Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ | İthalat: 2021/3

Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ | İthalat: 2021/3

31.12.2020 Tarihli 31351 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

RADYOAKTİF MADDELER İLE BUNLARIN KULLANILDIĞI
CİHAZLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2021/3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede yer alan radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazların ithalatının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Nükleer Düzenleme Kurumunun Uygunluk Yazısına tabi eşya

MADDE 3 ‒ (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince; Nükleer Düzenleme Kurumunun fiziksel olarak veya Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak düzenleyeceği Uygunluk Yazısı aranır.

GTPEşyanın Tanımı
2612.10.10.00.00İçinde ağırlık itibariyle % 5’ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları (EURATOM)
2612.20.10.00.00Monazit; içinde ağırlık itibariyle % 20’den fazla
toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri (EURATOM)
28.44Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif
izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar
2845.10.00.00.00Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)
2845.90.10.00.11Dötere organik bileşikler
2845.90.10.00.19Diğerleri
2845.90.90.00.11Tirityumlu bileşikler
7806.00.10.00.00Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar (EURATOM)
84.01Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar
8606.91.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8609.00.10.00.00Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler (EURATOM)
8704.21.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.22.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel
olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.23.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel
olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.31.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel
olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.32.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel
olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8709.11.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel
olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8709.19.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel
olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8716.39.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel
olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
9022.21.00.00.00Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
9022.29.00.00.00Diğer amaçlarla kullanılanlar

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/3)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print