Eşyaların Tahlile Gönderilmesi – Kırmızı Hat – 28.04.2020

Kaydet
Kapat

T.C.
Ticaret Bakanlığı
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı: 65322438-205
Konu: Eşyaların Tahlile Gönderilmesi

28.04.2020/54100033
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 27.04.2020 tarihli ve 65322438-205/00054066183 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda özetle, Gümrük Yönetmeliğinin 196’nci maddesi doğrultusunda, ek-23 sayılı listede yer alan ve sistem tarafından muayene türü “tam muayene” olarak belirlenen ithalata konu eşyaların, muayene memurunca tahlile tabi tutulmasında azami dikkat ve önemin gösterilmesi hususu talimatlandırılmıştır.

Bu defa, Bölge Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan, Ek-23’te yer alan listede bulunan eşyaya ilişkin Gümrük Yönetmeliği 196 (2)/b maddesi kapsamında emsal laboratuvar tahlil raporunun beyan edilmesi ve bilgisayar sistemi tarafından beyan kontrolü türünün kırmızı hat tam muayene olarak belirlendiği durumlarda, eşyanın niteliği itibariyle gümrük tarife istatistik pozisyonunun muayene ile görevli memur tarafından tespitinin mümkün olsa bile muayene ile görevli memurun eşyayı laboratuvar tahliline gönderip göndermeyeceği hususunda tereddüt oluştuğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşyanın belirlendiği 196’nci maddesinde;

“(l) Eşyanın,
a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç), 28, 29 uncu fasılları ve 32.08, 34.03 ve 38.11 tarife pozisyonu ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dahil olmak üzere bu tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın dökme olarak gelmesi,

b) (a) bendinde belirtilen eşya dışında, ek-23 yer alan listede bulunması,

c) Gümrük vergilerinin tahakkuk ettirilmesi, muafiyet hükümlerinin uygulanması ya da uygulanacak ticaret politikası önlemlerinin belirlenmesi için eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunun muayene ile görevli memurca tespitinin mümkün olmaması,

ç) işlenmiş tarım ürünlerinin bileşim tablosundaki yerinin belirlenmesinin gerekmesi, hallerinden herhangi birinin varlığın durumunda laboratuvar tahlili yapılır.

(2) a) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eşyanın muayene ile görevli memura belge kontrolü için gelmesi halinde beyanname içeriği eşya laboratuvar tahliline gönderilmez. Ayrıca ek-23’te yer alan listede bulunan eşyanın niteliği itibariyle gümrük tarife istatistik pozisyonunun tespitinin mümkün olması halinde muayene ile görevli memurun eşyayı laboratuvar tahliline göndermesine gerek yoktur.

b) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşya hariç, ithalinde süreklilik bulunan, göndericisi, alıcısı ve menşei aynı eşyanın, özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık bulunmaması ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporunun tarih ve sayısının beyannamenin 44 no.lu kutusunda beyan edilmesi halinde, daha önce yapılan tahlile itibar edilerek yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez. Ancak bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat tam muayene olarak belirlenmesi halinde, yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına izin verilmez.” Hükmünü amirdir.

Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.04.2012 tarihli 9625 sayılı yazılarında özetle; Kırmızı hat tam tespit kontrolünde 196. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan kolaylıktan yükümlünün yararlanamaması, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “…ek-23te yer alan listede bulunan eşyanın niteliği itibarıyla gümrük tarife istatistik pozisyonunun tespitinin mümkün olması halinde muayene ile görevli memurun eşyayı laboratuvar tahliline göndermesine gerek yoktur.” hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmediği ifade edilmiştir.

Bu itibarla, gerek ticari politikaların doğru uygulanması, gerek ise herhangi bir gelir eksikliğine sebebiyet verilmemesi bakımından, Gümrük Yönetmeliğinin 196’nc1 maddesinin uygulanması konusunda azami dikkatin gösterilmesi gerekir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Güngör YILDIRIM
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne
Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne
Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne
Yeşilköy Gümrük Müdürlüğüne
Muratbey Gümrük Müdürlüğüne
Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğüne
Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğüne
İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğüne
Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne
Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğüne
Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğüne
Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğüne
Erenköy Gümrük Müdürlüğüne
Pendik Gümrük Müdürlüğüne
İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne
İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğüne
İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top