İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2424

18.04.2020 Tarihli 31103 Sayılı Resmi Gazete 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2424
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
17 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR  

MADDE 1– (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

MADDE 2– (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tablolarda gösterilmiştir.

(2) Bu Kararın Ek-l’inde yer alan tablo; 1/10/2020 tarihinden itibaren, Ek-2’sinde yer alan tablo ise; bu Kararın yayımı tarihinden 30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanacak olan ilave gümrük vergilerini göstermektedir.

(3) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(4) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(5) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3– (1) Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4– (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 5– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6– (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1

G.T.İ.P.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

234

5

678

9

3506.91.10.00.00000010101010
3506.91.90.10.00000010101010
3506.91.90.90.11000010101010
3506.91.90.90.12000010101010
3506.91.90.90.13000010101010
3506.91.90.90.19000010101010
3506.99.00.10.00000010101010
3506.99.00.90.11000010101010
3506.99.00.90.19000010101010
3920.10.23.00.00000010101010
3920.10.24.00.00000010101010
3920.10.25.00.00000010101010
3920.10.28.00.00000010101010
3920.10.40.00.00000010101010
3920.10.81.00.00000010101010
3920.10.89.00.00000010101010
3920.20.21.00.11000010101010
3920.20.21.00.19000010101010
3920.20.29.00.00000010101010
3920.20.80.00.00000010101010
3920.30.00.00.00000010101010
3920.43.10.00.00000010101010
3920.43.90.00.00000010101010
3920.49.10.00.00000010101010
3920.49.90.00.00000010101010
3920.51.00.00.00000010101010
3920.59.10.00.00000010101010
3920.59.90.00.00000010101010
3920.61.00.00.00000010101010
3920.62.12.00.00000010101010
3920.62.19.00.00000010101010
3920.62.90.00.00000010101010
3920.63.00.00.00000010101010
3920.69.00.00.00000010101010
3920.71.00.00.00000010101010
3920.73.10.00.00000010101010
3920.73.80.00.00000010101010
3920.79.10.00.00000010101010
3920.79.90.00.00000010101010
3920.91.00.00.00000010101010
3920.92.00.00.00000010101010
3920.93.00.00.00000010101010
3920.94.00.00.00000010101010
3920.99.21.00.00000010101010
3920.99.28.00.00000010101010
3920.99.52.00.00000010101010
3920.99.53.00.00000010101010
3920.99.59.00.00000010101010
3920.99.90.10.00000010101010
3920.99.90.90.00000010101010
3921.11.00.00.00000010101010
3921.12.00.00.00000010101010
3921.13.10.00.00000010101010
3921.13.90.00.00000010101010
3921.14.00.00.00000010101010
3921.19.00.10.00000010101010
3921.19.00.90.00000010101010
3921.90.10.00.00000010101010
3921.90.30.00.00000010101010
3921.90.41.00.00000010101010
3921.90.43.00.00000010101010
3921.90.49.00.00000010101010
3921.90.55.00.11000010101010
3921.90.55.00.12000010101010
3921.90.55.00.19000010101010
3921.90.60.00.11000010101010
3921.90.60.00.12000010101010
3921.90.60.00.13000010101010
3921.90.60.00.19000010101010
3921.90.90.10.00000010101010
3921.90.90.90.00000010101010
3926.30.00.00.00000010101010
3926.90.50.00.00000010101010
3926.90.97.10.00000010101010
3926.90.97.20.00000010101010
