİS ADI
Çevre İzin ve Lisans
Belgesi/Geçici Faaliyet
Belgesi Tarihi
Çevre İzin ve Lisans
Konusu
İthal edilebilecek Atık
Kodları
İthal edilebilecek
GTİP Numaraları
İthal edilecek miktar
(Kapasitenin %50’si):

……….
Bakan a.
Genel Müdür

 


I-5:

YILLIK İTHALAT GERÇEKLEŞME RAPORU*:

GTİP KoduAtık koduİthalat miktarıÜlke
Atık koduİç piyasa miktarı

NOT: Bakiye atıkların bertaraf edildiği yer ayrıca belirtilmelidir.

*Bir önceki yıl tesise kabul edilen atıklara ilişkin olarak doldurulacaktır.

 

EK-6

TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tehlikesiz atık ithalatı talebinde bulunan …………….. (Firma ismi/Tesis İsmi) …………..‘nin mevzuat hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı olan ……………………… TL ( Türk Lirası) ………………………….. (Banka İsmi) ……………. garanti ettiğinden, verilen atık ithalatçısı Kayıt belgesi kapsamında ortaya çıkabilecek çevresel kirliliğin önlenmesi ve/veya giderilmesi, kota aşımı yapılması, ithali yasak atıkların gümrüklü sahaya getirilmesi, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında aykırı faaliyette bulunulması, gerekliliklerinin yerine getirilmemesi, ithal edilen atıkların içeriğinde ağırlıkça %1’den fazla yabancı madde olması durumunda Bakanlık tarafından bildirildiği takdirde,

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve ……………………………………. (Firma ismi/Tesis ismi) ile ……………………….Bakanlığınız arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Bakanlığınıza nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi …………………………………….. (Bankaİsmi) ……………………‘nin imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve……………………….. (Banka İsmi) …………………. ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

Bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve alacaklar karşılığı gösterilemez

İş bu teminat mektubu kesin ve 3 yıl sürelidir.

Firma ve belge alınan tesis açık adresi, iletişim bilgileri

Banka Yetkilisi
İmza
Banka Yetkilisi
İmza

 


 

EK-7: ATIK SEVKIYATINA İLİŞKÎN BİLGİLENDİRME FORMU

Konsinye Bilgileri ( 1 )

1. Sevkiyatı düzenleyen kişi
İsim:
Adres:
İlgili kişi:
Tel. Faks
E-postası:
 2. İthalatçı/alıcı
Adı:
Adres:
İrtibat kişisi:
Tel. Faks
E-postası:
3. Gerçek teminat: Ton (Mg): m 3 :4. Gerçek teslim tarihi:
5.(a) İlk taşıyıcı ( 2 )
Adı:
Adres:
İrtibat kişisi:
Tel.
Faks
E-posta:
Taşıma aracı: Transfer tarihi: İmza:
5.(b) İkinci taşıyıcı
Adı:
Adres:
İrtibat kişisi:
Tel.
Faks
E-posta:
Taşıma aracı: Transfer tarihi:
İmza:
5.(c) Üçüncü taşıyıcı
Adı:
Adres:
İrtibat kişisi:
Tel.
Faks
E-posta:
Taşıma aracı: Transfer tarihi: İmza:
6. Atık üreticisi ( 3 )
Orijinal üretici(ler), yeni üretici(ler) veya toplayıcı:
İsim:
Adres:
İrtibat kişisi:
Tel. Faks
E-postası:
8. Geri kazanım işlemi (veya uygun olması halinde, Madde 3(4)’te belirtilen atık durumunda bertaraf işlemi):
R-kodu/D-kodu:
9. Atığın olağan tanımı:
7. Kurtarma tesisi [] Laboratuvar []
İsim:
Adres:
İrtibat kişisi:
Tel. Faks
E-postası:
10. Atık Tanımlama (ilgili kodlarda yer alır):
(i) Basel Ek IX:
(il) OECD ((i)’den farklıysa):
(iii) Ek IIIA ( 4 ):
(iv) Ek IIIB ( 5 ):
( v) AT mal listesi:
(vi) Ulusal kod:
11. İlgili ülkeler/devletler:
Dışa aktarma/sevkTaşımaİthalat/hedef
12. Sevkiyatı düzenleyen kişinin beyanı: Yukarıdaki Bilgilerin eksiksiz ve bilgim dahilinde doğru olduğunu tasdik ederim. Ayrıca alıcı ile sözleşmeden doğan etkin yazılı yükümlülüklerin yerine getirildiğini onaylıyorum (Adide 3(4)’te belirtilen atık durumunda gerekli değildir):

İsim:Tarih:İmza:
13. Atıkların alıcı tarafından alınması üzerine imza:

İsim:Tarih:İmza:

KURTARMA TESİSİ VEYA LABORATUVAR TARAFINDAN TAMAMLANACAK:

14. Kurtarma tesisinde alınan gönderi []veya laboratuvar []Alınan miktar: Ton(Mg): m3:
İsim:Tarih:İmza:

( 1 ) 1013/2006 Sayılı Yönetmelik (EC) uyarınca laboratuvar analizlerine yönelik geri kazanılması veya v/aste yeşil listelenmiş atıkların gönderilerine eşlik eden bilgiler. Tlls belgesini tamamlamak için, 1013/2006 Sayılı (EC) Tüzüğün Ek IC’sinde yer alan ilgili özel Talimatlara da bakınız.
( 2 ) Daha fazla yangın karteri varsa, 5 (a), (b), (c) bloklarına gerekli bilgileri ekleyin.
( 3 ) Ürünü düzenleyen kişi, üretici veya toplayıcı değilse, üretici veya toplayıcı hakkında bilgi verilir.
( 4) 1013/2006 Sayılı Tüzük (EC) Ek IIIA’da belirtilen ilgili kod(lar) sırayla uygun şekilde kullanılacaktır. B1100, B3010 ve B3020 gibi belirli Basel girişleri, Ek IIIA’da belirtildiği gibi yalnızca belirli v/aste akışlarına sınırlandırılmıştır.
( 5 ) 1013/2006 Sayılı Düzenleme (EC) Ek IIIB’de listelenen BEU kodları kullanılacaktır.


 

EK-8

BAKİYE ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI

1-Tesis İletişim Bilgileri

Firma Adı:
İletişim Bilgileri
Adres:
Telefon:
Faks:
Vergi Kimlik Numarası:
Tesis Sahibi:
İletişim Bilgileri
Telefon:
E-posta:

 

2-Firmada Atık Yönetiminden Sorumlu Kişiye Ait İletişim Bilgileri

Adı Soyadı:
İletişim Bilgileri
Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta:

3-Atıkların Oluştuğu Proses ve Faaliyete İlişkin Bilgi

Tesisin prosesinin detaylı olarak açıklanması vc atıkların hangi aşamada çıktığına dair bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Atıksu bilgilerinin de bu bölümde verilmesi gerekmektedir.

retim teknolojisi, proses bilgileri, iş akım şeması, tesiste işlenen atıklar detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.

4-Atık Miktarı ve Planlanan Yönetimi

Her bir atık kodu için yıllık oluşacak miktar belirtilmelidir.

6- Önleme ve Azalttın Bilgileri

Tesis prosesinde atık azaltanına ve önlenmesine yönelik proses değişikliği düşünülüyor ise buna ilişkin teknik ve mali açıklama

7- Bakiye Atıkların Bertaraf veya yeniden geri kazanımına ilişkin bilgiler

Bu bölümde proses sonucu ortaya çıkan bakiye atıkların bertaraf yada geri kazanım bilgileri detaylandırılacaktır.

8- Geçici Depolama

Tesise kabul edilen ve proses sonucu ortaya çıkan atıkların geçici depolandığı alanın zemin geçirimsizliği, sızma, dökülme, tozuma, koku gibi çevresel tedbirleri, yangın güvenliği, tesis dışında yapılıyorsa koordinatları v.b. bilgiler verilecektir

10- Bakanlıkça istenecek Diğer Bilgi ve Belgeler

Açıklamalar:
* Tesisin proses atığının başka bir tesiste geri kazanım imkanın olması durumunda bu sütun doldurulacaktır.
(1) Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’teki Şekliyle verilecektir.
(2) Kg/yıl veya Litrc/yıl olarak bir yıllık toplam miktar verilecektir.
(3) Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-2/A ve Ek-2/B’de verilen geri kazanım bertaraf yöntemi kodları kullanılacaktır.


 

EK-9 PLASTİK ATIKLARIN TANIMLANMASI

ATIK KODUAtık AdıAtık TanımlamaAtık Açıklamaİthalat Uygunluğuİthalat Yasağı
07 02 13Atık plastikPlastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan AtıklarPlastik imalatı ve plastiklere uygulanan mekanik işlemlerden kaynaklanan plastik atıklarMühendislik plastikleri, pet granül ve kapak etiket granül üretimi sırasında ortaya çıkan ve “plastik takoz, telef’ diye adlandırılan atık maddelerMühendislik plastikleri, pet granül ve kapak etiket granül üretimi sırasında ortaya çıkan ve “plastik takoz, telef’’ diye adlandırılan atık maddeler dışında kalan plastik üretim artıkları
12 01 05Plastik yongalar ve çapaklarPlastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesi nden Kaynaklanan döküntüler, kalıntılar, hurdalar, tozlar, pullar, granüller ve çapaklarPlastik mamül /eşya üretim tesislerinden kaynaklanan ve tek tür olarak ayrıştırılmış halde biriktirilmiş atıklar için kullanılır.Termoplastik özellikte olup geri dönüşümü sağlanmamış atık/hurda malzemeler olması durumunda 39.15 başlığı altında ithal edilebilir.*Fiziksel işlemlere tabi tutularak tekrar üretime hazır hammadde haline getirilmiş olan döküntüler, kalıntılar, hurdalar, tozlar, pullar, granüller ve çapaklar 39.15 başlığı altında değerlendirilmeyerek 39.01-39.14 başlıklarından uygun olan başlık ile tanımlanır.
*Plastiklerin üretimi ve kullanımı endüstrisinden kaynaklanan plastik atıklar 070213 kod numarası ile tanımlanır.
*Tarım, bahçıvanlık, su ürünleri üretimi, ormancılık, avcılık ve balıkçılık gibi işlemlerde kullanılan plastiklerin atıkları 020104 atık kodu ile tanımlanır.

