İçindekiler

11.02.2022 Tarihli 31747 Sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/5)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2021 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2022 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler

MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süresi, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşısında belirtilen tarihte sona ermiştir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası
Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı
Menşe Ülke
Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı
Tebliğ No
Önlemin Bitiş Tarihi
8207.50.60.00.00
Delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden metal işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlar
Çin Halk Cumhuriyeti
7/12/2016
29911
2016/49
7/12/2021
8207.70.31.00.19
Frezelemeye mahsus aletlerin metal işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 4 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası
Önlemin Yayımlandığı
Tarihteki Eşya Tanımı
Menşe
Ülke
Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı
Tebliğ No
Önlemin Bitiş Tarihi
 

8413.40.00.00.00


8705.90.30.00.00

Beton Pompaları


Beton Pompalama Taşıtları
Kore Cumhuriyeti
12/7/2017
30122
2017/18
12/7/2022
 
 
 
Çin Halk Cumhuriyeti
 
 
 
7411.10.10.00.00 7411.10.90.00.00
Rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular
Yunanistan
Cumhuriyeti
17/10/2017
30213
2017/25
17/10/2022
 
5811.00
(5811.00.00.07.00, 5811.00.00.09.00, 5811.00.00.92.00, 5811.00.00.93.00 hariç)
Kapitoneli Mensucat
Çin Halk Cumhuriyeti
20/10/2017
30216
2017/22
20/10/2022
 
2917.32.00.00.00
Dioktil ortoftalatlar
(dioktil ftalat)
Kore Cumhuriyeti
20/10/2017
30216
2017/23
20/10/2022
 
2917.39.95.90.13
Dioktil tereftalat
Kore Cumhuriyeti
20/10/2017
30216
2017/24
20/10/2022
 
7208.51.20.10.11
Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar)
Çin Halk Cumhuriyeti
29/11/2017
30255
2017/32
29/11/2022
 
7208.51.20.10.19
 
7208.51.20.90.11
 
7208.51.20.90.19
 
7208.90.80.10.11
Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar ile genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar)
 
7208.90.80.10.12
 
7208.90.80.20.11
 
7208.90.80.20.12
 
7225.40.40.00.00
 
7225.99.00.00.10
 
7225.99.00.00.90
 
7211.13.00.11.00
Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar)
 
7211.13.00.19.00
 
7211.14.00.21.12
 
7211.14.00.29.11
 
7211.14.00.29.12
 
4011.20.90
Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar – yükleme endeksi 121’i geçenler
Çin Halk Cumhuriyeti
2/12/2017
30258
2017/33
2/12/2022
 
4011.70.00.00.00
Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
 
4011.80.00.00.00
Yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
 
4011.90.00.00.00
Diğerleri
 
7005.29
Diğerleri
Rusya Federasyonu
23/12/2017
30279
2017/35
23/12/2022
 

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 5 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 4 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(3) Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilir.

(4) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Ticaret Bakanlığının aşağıda yer alan KEP adresine gönderilmesi gerekmektedir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

(5) Başvuru, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

(6) Başvuru formu ve başvuru ile ilgili bilgi, belge, görüş ve danışma için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat

(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai  gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(8) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız