Search
Close this search box.

Sanayi Ürünlerinin Tarife Kontenjanı Hakkında Karar 3339

Kaydet
Kapat

29.12.2020 Tarihli 31349 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3339

Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

28 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1– (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 15/2/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır.

(2) Ekli tablo kapsamında tanımı belirtilen eşyanın GTP’sinde yapılacak değişiklikler tebliğ ile duyurulur.

Uygulama

MADDE 2– (1) Ekli tablo kapsamında tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı tabloda gösterilen gümrük vergileri, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3– (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4– (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5– (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6– (1) Bu Karar 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7– (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO

No GTP Eşyanın Tanımı Birim Miktarı Gümrük Vergisi %
1 2710.19.81 veya 2710.19.99.00.98 * Viskozite indeksi 80 veya daha fazla ancak 120’den fazla olmayan ve kinematik viskozitesi 100 °C’de 5.0 cSt veya daha fazla ancak 100 °C’de 13.0 cSt’den daha fazla olmayan, -ağırlıkça %90 veya daha fazla doyurulmuş ve -ağırlıkça %0.03’ten fazla olmayan sülfür içeren, katalitik olarak hidroizomerize edilmiş ve cilası alınmış hidrojenlenmiş baz yağ, yüksek oranda izoparafinli hidrokarbonlar. Ton 50.000 0
2 2811.19.80.90.19 *Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2). Ton 2.000 0
3 2914.19.90 *Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton (CAS RN 123-54-6): maksimum % 0,1 asetik asit içeren, maksimum %0,l su içeren, maksimum 15 APHA renk değerinde, kırınma indisi 1,450 ± 0,002 yoğunluğu: 0,970 – 0,975 g/cm3 (20°C). Ton 1.100 0
4 2915.21 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7). Ton 70.000 0
5 2915.32 Vinil Asetat. Ton 100.000 0
6 2916.12.00.00.13 Butil Akrilat (CAS RN 141-32-2). Ton 65.000 0
7 2926.10 *55. fasıl ve 68.15 GTP’li ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril (CAS RN 107-13-1). Ton 120.000 0
8 2931.90.00 *Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanılan ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta oktametilsiklotetrasiloksan (CAS RN 556-67-2). Ton 5.000 0
9 2932.20.90 *Epsilon- Kaprolakton. Ton 800 0
10 3804.00 *Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodyum lügnosülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi. Ton 1.800 0
11 3806.10 *Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri. Ton 40.000 0
12 3815.90.90 * Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör. Ton 450 0
13 3903.30 *Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren; -gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş), -kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527’ye göre belirlenmiş), -220 °C’de 10 kg’nın erime akış hızı l0g/l0dk veya daha fazla fakat 21 g/l0dk’dan az olan (ISO 1133’e göre belirlenmiş), -renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş; •   “L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az, •   “a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az, •   “b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az, akrilonitril butadien stiren kopolimeri. Ton 4.000 0
14 3905.30.00 Poli (vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin). Ton 2.000 0
15 3907.20.20 *(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g, Viskozite: 15000-20000 mPas). Ton 800 0
16 3907.20.20 * (NJ 4502) Sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Viskozite: 15000-20000 mPas). Ton 7.000 0
17 8414.30.81.90.00 * Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek veya üç fazlı motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan(a). Adet 1.000.000 0
18 8507.50.00 *Nikel-metal hidrit (NiMh) akümülatörler: -voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V’u geçmeyen, -uzunluğu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm’yi geçmeyen, -genişliği 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm’yi geçmeyen, -yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm’yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a). Adet 185.000 0
19 8507.60.00 veya 8507.80.00 * Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C’de deşarj) olan, -8,4 V’luk (±0,05) voltajı olan, -uzunluğu 86,4 mm (±0,1) olan, -genişliği 45 mm (±0,1) olan, -yüksekliği 11 mm (±0,1) olan, yazarkasaların imalinde kullanılmaya mahsus (a). Adet 100.000 0
20 8507.60.00 *Lityum-iyon akümülatör: -kalınlığı 6 mm fazla olmayan, -genişliği 100 mm fazla olmayan, -uzunluğu 150,15 mm fazla olmayan, -nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh’den fazla olmayan, -ağırlığı 150 gr’dan fazla olmayan, 8517.12.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a). Adet 2.500.000 0
21 8507.60.00 *Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler: -voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V’u geçmeyen, -uzunluğu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm’yi geçmeyen, -genişliği 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm’yi geçmeyen, -yüksekliği 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm’yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a). Adet 138.000 0
22 8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00 *Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı; prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a). Adet 40.000.000 0

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

* :Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top