 

15 01 02Plastik ambalajAmbalaj atıklarıÜrün ve eşyaların kullanımından kaynaklanan ambalajların atıklarıdır. Diğer atıklarından kaynağında ayrı toplanmış veya diğer geri dönüştürülebilir ambalaj atıklardan mekanik olarak ayrıştırılmış ancak herhangi bir kırma/kırpma dahil işlem görmemiş atıklar için kullanılırKaynağında Ayrı toplanmış ve vasfına (malzeme türleri) göre ayrılmış ancak geri dönüşümü sağlanmamış atık/hurda ambalaj malzemeleri olması durumunda ithal edilebilir.
Evsel atıklardan ayrı ancak diğer geri dönüştürülebilir atıklarla beraber toplandıktan sonra Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesislerinde vasıflarına ayrımı yapılmış atıklarda bu kod numarası ile 39.15 GTİP başlığı altında ithal edilebilir
*Plastik ambalaj atıklarının Fiziksel işlemlere tabi tutularak tekrar üretime hazır hammadde haline getirilmiş olan Plastik döküntüler, kalıntılar, hurdalar, tozlar, pullar, graniiller ve çapaklar 39.01-39.14 başlıklarından uygun olan başlık ile tanımlanır.
*Ambalaj atıklarının işlenmesi sırasında oluşan döküntü ve kalıntılar 191204 atık kod numarası ile tanımlanır.
*Birden çok farklı türdeki (plastik,kağıt, metal vb) malzemenin birleşiminden üretilmiş ve elle birbirlerinden ayrılması mümkün olmayan ambalajların atıkları kompozit ambalaj atığı olarak 150104 kod numarası ile tanımlanır.
* Evsel atıkların ve diğer karışık atıkların ayrıştırılması ve/veya işlenmesi sonucu oluşan kalıntılar bu kodda değerlendirilmez.
19 12 04Plastik ve lastikAtık yönetim tesislerinden, tesis dışı atık su arıtma tesislerinden ve insan tüketimi ve endüstriyel kullanım için su hazırlama tesislerinden kaynaklanan atıklarBaşka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan AtıklarKaynağında ayrı toplanmış ve mekanik ayırma yoluyla vasfına göre ayrıştırılmış, polietilen, pet veya farklı polimer türlerinden oluşan tehlikeli madde veya ürün içermeyen şişe formundaki ürünlerEvsel nitelikli atıkların karışık olarak toplanması sonrasında yapılan aynştırılması-geri dönüşümii-geri kazanımı işlemleri sırasında oluşan döküntü ve kalıntılar

 

20 01 39PlastiklerAyrı Toplanmış Belediye AtıklarıEvlerden kaynaklanan atıklar ile evsel atıklara benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal alanlardan kaynaklanan atıklardır. Diğer atıklarından ayrı toplanmış veya diğer geri dönüştürülebilir atıklar ile birlikte toplanıp mekanik olarak vasfına göre ayrıştırılmış ancak herhangi bir geri kazanım işlemine tabi tutulmamış atıklardır.* Kaynağında Ayrı toplanmış ve vasfına (malzeme türleri) göre ayrılmış ancak geri dönüşümü sağlanmamış atık/hurda ambalajlar ile diğer eşya/malzemelerden olması durumunda ithal edilebilir.
* Evsel atıklardan ayrı ancak diğer geri dönüştürülebilir atıklarla beraber toplandıktan sonra Ayrıştırma Tesislerinde vasıflarına ayrımı yapılmış atıklarda bu kod ile değerlendirilir.
* Evsel atıkların ve diğer karışık atıkların ayrıştırılmasından veya işlenmesi sonucu oluşan kalıntılar bu kodda değerlendirilmez.
*Plastik vasfındaki atıklarının Fiziksel işlemlere tabi tutularak tekrar üretime hazır hammadde haline getirilmiş olan Plastik döküntüler, kalıntılar, hurdalar, tozlar, pullar, granüller ve çapaklar 39.01-39.14 başlıklarından uygun olan başlık ile tanımlanır.
* Evsel nitelikli atıkların karışık olarak toplanması sonrasında yapılan ayrıştırılması-geri dönüşümü-geri kazanımı işlemleri sırasında oluşan döküntü ve kalıntılar 191204 atık kod numarası ile tanımlanır.
Bu atık kodu altında yer almakla birlikte plastik alışveriş poşetleri, tüketim ürünleri poşetleri (cips, çerez ve benzeri) gibi polietilen atıkların ithali yasak kapsamındadır.
Termoset ya da kompozit malzemeler de bu atık kodu grubunda değerlendirilemez.

 

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.