3926.90.97.90.11000010101010
3926.90.97.90.12000010101010
3926.90.97.90.14000010101010
3926.90.97.90.15000010101010
3926.90.97.90.16000010101010
3926.90.97.90.17000010101010
3926.90.97.90.18000010101010
4007.00.00.10.0000008888
4007.00.00.90.0000008888
7318.11.00.00.00000010101010
7318.12.10.00.00000010101010
7318.12.90.00.00000010101010
7318.13.00.00.00000010101010
7318.14.10.00.00000010101010
7318.14.91.00.00000010101010
7318.14.99.00.00000010101010
7318.15.20.00.00000010101010
7318.15.35.00.11000010101010
7318.15.35.00.12000010101010
7318.15.42.00.11000010101010
7318.15.42.00.12000010101010
7318.15.48.00.11000010101010
7318.15.48.00.12000010101010
7318.15.52.00.00000010101010
7318.15.58.00.00000010101010
7318.15.62.00.00000010101010
7318.15.68.00.00000010101010
7318.15.75.00.00000010101010
7318.15.82.00.00000010101010
7318.15.88.00.00000010101010
7318.15.95.00.11000010101010
7318.15.95.00.12000010101010
7318.16.31.00.00000010101010
7318.16.39.00.00000010101010
7318.16.40.00.00000010101010
7318.16.60.00.00000010101010
7318.16.92.00.00000010101010
7318.16.99.00.00000010101010
7318.19.00.00.00000010101010
7318.21.00.00.00000010101010
7318.22.00.00.00000010101010
7318.23.00.00.00000010101010
7318.24.00.00.00000010101010
7318.29.00.00.00000010101010
8311.20.00.00.00000010101010
8414.59.95.20.1300007,77,77,77,7
8414.59.95.20.1400007,77,77,77,7
8414.59.95.90.1300007,77,77,77,7
8414.59.95.90.1500007,77,77,77,7
8414.59.95.90.1900007,77,77,77,7
8441.10.10.00.00000020202020
8441.10.20.00.00000020202020
8441.10.30.10.00000020202020
8441.10.30.90.00000020202020
8441.10.70.10.00000020202020
8441.10.70.90.00000020202020
8462.91.20.10.00000010101010
8462.91.20.90.00000010101010
8462.91.80.10.00000010101010
8462.91.80.90.00000010101010
8504.31.21.00.0000006,36,36,36,3
8504.31.29.00.0000006,36,36,36,3
8504.31.80.10.0000006,36,36,36,3
8504.31.80.90.1900006,36,36,36,3
8504.40.82.90.0000006,76,76,76,7
8504.40.90.90.1100005555
8504.40.90.90.1900005555
8512.30.90.00.1200007,17,17,17,1
8512.30.90.00.1900007,17,17,17,1
8518.21.00.00.0000007,57,57,57,5
8518.22.00.00.0000007,57,57,57,5
8536.49.00.00.2900005555
9030.31.00.90.1100005,85,85,85,8
9030.31.00.90.1200005,85,85,85,8
9030.33.20.90.0000005,85,85,85,8
9030.33.70.90.0000005,85,85,85,8
9101.11.00.00.00000025252525
9101.19.00.00.00000025252525
9101.21.00.00.00000025252525
9101.29.00.00.00000025252525
9101.91.00.00.11000025252525
9101.91.00.00.12000025252525
9101.91.00.00.19000025252525
9101.99.00.00.11000025252525
9101.99.00.00.12000025252525
9101.99.00.00.19000025252525
9102.11.00.00.00000025252525
9102.12.00.00.00000025252525
9102.19.00.00.00000025252525
9102.21.00.00.00000025252525
9102.29.00.00.00000025252525
9102.99.00.00.11000025252525
9102.99.00.00.12000025252525
9102.99.00.00.19000025252525
9405.91.10.00.00000015151515
9405.91.90.10.00000015151515
9405.91.90.90.11000015151515
9405.91.90.90.18000015151515
9405.92.00.00.00000015151515
9405.99.00.00.00000015151515
9504.50.00.00.00000020202020
9505.10.10.00.00000010101010
9505.10.90.00.00000010101010
9505.90.00.00.00000010101010
9506.31.00.00.00000020202020
9508.10.00.00.00000020202020
9508.90.00.00.00000020202020
9606.10.00.00.00000010101010
9606.21.00.00.00000010101010
9606.22.00.00.00000010101010
9606.29.00.00.00000010101010
9606.30.00.00.00000010101010

EK-2

G.T.İ.PİLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
12345
6789
3506.91.10.00.00000030303030
3506.91.90.10.00000030303030
3506.91.90.90.11000030303030
3506.91.90.90.12000030303030
3506.91.90.90.13000030303030
3506.91.90.90.19000030303030
3506.99.00.10.00000030303030
3506.99.00.90.11000030303030
3506.99.00.90.19000030303030
3920.10.23.00.00000040404040
3920.10.24.00.00000040404040
3920.10.25.00.00000040404040
3920.10.28.00.00000040404040
3920.10.40.00.00000040404040
3920.10.81.00.00000030303030
3920.10.89.00.00000040404040
3920.20.21.00.11000040404040
3920.20.21.00.19000040404040
3920.20.29.00.00000040404040
3920.20.80.00.00000040404040
3920.30.00.00.00000040404040
3920.43.10.00.00000040404040
3920.43.90.00.00000040404040
3920.49.10.00.00000040404040
3920.49.90.00.00000040404040
3920.51.00.00.00000040404040
3920.59.10.00.00000040404040
3920.59.90.00.00000040404040
3920.61.00.00.00000040404040
3920.62.12.00.00000040404040
3920.62.19.00.00000040404040
3920.62.90.00.00000040404040
3920.63.00.00.00000040404040
3920.69.00.00.00000040404040
3920.71.00.00.00000040404040
3920.73.10.00.00000040404040
3920.73.80.00.00000040404040
3920.79.10.00.00000040404040
3920.79.90.00.00000040404040
3920.91.00.00.00000040404040
3920.92.00.00.00000040404040
3920.93.00.00.00000040404040
3920.94.00.00.00000040404040
3920.99.21.00.00000040404040
3920.99.28.00.00000040404040
3920.99.52.00.00000040404040
3920.99.53.00.00000040404040
3920.99.59.00.00000040404040
3920.99.90.10.00000040404040
3920.99.90.90.00000026262626
3921.11.00.00.00000040404040
3921.12.00.00.00000040404040
3921.13.10.00.00000040404040
3921.13.90.00.00000040404040
3921.14.00.00.00000040404040
3921.19.00.10.00000040404040
3921.19.00.90.00000028282828
3921.90.10.00.00000040404040
3921.90.30.00.00000040404040
3921.90.41.00.00000040404040
3921.90.43.00.00000040404040
3921.90.49.00.00000040404040
3921.90.55.00.11000040404040
3921.90.55.00.12000040404040
3921.90.55.00.19000040404040
3921.90.60.00.11000040404040
3921.90.60.00.12000040404040
3921.90.60.00.13000040404040
3921.90.60.00.19000040404040
3921.90.90.10.00000040404040
3921.90.90.90.00000040404040
3926.30.00.00.00000030303030
3926.90.50.00.00000040404040
3926.90.97.10.00000040404040
3926.90.97.20.00000040404040
3926.90.97.90.11000040404040
3926.90.97.90.12000040404040
3926.90.97.90.14000040404040
3926.90.97.90.15000040404040
3926.90.97.90.16000040404040
3926.90.97.90.17000040404040
3926.90.97.90.18000040404040
4007.00.00.10.00000011111111
4007.00.00.90.00000011111111
7318.11.00.00.00000030303030
7318.12.10.00.00000030303030
7318.12.90.00.00000030303030
7318.13.00.00.00000030303030
7318.14.10.00.00000030303030
7318.14.91.00.00000030303030
7318.14.99.00.00000030303030
7318.15.20.00.00000030303030
7318.15.35.00.11000030303030
7318.15.35.00.12000030303030
7318.15.42.00.11000030303030
7318.15.42.00.12000030303030
7318.15.48.00.11000030303030
7318.15.48.00.12000030303030
7318.15.52.00.00000030303030
7318.15.58.00.00000030303030
7318.15.62.00.00000030303030
7318.15.68.00.00000030303030
7318.15.75.00.00000030303030
7318.15.82.00.00000030303030
7318.15.88.00.00000030303030
7318.15.95.00.11000030303030
7318.15.95.00.12000030303030
7318.16.31.00.00000030303030
7318.16.39.00.00000030303030
7318.16.40.00.00000030303030
7318.16.60.00.00000030303030
7318.16.92.00.00000030303030
7318.16.99.00.00000030303030
7318.19.00.00.00000030303030
7318.21.00.00.00000030303030
7318.22.00.00.00000030303030
7318.23.00.00.00000030303030
7318.24.00.00.00000030303030
7318.29.00.00.00000030303030
8311.20.00.00.00000047474747
8414.59.95.20.13000014141414
8414.59.95.20.14000014141414
8414.59.95.90.13000014141414
8414.59.95.90.15000014141414
8414.59.95.90.19000014141414
8441.10.10.00.00000020202020
8441.10.20.00.00000020202020
8441.10.30.10.00000020202020
8441.10.30.90.00000020202020
8441.10.70.10.00000020202020
8441.10.70.90.00000020202020
8462.91.20.10.00000014141414
8462.91.20.90.00000014141414
8462.91.80.10.00000014141414
8462.91.80.90.00000014141414
8504.31.21.00.00000020202020
8504.31.29.00.00000020202020
8504.31.80.10.00000020202020
8504.31.80.90.19000020202020
8504.40.82.90.00000011111111
8504.40.90.90.11000011111111
8504.40.90.90.19000011111111
8512.30.90.00.1200007,17,17,17,1
8512.30.90.00.1900007,17,17,17,1
8518.21.00.00.0000007,57,57,57,5
8518.22.00.00.0000007,57,57,57,5
8536.49.00.00.29000011111111
9030.31.00.90.1100005,85,85,85,8
9030.31.00.90.1200005,85,85,85,8
9030.33.20.90.0000005,85,85,85,8
9030.33.70.90.0000005,85,85,85,8
9101.11.00.00.00000045454545
9101.19.00.00.00000045454545
9101.21.00.00.00000045454545
9101.29.00.00.00000045454545
9101.91.00.00.11000045454545
9101.91.00.00.12000045454545
9101.91.00.00.19000045454545
9101.99.00.00.11000045454545
9101.99.00.00.12000045454545
9101.99.00.00.19000045454545
9102.11.00.00.00000045454545
9102.12.00.00.00000045454545
9102.19.00.00.00000045454545
9102.21.00.00.00000045454545
9102.29.00.00.00000045454545
9102.99.00.00.11000045454545
9102.99.00.00.12000045454545
9102.99.00.00.19000045454545
9405.91.10.00.00000032323232
9405.91.90.10.00000032323232
9405.91.90.90.11000032323232
9405.91.90.90.18000032323232
9405.92.00.00.00000032323232
9405.99.00.00.00000032323232
9504.50.00.00.00000050505050
9505.10.10.00.00000035353535
9505.10.90.00.00000035353535
9505.90.00.00.00000035353535
9506.31.00.00.00000037373737
9508.10.00.00.00000048484848
9508.90.00.00.00000048484848
9606.10.00.00.00000050505050
9606.21.00.00.00000046464646
9606.22.00.00.00000046464646
9606.29.00.00.00000046464646
9606.30.00.00.00000046464646

image_pdfimage_print