31.01.2020 Tarihli 31025 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2019 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2020 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge ve sübvansiyona karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler

MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süresi 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşısında belirtilen tarihte sona ermiştir.

 

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı Tebliğ No Önlemin Bitiş Tarihi

4410.12

Yönlendirilmiş lifli levha (OSB)

Amerika Birleşik Devletleri

Kanada

13.11.2014

29174

2014/38

13.11.2019

5806.32.90.00.11

Cırt Bant

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Tayvanı

13.11.2014

29174

2014/36 13.11.2019

5806.32.90.00.19

Yalnız cırt bantın bileşenleri (kroş ve astragan)

 

Yürürlük süresi sona erecek dampinge ve sübvansiyona karşı önlemler

MADDE 4 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge ve sübvansiyona karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı Menşe Ülke Önlemin
Yayımlandığı
Resmî Gazete Tarih ve Sayısı
Tebliğ No Önlemin Bitiş Tarihi
4804.11.11.10.00 Birinci elyaf yüzey (kraftlayner)kağıtları Amerika Birleşik Devletleri 14.07.2015
29416
2015/28 14.07.2020
4804.11.15.10.00 Birinci elyaf yüzey (kraftlayner)kağıtları
4804.11.90.10.11* m2 ağırlığı 150 gr. dan az olanlar
4804.11.90.10.12* m2 ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar
3904.10.00.00.19 Yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür Amerika Birleşik DevletleriAlmanya 10.07.2015
29412
2015/24 10.07.2020
8301.40.11.00.00 Silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç) Çin Halk Cumhuriyeti 16.07.2015
29418
2015/30 16.07.2020
8301.40.19.00.11 Soğuk hava deposuna mahsus olanlar
(elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)
8301.40.19.00.19 Diğerleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)
8301.60.00.00.00 Yalnız kapı kilitleri için silindir-bareller ile kilit kasası
4011.50.00.00.00 Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler Çin Halk CumhuriyetiHindistan

Tayland

Endonezya

Malezya

24.07.2015
29424
2015/35 24.07.2020
4013.20.00.00.00 Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler
8714.99.90.00.00 Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’te yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)
Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP’te yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)
4011.40 Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler Çin Halk CumhuriyetiTayland

Endonezya

Malezya

25.07.2015
29425
2015/34 25.07.2020
4013.90.00.00.11 Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler
8714.10.30.00.00 Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)
Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00 00 11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)
9608.10.10.10.00 Plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler Çin Halk Cumhuriyeti 22.08.2015
29453
2015/39 22.08.2020
9608.50.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar
3920.62.19.00.00 Diğerleri Hindistan 16.09.2015
29477
2015/43 16.09.2020
3920.69.00.00.00 Diğer poliesterlerden olanlar
3921.90.10.00.00 Poliesterden olanlar
8515.39 Diğerleri (Yalnız aksesuarları hariç net 13 kg ve altındaki kaynak makineleri) Çin Halk Cumhuriyeti 16.09.2015
29477
2015/44 16.09.2020
70.07 Temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç) Çin Halk Cumhuriyetiİsrail 18.11.2015
29536
2015/49 18.11.2020

*: 2017/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile 4804.11.90.10.00 GTİP’i, 4804.11.90.10.11 ve 4804.11.90.10.12 olarak değiştirilmiştir.

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 5 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince 4 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin veya sübvansiyonun ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(3) Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilir.

(4) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine göndermeleri gerekmektedir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(5) Başvuru İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

(6) Başvuru formu ve başvuru ile ilgili bilgi, belge, görüş ve danışma için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat

(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(8) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge ve sübvansiyona karşı önlem nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız